Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie prawa gospodarczego
Pojęcie prawa gospodarczego Jest kompleksową gałęzią prawa, która tworzy normy prawne dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorców. Źródła prawa gospodarczego. - ustawa - Kodeks cywilny w części dot. osób cywilnych i prawnych w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - ustawa - Kodeks spółek handlowych - ustawa - Prawo działalności gospodarczej - ustawa o Krajowym rejestrze sądowym - ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - ustawa prawo spółdzielcze - ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - ustawa o prawie bankowym Oddziaływanie prawa na działalność gospodarczą Jest to trudne do zdefiniowania, ponieważ jedni uważają, że działalność gospodarcza powinna być całkowicie oparta na przepisach prawa a inni mówią, że powinna być większa swoboda w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pojęcie i istota prawa własności – przedmioty i podmioty prawa własności Prawo własności dotyczy tylko rzeczy / materialna część przyrody, którą da się wyodrębnić jako przedmiot samoistny/ np. grunty i wszystko to co jest z nim związane na stałe, rzeczy ruchome. Podmiotem prawa własności mogą być osoby fizyczne i prawne. Własność to prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzanie rzeczą. Tylko ustawami może być ograniczone prawo własności Korzystanie z własności musi być zgodne z przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. W stanie wyższej konieczności można skorzystać z obcego prawa własności. Posiadanie to faktyczne władanie rzeczą Korzystanie to posiadanie, używanie, faktyczne dysponowanie. Rozporządzanie to wyzbycie się prawa własności, obciążenie rzeczy prawami osób trzecich Immisja to korzystanie z własności zakłócające życie sąsiadom. Sposoby nabycia prawa do własności - pierwotny – nacjonalizacja, wywłaszczenie, zawłaszczenie rzeczy niczyjej, zasiedzenie, znalezienie rzeczy zgubionej, połączenie, pomieszanie przeistoczenie. - wtórny – przeniesienie, kupno Użytkowanie wieczyste Nie jest prawem własności, musi być zapis w księgach wieczystych z określonym terminem /40 – 99/ lat Termin można przedłużyć. Trakcie trwanie wieczystego użytkowanie można sprzedać np. grunt. Spółdzielcze ograniczone prawo do własności Trzeba być członkiem spółdzielni, prawo zbywalne, nabywca musi się strać członkiem spółdzielni. Umowa Zgodne oświadczenie woli stron dla wywołania określonych skutków prawnych.. Osoby fizyczne muszą mieć zdolność do czynność prawych / 18 lat pełna zdolność, powyżej 13 lat ograniczona zdolność, nie można być ubezwłasnowolnionym. /. Jeśli jest pełnomocnictwo to może wystąpić pełnomocnik oprócz spisania testamentu. może być pełnomocnictwo pełne i szczególne jednak zawsze w formie pisemnej. oświadczenie woli musi być wolne od wad / brak świadomości, pozorne oświadczenie woli, błąd, groźba Przy zawieraniu umowy trzeba wziąć pod uwagę – oświadczenia woli stron, przepisy prawne, ogólne warunki, obowiązujące wzory, regulaminy, zasady współżycia społecznego i zwyczaje Podział umów - zobowiązujące – jedno i dwustronnie zobowiązujące - rozporządzające - odpłatne – strony mają prawo do korzyści majątkowych - nieodpłatne – bez prawa d korzyści majątkowych - nazwane- uregulowane w przepisach prawnych – jest wzór - nienazwane – swoboda w formułowaniu treści - swobodnie ustalane- regulaminy, dowolność przystąpienia - adhezyjne – zawierana umowa bez negocjacji np. bilet kolejowy Zasada swobody umów - czy będzie zawarta - swobodny wybór kontrahenta - rodzaj zawartej umowy W każdej umowie powinny być: - prawa i obowiązki stron - termin obowiązywanie , jeżeli nie ma określonego to trzeba zrealizować w ciągu 2 tygodni od wezwania do wykonania zadania. Umowa przedwstępna Aby była definitywnie ważna musi być określona data zawarcia umowy definitywnej i z treści musi wynikać, czego będzie dotyczyła. Skarga pauliańska Jeżeli dłużnik przeniósł majątek na inną osobę, wierzyciel może się domagać unieważnienia transakcji. Przedawnienie roszczeń majątkowych – okres ustalony przez prawo bezwzględnie obowiązujące – generalnie okres 10 lat od chwili wymagalności, są mniejsze w zależności, czego dotyczą. Hipoteka Dotyczy tylko