Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Izba Ubezpieczeń Na mocy art.. 86 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej w tymże roku powstała Polska Izba Ubezpieczeń, która w początkowej fazie była dobrowolnym zrzeszeniem ubezpieczycieli. Za poleceniem ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r., która weszła w życie w dniu 22 października 1995 r. Polska Izba Ubezpieczeń stała się organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do której przynależność jest obligatoryjna. Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń, które odbyło się w dniu 31 stycznia 1996 r. Został uchwalony Statut Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz dokonano wyboru Prezesa i Komisji Rewizyjnej. PIU jest reprezentantem sektora ubezpieczeń, podobnie jak inne organizacje samorządów gospodarczych, kreujące obraz działów gospodarki narodowej, których są reprezentantami. Stwarza możliwość wypracowania wspólnych stanowisk w ważnych dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych zagadnieniach. Integruje środowisko zakładów ubezpieczeń i tworzy podwaliny w procesie powstania prężnie działającego lobby ubezpieczeniowego. Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza wszystkie działające na rynku firmy ubezpieczeniowe1.Obecnie członkami Izby jest 62 ubezpieczycieli. Zakład prowadzący działalność ubezpieczeniową w Polsce musi być spółką akcyjną lub towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem od 1999 roku zagraniczny ubezpieczyciel może prowadzić w Polsce działalność poprzez swoje przedstawicielstwo. Coraz większa ilość firm ubezpieczeniowych ma zagranicznych inwestorów. Z Izbą mogą być stowarzyszone na zasadach dobrowolności główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Izba posiada osobowość prawną. Prezesi Polskiej Izby Ubezpieczeń: X.1990 r. - XII.1991 r. - Krzysztof Jasiński XII.1991 r. - X.1992 r. - Janusz Baranowski X.1992r. - VII.1993 r. - Krzysztof Jarmuszczak VII.1993 r. - VI.1994 r.. - Andrzej Wojtyński VI. 1994 r. - nadal - Jerzy Wysocki Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń zostały określone w art. 89 znowelizowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Do ustawowych zadań Izby należą: reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów, wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz współdziałanie na wniosek właściwych podmiotów przy ich opracowywaniu, współdziałanie z organami nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności ubezpieczeniowej, sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym. 2 Statutowe Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń: Głównym zadaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, lecz także ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym. Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie zakładów ubezpieczeń oraz podejmowanie działań wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządowych oraz innych organów i instytucji w celu ochrony interesów zakładów ubezpieczeń, podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju zakładów ubezpieczeń, w tym wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz inicjowanie odpowiednich rozwiązań ustawodawczych i zmian obowiązujących przepisów, współdziałanie z Ministerstwem Finansów, Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Rzecznikiem Ubezpieczonych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ubezpieczeń, zwłaszcza w zakresie działalności prewencyjnej, w ochronie rynku ubezpieczeniowego, w zapobieganiu przestępczości ubezpieczeniowej oraz w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym, wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników zakładów ubezpieczeń i szerzenie wiedzy o ubezpieczeniach, tworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej oraz sprawowanie pieczy nad ich przestrzeganiem, zgłaszanie Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zbieranie i gromadzenie informacji o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą, opracowywanie analiz i prognoz obejmujących funkcjonowanie i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego, współdziałanie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i z Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powołanego przez siebie podmiotu gospodarczego, z tym że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych Izby. 3 PIU realizuje zadania określone w statucie poprzez między innymi poprzez współpracę ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń, prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia Ministra Finansów, a w tym - zbieranie opinii zakładów ubezpieczeń i wypracowywanie na ich podstawie stanowiska oraz prezentowanie go jako stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń, również poprzez świadczenie zakładom ubezpieczeń pomocy organizacyjno-prawnej i doradczo-konsultacyjnej. Do realizacji zadań zaliczane jest także powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz zlecanie wykonania opinii i ekspertyz, wydawanie opinii i ekspertyz dla organów władzy i administracji państwowej; delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach organizacji i instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową, nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami ubezpieczeniowymi, współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, szkołami i innymi ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych, inicjowanie i tworzenie warunków do zawierania dwustronnych i wielostronnych porozumień dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego, zbieranie informacji od zakładów ubezpieczeń i tworzenie baz danych oraz podejmowanie innych działań mających na celu działalność prewencyjną oraz zapobieganie oszustwom ubezpieczeniowym i innym zagrożeniom funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. PIU realizuje również zadania statutowe poprzez inicjowanie współpracy ze środkami masowego przekazu w promocji ubezpieczeń i edukacji ubezpieczeniowej oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zakładów ubezpieczeń lub w sprawach zagadnień ubezpieczeniowych i ochrony interesów w sprawach godzących w dobre imię zakładów ubezpieczeń, prowadzenie w Izbie Sądu Polubownego do postępowań pojednawczych i do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby składającymi zapis na ten sąd, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej i podejmowanie działań w przypadku naruszenia tych zasad, opracowywanie okresowych analiz i raportów o działalności ubezpieczeniowej i wydawanie czasopisma informacyjnego Polskiej Izby Ubezpieczeń. Realizacja rozumiana jest także jako inne działania zmierzające do realizacji wyżej wymienionych zadań. 4 Polska Izba Ubezpieczeń w swoich planach na rok 2002 uwzględniła między innymi umacnianie samorządowego charakteru Izby poprzez stałe identyfikowanie się z problemami i opiniami zakładów ubezpieczeń wyrażanymi w dyskusji i dokumentach: § Zebrań Przedstawicieli, § dorocznej konferencji Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów zakładów ubezpieczeń, § posiedzeń stałych komisji problemowych i zespołów, § bieżącej konsultacji z zakładami ubezpieczeń w sprawach istotnych dla rozwoju i działalności rynku ubezpieczeniowego. Powołuje się Zespół Roboczy dla przygotowania propozycji restrukturyzacji celów, zadań oraz sposobu funkcjonowania Izby w terminie do dnia 30.09.2002 r. Zarząd Izby jest zobowiązany przygotować i przedstawić na Zebraniu Przedstawicieli PIU projekt Planu działania na rok 2003, wraz z wykazem zadań, harmonogramem ich realizacji, proponowanym budżetem i osobami odpowiedzialnymi za ich realizację. Kolejną pozycją w planach jest wykorzystywanie wszelkich form lobbingu w prezentacji stanowiska i akceptacji projektów i wniosków Izby, szczególnie w odniesieniu do działań legislacyjnych Parlamentu oraz projektów aktów prawnych i decyzji administracji rządowej i samorządowej. Do planów należą także inicjowanie prawno - ekonomicznych możliwości tworzenia innych niż kasy chorych (określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym) jednostek lub podmiotów, w których realizowany byłby obowiązek powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń w pracach parlamentarnych nad kodyfikacją prawa ubezpieczeniowego zawartego w projektach ustaw: o działalności ubezpieczeniowej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. W zamiarach jest także podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie przestępczości ubezpieczeniowej we współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, oraz we współpracy z Niemieckim Związkiem Ubezpieczycieli (GDV) oraz wypracowanie we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych interpretacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych stwarzających problemy w funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń oraz w miarę potrzeby przygotowanie projektów rozwiązań legislacyjnych. Plan działania przewiduje również wypracowanie samorządowego projektu zmian ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz innych ustaw w celu stworzenia prawnych i organizacyjnych możliwości funkcjonowania III filara reformy emerytalnej W realizacji swoich planowych zadań, Polska Izba Ubezpieczeń osiągnęła pozytywne rezultaty w rozwiązywaniu wielu problemów ważnych dla rozwoju i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Do dotychczasowych osiągnięć PIU należą między innymi : spowodowanie nieobciążania podatkiem VAT usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, doprowadzenie wspólnie z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń do opracowania nowych załączników do kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń, w wyniku podjętej inicjatywy doprowadzenie do przyjęcia w ustawie Prawo o ruchu drogowym istotnych uregulowań zwiększających bezpieczeństwo na drogach, usprawniających procedurę rejestracyjną i umożliwiających rejestrację obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej właścicieli i posiadaczy pojazdów w centralnym rejestrze pojazdów, uzyskanie pozytywnych rozwiązań w ustawie o doradcach podatkowych, w ustawie o rachunkowości w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych, w projekcie nowych rozwiązań w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w gospodarstwach rolnych, w przygotowywanych przepisach dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i innych. Kolejnymi dodatnimi osiągnięciami są również: rozpoczęcie parlamentarnego procesu legislacyjnego projektów ustaw stanowiących kodyfikację prawa ubezpieczeniowego zgodnie z unormowaniami Unii Europejskiej, wprowadzenie do nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej definicji działalności ubezpieczeniowej oraz innych zapisów ważnych dla działalności zakładów ubezpieczeń, przyjęcie Polskiej Izby Ubezpieczeń w poczet członków - obserwatorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego IAIS oraz nominowanie Prezesa Izby do Rady Prezydialnej Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń CEA jako wyraz uznania osiągnięć polskiego rynku ubezpieczeń na forum europejskim i światowym, przyznanie po raz pierwszy odznaczeń państwowych za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju organizacji ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego i za zasługi w transformacji rynku ubezpieczeniowego w kraju, opracowanie i przyjęcie przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zasad dobrej praktyki i współpracy zakładów ubezpieczeń z Brokerami, prowadzenie wraz z Instytutem PENTOR kwartalnego monitoringu koniunktury branży ubezpieczeniowej, przygotowanie koncepcji rozwiązań legislacyjnych dla realizacji czwartej Dyrektywy Samochodowej Unii Europejskiej w ramach nowelizacji projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Podstawowe kierunki działalności i rozwoju Polskiej Izby Ubezpieczeń w latach 1999 - 2001. Zadania programowe. I. Określenie formuły Polskiej Izby Ubezpieczeń; czym ma być Izba, jakie powinny być określone w ustawie jej zadania i obowiązki. Doprowadzenie do identyfikacji zakładów ubezpieczeń - członków PIU – z celami i zadaniami ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego i utożsamiania się z Izbą jako organizacją tego samorządu. Wypracowanie przez PIU pozycji autentycznego reprezentanta rynku ubezpieczeń i działających na tym rynku zakładów zrzeszonych w Izbie, wobec Parlamentu, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Zintensyfikowanie oddziaływania lobby ubezpieczeniowego poprzez Izbę w pracach Parlamentu, Rządu oraz w zakresie współpracy z określonymi resortami a także instytucjami i organizacjami publicznymi i samorządowymi. Zespolenie potencjału i działań lobbystycznych członków Izby oraz zintensyfikowanie lobbingu środowiska ubezpieczeniowego, włączając w to również formy lobbingu płatnego, m.in. poprzez wyspecjalizowane instytucje, organizacje i media. W ramach kodyfikacji prawa ubezpieczeniowego określenie w ustawie o działalności ubezpieczeniowej zakresu spraw, dotyczących działalności ubezpieczeniowej, co do których powinien być wprowadzony formalno-prawny wymóg uzyskania kontrasygnaty Izby (bądź porozumienia się z Izbą) albo uzyskania opinii Izby przez organy administracji przy wydawaniu przez nie decyzji. Wypracowanie i prawne uregulowanie standardów i trybu postępowania w celu przeciwdziałania upadłościom, w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń, w którym Izba posiadałaby prawne możliwości podejmowania skutecznych działań. Rozszerzenie zakresu seminariów, treningów i specjalistycznego szkolenia zawodowego w kraju i zagranicą, dla praktyków pracujących w sektorze ubezpieczeń, przy współudziale wysokokwalifikowanych specjalistów i we współpracy z renomowanymi instytucjami i organizacjami. II. Kreowanie korzystnego wizerunku rynku i samorządu ubezpieczeniowego. Wypracowanie form i kierunków polityki informacyjnej o rynku i samorządzie ubezpieczeniowym i konsekwentna realizacja przyjętych założeń programowych. Zespolenie możliwości potencjału Public Relations zakładów ubezpieczeń w celu kreowania pożądanego wizerunku samorządu ubezpieczeniowego. Podjęcie działań organizacyjnych, przy wykorzystaniu doświadczeń zachodnioeuropejskich, w celu utworzenia Centrum dokumentacji i informacji ubezpieczeniowej. Zadaniem Centrum będzie zbieranie i przekazywanie informacji o rynku ubezpieczeń i jego działaniach instytucjom państwowym i samorządowym, mediom oraz grupom zawodowym i społecznościom lokalnym. Nasilenie działań promujących samorząd i rynek ubezpieczeniowy, w kraju i zagranicą, poprzez organizację imprez, wystaw i otwartych konferencji publicznych, podkreślając dostosowywanie standardów prawnych i ubezpieczeniowych do wymogów Unii Europejskiej. Opracowanie programu edukacji ubezpieczeniowej w celu podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz nawiązanie współdziałania w tym zakresie z instytucjami państwowymi i pozarządowymi oraz Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Rzecznikiem Ubezpieczonych. III. Umacnianie samorządowych atrybutów Izby. Zorganizowanie systemu przepływu informacji, zapewniającego bieżące gromadzenie informacji od zakładów ubezpieczeń i o rynku ubezpieczeń oraz możliwość korzystania z tych informacji przez środowisko ubezpieczeniowe. Wydawanie, w formie miesięcznika, periodyku informacyjnego Izby (nazwa tytułu do ustalenia), zawierającego bieżące informacje o pracach Zarządu, stałych Komisji problemowych i innych organów Izby a także informacje o istotnych zmianach na krajowym rynku ubezpieczeń, o wydarzeniach na rynkach zagranicznych oraz ważnych zmianach w przepisach prawa. Umocnienie roli stałych Komisji problemowych Izby a także powoływanych do rozwiązywania specjalnych problemów, specjalistycznych zespołów i grup roboczych, poprzez włączanie ich do rozwiązywania problemów ważnych dla różnych dziedzin rynku ubezpieczeń. Wykorzystywanie w większym niż dotychczas stopniu ekspertów i specjalistów z zewnątrz, do opracowywania opinii oraz projektów wystąpień bądź stanowiska Izby. Podjęcie prac organizacyjnych, w celu utworzenia Samorządowego Instytutu badań nad ubezpieczeniami, wykorzystując doświadczenia państw Unii Europejskiej. Do podstawowych zadań Instytutu należało by organizowanie i przeprowadzanie badań rynku, opracowywanie analiz i prognoz oraz przygotowywanie i realizacja programów szkoleniowych i treningów zawodowych. IV. Budowa wysokiej pozycji polskiego rynku ubezpieczeń w ubezpieczeniowych organizacjach międzynarodowych w tym w CEA oraz w dwustronnej współpracy z zagranicą. Zwiększenie aktywności i oddziaływania oraz reprezentatywności delegatów PIU w pracach stałych Komisji CEA. Zaktywizowanie informacji o polskim rynku ubezpieczeń w wydawnictwach informatycznych CEA, poszerzenie ich zakresu oraz systematyczna aktualizacja. Umacnianie dotychczasowej współpracy dwustronnej ze Związkiem Ubezpieczycieli Niemieckich i z Francuską Federacją Towarzystw Ubezpieczeniowych a ponadto wzbogacenie współpracy zagranicznej o współpracę z organizacjami samorządu ubezpieczeniowego z innych państw. Podjęcie działań w celu nawiązania współpracy i otwarcia polskiego rynku ubezpieczeń do kontaktów dwustronnych z organizacjami samorządu ubezpieczeniowego i zakładami ubezpieczeń w Rosji, Ukrainie, Białorusi i państwach nadbałtyckich, w szczególności w zakresie organizacji spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń a także stwarzania forum do wymiany doświadczeń i podejmowania przedsięwzięć finansowo-handlowych. 1. Schemat struktury organizacyjnej P.I.U. Źródło: http://www.piu.pl/struktura.html Organami statutowymi Izby są: Zebranie Przedstawicieli, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą Polskiej Izby Ubezpieczeń jest Zebranie Przedstawicieli. Zebranie rozstrzyga o podstawowych kierunkach działalności i rozwoju Izby. Zarząd jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należy realizacja celów i zadań statutowych Izby. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy prowadzenie bieżącej i przeprowadzanie okresowej kontroli całokształtu działalności Izby, przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki oraz zgłaszanie Zarządowi uchybień w tym zakresie i przedstawianie stosownych wniosków. Najwyższą władzą Polskiej Izby Ubezpieczeń jest Zebranie Przedstawicieli. Zebranie rozstrzyga o podstawowych kierunkach działalności i rozwoju Izby. Zebrania odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne zwoływane są przez Zarząd co najmniej dwa razy w roku; pierwsze - najpóźniej do dnia 30 czerwca, drugie - w drugiej połowie roku. Zebrania nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeb przez Zarząd, z jego inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/4 członków Izby, w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia żądania na piśmie. Zebranie rozstrzyga o podstawowych kierunkach działalności i rozwoju Izby. Do kompetencji Zebrania w szczególności należy: 1) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian, 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, 3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 4) uchwalanie planu działalności Izby oraz planu finansowego, a także wysokości członkowskiej składki uzupełniającej, o której mowa w § 32 ust. 2 i ust. 4 Statusu Izby, 5) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z realizacji planu działalności Izby i uchwał Zebrania oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 6) rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników czynności podejmowanych przez Komisję w ramach jej kompetencji statutowych, w tym - z badania bilansu, 7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa Izby oraz wysokości ekwiwalentu dla członków Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu i ekwiwalentu dla członków Komisji Rewizyjnej za udział w pracach Komisji, 9) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do międzynarodowych organizacji bezpieczeniowych, 10) kształtowanie zasad etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej, 11) powoływanie stałych komisji problemowych i ustalanie zakresu ich działania, 12) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i regulaminu Sądu Polubownego, 13) przyznawanie na wniosek Zarządu odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” 14) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia przez Izbę nieruchomości albo obciążenia tych nieruchomości, 15) podejmowanie uchwał oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach szczególnej wagi, a także w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Zebrania na wniosek członka Izby. W Zebraniach biorą udział członkowie Izby, reprezentowani stosownie do § 21 ust. 2 Statutu, Zarząd i Komisja rewizyjna. Prawo głosowania na Zebraniu przysługuje wyłącznie członkom Izby reprezentowanym poprzez prawidłowo umocowanych przedstawicieli. Uchwały zapadają w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie Statutu i jego zmian, które są uchwalane bezwzględną większością głosów ogółu zebranych. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem powołania i odwołania Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz w sprawach, co do których Zebranie zadecyduje o tajnej formie głosowania gdy co najmniej jedna dziesiąta obecnych zgłosi takie żądanie. Zarząd w liczbie 5-7 osób składa się z Prezesa Zarządu, który jest Prezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń i z pozostałych członków Zarządu. ZARZĄD POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Prezes: Jerzy Wysocki Wiceprezes: Jarosław Myjak Wiceprezes: Janusz Staniszewski Członkowie: Jan Bogutyn Paweł Dangel Ewa Stachura-Kruszewska Prezes może być wybrany również spośród osób innych, niż przedstawiciele członków Izby. Członkowie Zarządu mogą być wybierani wyłącznie spośród przedstawicieli zakładów ubezpieczeń. Prezes pełni funkcję jako pracownik Izby powołany na to stanowisko przez Zebranie. W okresie pełnienia tej funkcji nie może on być członkiem władz statutowych ani pracownikiem zakładu ubezpieczeń. Umowę o pracę z Prezesem w imieniu Zebrania podpisuje Przewodniczący Zebrania, na którym zostaje powołany. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja wygasa z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. Zarząd, jak i każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, także na jego wniosek. Zarząd jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należy realizacja celów i zadań statutowych Izby, a ponadto w szczególności: 16) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach związanych z działalnością Izby, 17) opracowywanie programów, planów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji, w tym sprawozdania finansowego, 18) realizacja uchwał Zebrania i zaleceń Komisji Rewizyjnej, 19) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Izby, z wyjątkiem nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 20) nadzór nad działalnością gospodarczą,prowadzoną w ramach powołanego do tego odmiotu gospodarczego, 21) nadzór i koordynacja działalności informacyjno-wydawniczej, 22) powoływanie składów stałych komisji problemowych i zatwierdzanie ich planów pracy, powoływanie niestałych komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich zadań, 23) udzielanie pełnomocnictw, 24) zgłaszanie organowi nadzoru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, 25) reprezentowanie stanowiska Izby wobec organów władzy i administracji państwowej, organizacji samorządowych i innych instytucji publicznych; 26) zasięganie opinii członków w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działalności Izby , 27) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Zarządu oraz wysokości ekwiwalentów za udział w posiedzeniach i pracach komisji i zespołów roboczych, 28) prowadzenie spraw związanych z działalnością Sądu Polubownego, 29) zwoływanie posiedzeń Zebrania, 30) podejmowanie innych działań, określonych przez Zebranie. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Kadencja wygasa z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy prowadzenie bieżącej i przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Izby, przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki oraz zgłaszanie Zarządowi uchybień w tym zakresie i przedstawianie stosownych wniosków. W szczególności do kompetencji Komisji należy: 1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, 2) badanie bilansu rocznego Izby i dokumentów finansowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby, 3) przedstawianie Zebraniu oraz Zarządowi wniosków i zastrzeżeń dotyczących działalności Izby, 4) składanie Zebraniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby, Komisja Rewizyjna może korzystać5) z usług ekspertów oraz biegłych rewidentów. ] Tryb i zakres działania Komisji określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zebranie. Bibliografia: Andrzej Wąsiewicz, „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej”, Bydgoszcz 1994, Oficyna Wydawnicza Branta Rozdział 10 Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej Statut PIU Wywiad telefoniczny z pracownikami Działu Analiz PIU – p. Sołoducha i p. Skalska (opracowanie własne) http://www.fao.se/Ceas_adresslista.doc http://ubezpieczeniowy.wp.pl/instytucje.html?POD=2&ver=p&hor=1&p=4&pr_id=45 http://www.piu.pl/struktura.html