Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka regionalna w regionie łódzkim
Polityka regionalna w regionie łódzkim Podstawowe dane o regionie łódzkim, stan na październik 2000r.: Powierzchnia: 18,219 km2 Ludność: 2,652,000 osób Gęstość zaludnienia: 146 osób/km2 W granicach powołanego do życia 1 stycznia 1999r. województwa łódzkiego znalazło się 157 gmin (w tym 18 o statusie samodzielnego miasta), 20 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Główne miasta w regionie to: Łódź 800,000 mieszkańców Piotrków Trybunalski 81,000 Pabianice 75,000 Tomaszów Maz. 69,000 Bełchatów 61,000 Zgierz 58,000 W 1997r. na okres 20 lat została utworzona Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obejmuje obszar 206ha i podzielona jest na 4 podstrefy zlokalizowane w Łodzi, Ozorkowie, Pabianicach i Zgierzu. Podmioty gospodarcze, które inwestują na terenach objętych strefą, są zwolnione z podatku od osób prawnych na 10 lat i mogą liczyć na 50% ulgi podatkowej przez następne 10 lat. Strategia Rozwoju Województwa Łózkiego jest to dokument, który określa główne cele rozwoju województwa i sposoby ich realizacji. Strategia formułuje kierunki rozwoju możliwe do osiągnięcia w długim okresie czasu. W wyniku realizacji strategii województwo łódzkie powinno stać się bardziej konkurencyjne dla biznesu, atrakcyjniejsze jako miejsce zamieszkania oraz lepiej przygotowane do sprostania wymogom związanym z integracją Polski z Unią Europejską. Wzrośnie znaczenie województwa w strukturze regionalnej Polski i Europy jako obszaru sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej oraz przekształcenie gospodarki z przemysłowo-rolniczej na usługowo-produkcyjną. Problemy związane z rozwojem skupione są w trzech strategicznych sferach województwa: Sfera społeczna, która kładzie nacisk na: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez koncentrowanie się na: rozwoju budownictwa mieszkaniowego, inicjowaniu i wspomaganiu wspólnych programów gospodarczych i społecznych na poziomie gmin i powiatów, poprawie stanu zdrowia mieszkańców zapewnienia większego bezpieczeństwa obywatelom Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwoju kulturowego mieszkańców, ponieważ niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych to podstawowe przyczyny niskich dochodów i utrzymywania wysokiego bezrobocia Wyrównywanie zapóźnień cywilizacyjnych między terenami wiejskimi i miastami. Województwo łódzkie ma duże szanse na przemiany w rolnictwie. Wynikają one z: występującej w poszczególnych regionach specjalizacji produkcji (owoce, warzywa) warunków do tworzenia miejsc pracy związanych z obsługą rolnictwa (przetwórstwo, handel, usługi) warunków do podejmowania na terenach wiejskich pracy poza rolnictwem istnienie zagłębia przemysłowego w Okręgu Bełchatowskim oraz dużych, silnych zakładów przetwórstwa spożywczego Uporządkowanie gospodarki przestrzennej przez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zabezpieczenie, przygotowanie i zagospodarowanie terenów przylegających do tras komunikacyjnych z wyszczególnieniem przebiegu planowanych autostrad oraz opracowanie programów zagospodarowania terenów turystycznych. Położenie województwa łódzkiego na wododziale Wisły i Odry, w dorzeczu Pilicy i Warty, wzbogacone dużymi sztucznymi zbiornikami – Jeziorem Sulejowskim i zbiornikiem Jeziorsko, wyposażyło region w określone walory przyrodnicze. Sfera ekonomiczna Strategia dla regionu opisuje plan rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. Działania powinny koncentrować się na wspomaganiu rozwoju miejscowych przedsiębiorstw. Należy zmodernizować podstawową infrastrukturę techniczną co spowoduje zwiększenie dostępności województwa dla inwestorów. Ważny jest też wizerunek regionu, który pomoże promować lokalnych wytwórców i będzie zachętą dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Najważniejsze problemy, które wymagają rozwiązania to: 1. rozwój infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Województwo łódzkie ma dobre położenie strategiczne w centrum kraju. Należy rozbudować2. i zmodernizować3. drogi łączące region z projektowanym układem autostrad a także kontynuować4. modernizację lotniska Lublinek a także rozważyć5. możliwość6. budowy wspólnego dla Warszawy i Łodzi lotniska pod Skierniewicami. Potrzebna jest też szybka kolej łącząca nasze miasto ze stolicą. 