Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd)
Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd) Podatek - to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatki sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi technologicznemu i inwestycyjnemu, muszą być przejrzyste, prawo podatkowe nie może zmieniać się co roku i nie może uszczuplać budżetu. Cechy i funkcje podatku: przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność, ogólność oraz podmiotowość, elementy określające warunki, wysokość i terminy płatności. Funkcje podatku: - fiskalna - zasilająca budżet - regulacyjna - kształtuje dochody - stymulacyjna - wywiera wpływ na działania jednostek oraz na kierunki i tempo rozwoju. Zasady podatkowe: - zasada fiskalna - dotyczy wydajności i elastyczności podatków - zasada gospodarcza - właściwy wybór źródeł podatkowych oraz uwzględnienie ekonomicznych skutków opodatkowania - sprawiedliwości - zapewnienie powszechności i równości opodatkowania - techniki podatkowe - gwarancja pewności, dogodności, taniości i prostoty podatku Polityka podatkowa - to zinstytucjonalizowany sposób stosowania obowiązujących przepisów podatkowych System podatkowy - ogół podatków pobieranych przez państwo na zasadach zwartej i jednolitej całości pod względem prawnym i ekonomicznym. System podatkowy to rezultat działalności władz i organów finansowych które tworzą podstawowe konstrukcje podatkowe: podmiot, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, wysokość i zasady płatności podatku. Polski system podatkowy - jest zbyt duża liczba podatków, zbyt wysoki poziom obciążeń podatkowych, brak stabilności rozwiązań podatkowych Cło- przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz skarbu państwa z tytułu przywozu, wywozu i przewozu towarów przez obszar celny danego kraju. Opłata - jednostronnie określone, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub instytucję świadczącą usługi na podstawie obowiązujących aktów prawnych od osób fizycznych i prawnych Podatek akcyzowy - podlegają tylko wybrane towary - obanderolowane, podatek obciąża konsumenta ale odprowadzany jest do urzędów skarbowych przez producentów bądź importerów, wysokość podatku rzutuje na wysokość ceny rynkowej towaru, stawkę podatku może zmienić MF w czasie trwania roku budżetowego. Rodzaje podatków: majątkowe, przychodowe, dochodowe, od wydatków Podatki progresywne - w Polsce: 19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek Podatki liniowe - jedna skala podatkowa dla wszystkich np. 12% Podział podatków: a) Podatki bezpośrednie - takie których skutków nie można przerzucić na inny podmiot - podatek dochodowy od osób fizycznych (19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek), podatek dochodowy od osób prawnych (30%), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów b) podatki pośrednie - takie których skutki można przerzucić na inny podmiot - podatek od towarów i usług (zwolniony, 0%, 7%, 22%), podatek akcyzowy, podatek od gier