Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Proszę podać podstawowe zasady podatku rolnego (na jakich zasadach jest ustalany, obliczany, wzór)
Proszę podać podstawowe zasady podatku rolnego (na jakich zasadach jest ustalany, obliczany, wzór) Podstawę, opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni gospodarstwa rolnego, a także rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia określonego gospodarstwa do okręgu podatkowego. Ze względu na warunki ekonomiczne i produkcyjno-klimatyczne ustalono cztery okręgi podatkowe, przy czym areał sadów klas III i IV określa się w hektarach przeliczeniowych z zastosowaniem przeliczników odpowiednio dla klas IIIa t IVa, a grunty pod stawami zarybionymi, bez względu na położenie, przelicza się według przeliczników uwzględniających gatunek ryb (l ha stawu zarybionego łososiem, trocią, glowacicą, palią i pstrągiem to l ha przeliczeniowy, a l ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb — 0,20 ha przeliczeniowego). O zaklasyfikowaniu gminy do jednego z czterech okręgów podatkowych decyduje Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przy czym wojewoda, na wniosek rady gminy, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych może zaliczyć niektóre gminy do okręgu podatkowego innego, niż określono to w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ponadto rada gminy ma prawo zaliczyć niektóre wsie do okręgu podatkowego innego niż określony dla gminy, jednakże nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych w tej gminie więcej niż o 1,5%. Stawka podatku rolnego Jest określana w stosunku do równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu prezesa GUS, ogłoszonego w D.U. RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Pr = hp z Cq x 2,5qż Z podatku wyłączone są grunty kl. V i VI ***