Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:
1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem: a. teologicznym b. strukturalizowany c. samodoskonalącym d. sztucznym 2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony: a. przedmiotowo b. podmiotowo c. przestrzennie d. czasowo 3.Segmentami makrootoczenia są: a. otoczenie ekonomiczne b. otoczenie technologiczne c. otoczenie konkurencyjne d. otoczenie prawne 4.Spółki, w których dominują więzi osobowe to: a. jawna b. cywilna c. akcyjna d. komandytowa 5.Zdolność organizowania powstała: a. już w zamierzchłych czasach b. w XV wieku c. na przełomie XIX i XX wieku 6.Statut przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza: a. rada pracownicza b. ogólne zebranie pracowników c. dyrektor d. organ założycielski 7.W rządzeniu przeważa czynnik: a. formalny b. nieformalny 8.Siatka kierownicza wg. Blake’a i Mouton’a opiera się na następujących założeniach: a. nastawienie na otoczenie b. nastawienie na zadania c. nastawienie na ludzi 9.Kryterium przedmiotowe pozwala wyróżnić cele: a. techniczno-produkcyjne b. ekonomiczne c. społeczne 10.Zużycie moralne odnosi się do zużycia: a. środków trwałych b. materiałów c. surowców 11.Wg. Drucker’a umiejętność wyboru właściwych celów jest cechą: a. skutecznego kierownika b. sprawnego c. skutecznego i sprawnego 12.Wyjściem z systemu przedsiębiorstwa mogą być: a. wyroby b. informacje c. usługi d. odpady przemysłowe 13.Podział celów z punktu widzenia potrzeby leżącej u podłoża realizowanych celów : a. strategiczne i niestrategiczne b. finalne i pośrednie c. wewnętrzne i zewnętrzne d. przetrwania i rozwoju 14.Współdziałanie przedsiębiorstw oparte na stosunkach rynkowych i cywilno-prawnych: a. integracja ekonomiczna b. integracja organizacyjna c. integracja ekonomiczno-organizacyjna 15.Zrzeszenie kilku przedsiębiorstw tej samej branży to: a. kartel b. syndykat c. wspólnota interesów 16.Najmocniejsza integracja przedsiębiorstw to: a. trust b. syndykat c. kartel 17.Decydowanie: a. ma charakter świadomy i nielosowy b. jest wyborem c. dotyczy sposobu rozwiązania problemów d. dotyczy przyszłości 18.Racjonalność procesu decyzyjnego: a. substancjonalna b. rzeczowa c. metodologiczna d. formalna 19.Organizację rozpatrujemy w znaczeniu: a. czynnościowym b. atrybutowym c. rzeczowym 20.Rodzaje zasobów strategicznych wg. kryteriów pochodzenia: a. zasoby źródłowe b. zasoby sytuacyjne c. zasoby operacyjne 21.Z punktu widzenia analizy strategicznej funkcjonuje podział zasobów na: a. zasoby materialne b. zasoby niematerialne c. umiejętności 22.Cechy zasobów niematerialnych to: a. mogą być wykorzystane jednocześnie w wielu miejscach b. w trakcie wykorzystywania nie deprecjonują się, lecz zyskują na wartości c. trzeba je długo wypracowywać i trudno nimi handlować 23.Zakończenie działalności przedsiębiorstwa państwowego oznacza: a. wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw b. zawieszenie działalności 24.Trójpozycyjny plan awansów opracował (opracowali): a. F. I L. Gilberthowie b. E. Mayo c. W. Taylor i H. Grantt d. K. Adamiecki 25.Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylor’a wspólnego z 14 zasadami Fayola: a. hierarchia, autorytet b. jedność kierowania c. jedność rozkazodawstwa d. inicjatywę 26.Dwuczynnikowa teoria Herzberga bada a. cechy stanowiska b. indywidualne cechy pracowników c. cechy sytuacji roboczej 27.Metody modyfikowania zachowań: a. uczenie unikania b. wygaszanie c. negatywne wzmocnienie d. karanie 28.Struktura organizacyjna: a. konfiguracja b. centralizacja c. specjalizacja d. formalizacja e. standaryzacja 29.Funkcja personalna(1885-1920) a. szkoła naukowego zarządzania b. przedstawiciele: Taylor, Grantt, Adamiecki 30.Model ZZL: a. tradycyjny b. funkcjonalny c. dywizjonalny d. zintegrowany 31.Skuteczność motywowania mierzona jest: a. stopniem realizacji celów motywującego b. poziomem satysfakcji motywowanego c. poziomem zadowolenia motywowanego 32.Wytyczne polityki, reguły, procedury to: a. plany trwale obowiązujące b. stanowią wycinek planów strategicznych c. nie mają charakteru planów 33.Do planów jednorazowych należą: a. programy b. projekty c. preliminarze 34.Otoczenie bliższe(konkurencyjne): a. odbiorcy b. dostawcy c. konkurenci d. banki 35.Wkład wspólnika w spółce cywilnej może obejmować: a. wniesienie praw b. wniesienie własności majątkowych c. świadczenie usług 36.Wzajemna wymiana zasileń i informacji między członkami organizacji to: a. więź informacyjna b. więź techniczna c. więź funkcjonalna 37.Czym charakteryzuje się misja