Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI”
„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeśli między dwoma cechami występuje związek, to w następnym etapie buduje się model. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmienności: przyjmująca wartości z przedziału [-s(x)s(y); +s(x)s(y)] Współczynnik korelacji mówi o sile i kierunku związku między zmiennymi. Przyjmuje wartości z przedziału r [-1;1] Wartość współczynnika mówi o sile związku. Im jest bliższa zera tym słabszy związek im bliżej 1 lub -1 tym silniejszy. Wartość 1 oznacza idealny związek liniowy. Znak współczynnika korelacji mówi o kierunku związku „+” oznacza związek dodatni, tj. wzrost (spadek) wartości jednej cechy powoduje wzrost (spadek) wartości drugiej. „ - ” kierunek ujemny, tj. wzrost (spadek) wartości cechy powoduje spadek (wzrost) wartości drugiej. Przyjmuje się następujące oceny siły związku (pamiętając o odpowiedniej liczebności próby) do 0,3 słaba od 0,3 do 0,5 średnia powyżej 0,5 wyraźna Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny) wydatki na żywność x x x x x x x x x dochody miesięczne Linia (model) regresji Y względem X (X Y) -teoretyczna wartość y gdzie metodą najmniejszych kwadratów (MNK) można wyznaczyć wartość parametrów „a” i „b” Parametr „a” można także obliczyć korzystając ze wzoru: Interpretacja parametrów prostej regresji. a>0 jeśli „x” wzrośnie o 1 jednostkę, to „y” wzrośnie średnio o „a” jednostek. A<0 jeśli „x” wzrośnie o 1 jednostkę, to „y” spadnie średnio o „a” jednostek. Linia model regresji X względem Y (y x) gdzie wartość parametrów można wyznaczyć: Parametr „c” można także obliczyć korzystająć ze wzoru: (r a c ) - muszą mieć taki sam znak Pomiędzy współczynnikami prostych regresji „a” i „c” zachodzi związek: Im proste regresji leżą bliżej siebie, tym silniejszy związek korelacji. Nie ma związku Dokładność funkcji regresji. Ocenia dopasowanie modelu do danych empirycznych. Jej pomiar opiera się na obliczaniu reszt tj. różnic: -to wartość empiryczna cechy y -to wartość teoretyczna obliczona na podstawie funkcji regresji Reszta określa niedokładność szacunku i-tej wartości cechy. Syntetycznym miernikiem jakości modelu jest tzw. Wariancja resztowa: Która ocenia rozproszenie wartości empirycznych wokół teoretycznych. S(n) to odchylenie standartowe reszt, które mówi o tym jakie jest przeciętne odchylenie wartości empirycznych od wartości teoretycznych. Im bliższe jest 0 tym lepsza funkcja (model) regresji Dokładność lim regresji y=ax+b x x x x x x x x x xx x xx Współczynnik zbierzności przyjmuje wartości w przedziale [0,100%]. Ocenia w jakiej części zmiany cechy „y” nie są wyjaśnione zmianami cechy „x” Im bliżej 0 tym lepsza funkcja regresji (model) Współczynnik determinacji: Przyjmuje wartości z przedziału [0.100%] informuje o tym jaka część zmian cechy „y” jest wyjaśniona przez funkcję regresji (model). Im bliższa 100% tym lepszy model. Zachodzi zależność: