Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa
Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa – polem zainteresowania jest badanie warunków bytu i pracy społeczeństwa. Badania te mają na celu: - ustalenie wpływu warunków bytu i pracy na rozwój gospodarczy, - zapobieganie lub ograniczanie zagrożeń związanych z tym rozwojem. Polityka społeczna jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, tzn. zajmuje się głównie następującymi strefami życia: - strefą pracy – niosącą człowiekowi najwięcej zagrożeń i jednocześnie dającą mu najwięcej szans w zakresie samorealizacji, - strefą dobrobyt – (do niedawna traktowana jako domena ekonomii) zawierającą obok materialnego poziomu życia i odpowiedniej ilości oraz jakości dóbr i usług także takie elementy egzystencji, jak czas wolny i możliwość- jego wykorzystania, zdrowie i możliwości jego ochrony, środowisko naturalne, w którym człowiek przebywa i problem jego zachowania na określonym poziomie, - strefą kultury – której ważność- przedstawia się jako: a. naczelny zbiór wartości, b. wspólny świat symboli i pojęćc. nabywanych w trakcie edukacji, bez których trudne byłoby porozumiewanie się i współżycie ludzi, d. zbiór zbiorów zachowań w różnych okolicznościach życiowych składających się na kulturę społeczną, - strefę ładu społecznego – jako sposób zorganizowania życia społecznego – instytucjonalne normy w których przebiega życie człowieka, a także ustrój gospodarczy, polityczny i społeczny. Można powiedzieć, że polityka społeczna jest dyscypliną naukową badającą społeczno – ekonomiczne problemy związane z działalnością mającą na celu: - zaspokojenie potrzeb człowieka, - rozpoznanie prawidłowości i zależności występujących w procesach zaspokajania tych potrzeb, - badanie implikacji gospodarczych i społecznych. Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, którą schematycznie przedstawiamy