Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polski rynek ubezpieczeniowy
Polski rynek ubezpieczeniowy Przełomowym momentem dla rozwoju ubez­pieczeń w Polsce był rok 1990. Zaszły wtedy w naszym kraju radykalne zmiany ustrojowe i gospo­darcze. Ich wyrazem była m.in. ustawa o działal­ności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku, pod­dana znaczącej nowelizacji w 1995 roku. Ustawa miała doprowadzić do radykalnej przebudowy pols­kiego rynku ubezpieczeniowego, opartego dotych­czas o monopol i pomóc w tworzeniu rzeczywi­stego, konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowe­go. Wraz z wejściem w życie ustawy doszło do faktycznego kształtowania się rynku ubezpiecze­niowego w Polsce. Co prawda pewne możliwości w tym zakresie stworzyła już wcześniej obowią­zująca ustawa z 20 września 1984 roku, która także dopuszczała tworzenie nowych zakładów ubezpieczeń państwowych lub spółdzielczych. Nie­stety miała ona wiele wad. Była pisana z pozycji centralistycznego ustroju i utrzymywała szeroki zakres ubezpieczeń obowiązkowych, a także nie uwzględniała ścisłego podziału zakładów ubez­pieczeń na życiowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Dopiero ustawa o działalności ubezpieczenio­wej z 1990 roku umożliwiła wchodzenie na rynek ubezpieczeniowy w Polsce nowym zakładom ubez­pieczeń, które wprowadzając nowe produkty i po­dejmując walkę konkurencyjną spowodowały stop­niową, faktyczną demonopolizację tego rynku. Wprowadziła ona podział zakładów ubezpie­czeń na dwa działy — prowadzące działalność w dziale ubezpieczeń życiowych oraz w dzia­le pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątko­wych. Zakłady ubezpieczeń, które wcześ­niej sprzedawały produkty w obu działach musiały zawęzić swoją działalność tylko do jednego działu lub utworzyć drugą spółkę, która przejęłaby część dotychczasowej działalności. Zostały też zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej ze spół­dzielczej bądź państwowej na spółkę akcyjną. Ostatnie lata przyniosły niezwykle dynamiczny wzrost rynku ubezpieczeń, wyrażony wielkością zebranej składki. Wzrost ten wystąpił zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie jak i majątkowych. Już dawno odeszła w przeszłość sytuacja, gdzie na rynku istniały tylko dwie firmy WARTA i PZU. Wcześniej PZU zajmowało się ubezpieczeniami krajowymi a WARTA zagranicznymi. Z tego faktu wybór firmy ubezpieczeniowej a tym samym produktu (polisy) był fikcją. Obecnie na polskim rynku działa 51 firm i ta liczba będzie rosła (26 zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi a 25 oferuje ubezpieczenia życiowe). Polska jest atrakcyjnym 40 milionowym państwem stąd coraz większe zainteresowanie zachodnich firm sprzedażą ubezpieczeń. Znacząca ilość dużych koncernów (m.in. niemieckich, angielkich, amerykańskich, holenderskich, włoskich) jest już obecna w formie bezpośredniej (np. GENERALI) lub pośredniej ALTE LEIPZIGER (HESTIA INSURANCE). Powoduje to dokapitalizowanie, wprowadzenie nowoczesnego zarządzania, optymalnej reasekuracji oraz know-how w postaci nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych, podnosi wiarygodność i bezpieczeństwo zakładu ubezpieczeń. Niestety, w historii polskich ubezpieczycieli miały również miejsce upadłości (Westa, Gryf, Fenix, Polisa i Gwarant). W przypadku upadłości odszkodowania za polisy obowiązkowe (wymienione w dalszej części pracy) przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Klienci w tym przypadku nic nie stracą na tych ubezpieczeniach.