Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Struktura aktywów banku komercyjnego
Struktura aktywów banku komercyjnego Aktywa 1. gotówka 2. Środki pieniężne na rachunkach w innych bankach- depozyty w innych bankach - rezerwy obowiązkowe3. Krótkoterminowe papiery wartościowe- bony skarbowe4. Portfel inwestycyjny- akcje - obligacje- udziały5. Portfel kredytowy6. Rzeczowe składniki majątku trwałego gotówka - potrzebna dla zachowania płynności portfel kredytowy - około 60% rzeczowe składniki majątku trwałego - około 7% Najbardziej ryzykowną formą lokowania środków jest zakup akcji. Zakup obligacji stwarza większą pewność, zaś zakup rządowych papierów wartościowych jest najmniej ryzykowny.