7. stworzenie solidnej i nowoczesnej bazy gospodarczej 8. stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich w regionie. Problem stanowi restrukturyzacja zwiększająca efektywność9. ekonomiczną produkcji rolnej i podniesienie walorów jakościowych tak, aby odpowiadały wymogom rynku europejskiego oraz poprawa warunków cywilizacyjnych mieszkańców. 10. doskonalenie metod zarządzania regionem. Władzom regionalnym potrzebny jest lepszy system informatyczny oraz wykwalifikowane kadry znające prawo i odpowiednie procedury. Sfera funkcjonalno-przestrzenna Podstawą integracji są różne związki celowe mieszkańców i instytucji z miastem największym. Województwo łódzkie ma słabo wykształcone powiązania z innymi miastami regionu, które nie współtworzą regionalnego systemu osadniczego. Działania strategiczne powinny prowadzić do przekształcenia się regionu w społeczno-gospodarczą wspólnotę wojewódzką. Dokonać tego można za pomocą: Wspomagania różnych form edukacji regionalnej, kształtowania świadomości terytorialnej ludności i wspomagania instytucji zajmujących się rozwojem turystyki. Należy wspierać tradycje i odrębności kulturowe podregionów i lokalnych obszarów, ponieważ są one podstawą tożsamości terytorialnej ich mieszkańców. Ważne jest również tworzenie jedności kulturowej regionu łódzkiego. Stymulowania przemian w sieci osadniczej województwa. Każde miasto, niezależnie od zajmowanej pozycji powinno przejąć rolę inicjatora i organizatora życia społeczno-gospodarczego w regionie. Należy wzmocnić ośrodki subregionalne przez częściową delegację ze stolicy regionu pewnych funkcji i stworzyć miasta konkurencyjne dla Łodzi. Wybrane zagadnienia z regionu łódzkiego Oświata i szkolnictwo Jednym ze wskaźników rozwoju regionów jest dostępność ekonomiczna i fizyczna przedszkoli. W naszym województwie występują tu duże zróżnicowania. Najwięcej i najlepiej wyposażone przedszkola występują w Łodzi i innych miastach regionu. Obszary wiejskie są pod tym względem zaniedbane, głównie ze względu na niski poziom dochodów zamieszkującej je ludności. Sytuacja szkolnictwa podstawowego w województwie łódzkim nie odbiega od średniej krajowej (można ją uznać za przeciętną). Największą liczbę uczniów grupują miasta. Na terenach wiejskich występują kłopoty z dostępnością nauki, głównie z powodu dużego rozproszenia szkół podstawowych i związanej z tym konieczności dojazdu uczniów. Tylko co drugi młody człowiek w wieku od 15 do 19 lat decyduje się kontynuować naukę w szkole średniej. Liczba młodzieży uczącej się w szkołach średnich jest zdecydowanie wyższa w miastach niż na terenach wiejskich. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój szkół prywatnych. Maleje liczba studentów na kierunkach dziennych na rzecz studentów zaocznych i wieczorowych. Dla Samorządu Województwa rozwój nauki i szkolnictwa jest jednym z zadań priorytetowych. Problemem jest skąpa baza dydaktyczna i lokalowa, którą dysponują nauczyciele. Kierunki kształcenia i liczba uczących się powinny być ściśle dostosowane do potrzeb gospodarki danego regionu. Służba medyczna Łódź dysponuje rozbudowaną siecią placówek medycznych i ogromnym potencjałem naukowym. Głównym zadaniem jest więc ich właściwe wykorzystanie. Reforma służby zdrowia w znacznym stopniu zmniejszyła dostępność wyspecjalizowanych usług medycznych. Zmiany wymaga struktura zatrudnienia pracowników służby zdrowia. W łódzkiem jest zbyt dużo oddziałów pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych. Kultura Kultura jest ważnym elementem regionotwórczym. Łódź ma najliczniejszą po Warszawie bazę teatralną w kraju. Samorząd Województwa i jego instytucje takie jak Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne oraz Łódzki Dom Kultury powinny stawiać sobie za cel popularyzację sztuki ludowej.