przedsiębiorstwa: a. przedmiot aspiracji przedsiębiorstwa b. kategoria planistyczna c. kategoria socjologiczna 38.Pierwszy stopień funkcji w organizacji to: a. f. wykonawcze i f. kierownicze b. f. produkcyjne i f. pozaprodukcyjne c. f. podstawowe i f. pomocnicze 39.Typy władzy wg. Webera: a. charyzmatyczna b. tradycyjna c. biurokratyczna d. racjonalna(legalna) 40.Funkcje realizowane w sferze realnej: a. produkcyjne b. planowanie c. poza produkcyjne d. kontrola e. motywowanie 41.Cechy struktury smukłej: a. centralizacja zarządzania b. decentralizacja zarządzania c. mała ilość szczebli kierowania 42.Cechy modelu homo oeconomicus: a. człowiek jako wielostronnie i wieloaspektowo motywowany czynnik twórczy b. racjonalny stosunek do pracy 43.Cechy ścieżki krytycznej 44.Całość jest większa od sumy jej części to: a. efekt synergiczny b. efekt Grantta c. Efekt Hawthorne 45.Persfazja: a. opiera się na partnerstwie b. pozbawiona jest ładunku imperatywnego c. nie jest bezpośrednio poparta sankcjami 46.Piramida potrzeb Maslowa: a. kulturowe b. społeczne c. fizjologiczne d. bezpieczeństwa 47.Efekt Hawthorne: a. akcentuje społeczne aspekty b. nie akcentuje ich 48.Założenia modelu zasobów ludzkich. 49.W modelu zasobów ludzkich kierownik powinien: a. spożytkować nie wykorzystane zasoby ludzkie b. tworzyć środowisko, w którym każdy może wnieść wkład do granic swoich możliwości c. rozszerzać zakres samokierowania i samokontroli podwładnych 50.”Bodziec-reakcja-konsekwencje- przyszłe reakcje” to: a. modyfikacja zachowań b. teoria wzmocnień 51.Kryterium tworzenia struktur dywizjonalnych: a. produktowe b. zadaniowe c. przedmiotowe d. terytorialne 52.Cechy struktury macierzowej 53.Głębia zadania to: a. stopień w jakim człowiek sprawuje kontrolę nad swoim zadaniem b. to samo co zakres 54.Efekt aureoli a. ocenianie pracowników ze względu na 1 cechę jednolicie wysoko lub nisko z każdego punktu widzenia b. ocenianie pracowników tylko na plus 55.Jeżeli kierownictwo holdingu sprawuje władzę organizacyjną przez tzw. kierowanie działaniami to jest to: a. holding kierujący b. holding finansowy c. holding mieszany 56.Czym się charakteryzuje odrębność ekonomiczna a. ustalanie wyników swojej działalności b. zdolność do określania celów 57.Zbiór szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu wykonania serii czynności realizowanych często lub systematycznie to: a. procedury b. reguły c. wytyczne polityki 58.Dyrektora w przedsiębiorstwie państwowym wybiera: a. ustępujący dyrektor b. rada pracownicza c. związki zawodowe 59.Ryzyko a niepewność 60.Na strukturę organizacyjną składają się: a. strukturyzacja elementów b. strukturyzacja działań organizacji 61.Rodzaje potrzeby bieżącej 62.Racjonalność substancjonalna jest ze względu na: a. środki b. okoliczności c. cel d. stan wiedzy 63.Typy ograniczeń: a. motywacyjne b. kompetencyjne c. metodologiczne 64.Wewnętrzny kontekst ZZL 65.Model Atkinsona 66.Holding centralny 67.Zarząd spółki 68.Jaki jest pierwszy etap planowania 69.Kto stworzył teorię motywacji 70.Wpływ na motywację mają 71.Ilu trzeba osób by założyć spółdzielnię: a. 3 osoby prawne b. 10 osób fizycznych c. 40soby prawne lub 12 fizycznych 72.Schemat Levina 73.Kto ma osobowość prawną 74.Funkcje przedsiębiorstwa wg. Fayola 75.Jakie umiejętności są najważniejsze u kierownika najwyższego szczebla 76.Scalanie się różnych przedsiębiorstw w celu realizacji kolejnych etapów obróbki tego samego surowca to jest to integracja: a. pozioma b. ukośna c. pionowa 77.Aparat zarządzania to : a. kadra kierownicza wraz z wyposażeniem b. komórki sfery regulacyjnej c. najwyższy szczebel zarządzania 78.Przyczyny niechęci do delegowania uprawnień 79.Zarządzanie to taki rodzaj kierowania, w którym wpływanie na zachowani kierowników wynikają głw. z: a. dysponowania zasobami b. zdolności przewodzenia c. przepisów prawa 80.Zasługi Forda 81.Kto prowadzi sprawy spółki w sp. komandytowej 82.Zbiór relacji określony na zbiorze elementów to: a. schemat organizacji b. struktura organizacji 83.Decentralizacja władzy w organizacji to proces ściśle związany z: a. departamentalizacją b. delegowaniem uprawnień c. dywizjonalizacją 84.Człon kierowniczy działa w sferze: a. regulacji b. realnej c. regulacyjnej 85.Wg. klasycznego poglądu na władzę w organizacji delegowanie wymaga: a. zachowania równowagi między przekazywanymi obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością b. rozkładania odpowiedzialności za to samo zadanie na więcej niż jedną osobę lub jednostkę c. zachowanie zasady jedności rozkazodawstwa.