Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka budżetowa
Polityka budżetowa jest to zespół narzędzi i środków służących realizacji świadomie określonych zadań stojących przed państwem. Budżet jest rocznym planem finansowym państwa obejmującym zestawienie stałych wpływów i wydatków państwa oraz wskazującego źródła pokrycia niedoborów lub kierunków rozdysponowania nadwyżki. Polityka budżetowa jest dziedzina polityki gospodarczej wyodrębnioną ze względu na specyfikę środków którymi się posługuje a nie finalnych celów które są do zrealizowania. Obok polityki pieniężnej stanowi część składową polityki finansowej państwa . W wąskim ujęciu polityka budżetowa oznacza regulowanie ogólnej wysokości proporcji dochodów i wydatków budżetowych oraz ich wzajemnego stosunku. W szerszym ujęciu mówi się o polityce budżetowej obejmującej politykę podatkową , politykę wydatków budżetowych.