nieruchomości, zawierana jest umowa wierzycielowi musi być zapis wierzycielowi księgach wieczystych. Pozwala wierzycielowi dochodzić prawa do wierzytelności zabezpieczonej hipoteką Zastaw Dotyczy rzeczy ruchomych. Jest tradycyjny /odręczny/ i rejestrowy /wykorzystywany w obrocie gospodarczym/ Umowa sprzedaży umowa nazwana, dwustronnie obowiązująca, kupujący ma 1 miesiąc na zgłoszenie wady, nie można sprzedać praw autorskich. Darowizna umowa nieodpłatna, nazwana, jednostronnie zobowiązująca, darczyńca może zobowiązać obdarowanego do określonego sposobu zachowania chyba, że darczyńca zubożał to obdarowany musi mu zabezpieczyć normalne potrzeby. Obdarowany może oddać darowiznę i uwolnić się od zobowiązań. Obdarowany musi być wdzięczny darczyńcy, pod groźbą zabrania darowizny. Jeżeli darowizna dotyczy nieruchomości musi być akt notarialny. Od darowizny płaci się podatek progresywny., im bliższa osoba tym podatek mniejszy. Pożyczka Umowa nazwana przedmiotem mogą być pieniądze, rzeczy oznaczone, co do gatunku. Powyżej 500 zł powinna być umowa na piśmie w celach dowodowych. Jeśli jest oprocentowana tzn., że jest odpłatna. jeśli nie terminu to obowiązuje 6 tygodni. Umowa najmu Nazwa, dwustronnie obowiązująca, odpłatna, może być zawarta na czas określony i nieokreślony, nie przenosi prawa własności, można korzystać z cudzych rzeczy, po ustalonym okresie trzeba zwrócić w stanie niepogorszonym. Wynajmujący zobowiązany jest do płacenia za większe naprawy, najemca robi drobne naprawy, musi płacić np. czynsz i używać zgodnie z przeznaczeniem. Umowa zawarta na czas niekreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia taki jak częstotliwość płacenia czynszu. Lepiej, aby strony określiły w umowie okres wypowiedzenia. Wysokość czynszu określają strony, Jeżeli nie jest określony termin płacenia czynszu to płaci się do 10 każdego miesiąca z góry. Najemca może podnajmować, jeżeli nie zastrzeżenia w umowie, podwyżka czynszu nie częściej, niż co 6 miesięcy. Dzierżawa podobna do najmu, nazwana, przedmiotem mogą być też inne rzeczy niż w najmie/ rzeczy mogą przynosić korzyści /, umowa zobowiązująca. Po 30 letnim okresie dzierżawa staje się zawarta na czas nieokreślony. Zapłata może być płacona pieniądzem lub częścią zysku. Na poddzierżawienie musi być zgoda w umowie. Nie ma przeniesienia własności. Użyczenie wszystko jak w najmie tylko nie ma odpłatności, trzeba dbać o rzeczy i oddać je w takim samym stanie pod groźba kary. Leasing odpłatność ratach, finansujący dawniej leasingodawca, korzystający dawniej leasingobiorca. Umowa na czas określony, po spłacie i upływie terminu korzystający staje się właścicielem po dokonaniu sprzedaży. Umowy o świadczenie usług - umowa zlecenia – nie trzeba być pracownikiem, nie ma zastosowania kodeks pracy, umowa starannego działania, zapłata należy się nawet wtedy gdy zleceniobiorca starała się a nie przyniósł efektu. Nie można podzlecać czynności do wykonania. Można z góry ustalić zapłatę, ale i później na podstawie kosztorysu. - umowa o dzieło – tak jak w zleceniu tylko można podzlecać - agencja – agent zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem do stałego pośredniczenia przy zawieraniu oznaczonego rodzaju umów na rzecz dającego zlecenie lub do zawierania takich umów w jego imieniu. Umowy bankowe - umowa rachunku bankowego – bank zobowiązuje się do na czas określony lub nieokreślony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do prowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych - umowa kredytowa – bank oddaje do dyspozycji na czas określony w umowie określonej sumy pieniężnej, nas określony cel, kredytobiorca zobowiązuje się do oddania pieniędzy określonej wysokości i czasie z odsetkami. - poręczenie – umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania dłużnika w przypadku, gdy ona sam tego nie dokonał. Działalność gospodarcza to handel, usługi, budownictwo, wytwórstwo, wydobywanie surowców – misiu być to działanie zorganizowane i ciągłe. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, prawna oraz spółki prawa handlowego, które nie posiadają osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, – lecz osoby w spółce są przedsiębiorcami. Wszyscy przedsiębiorcy muszą być wpisani do Krajowego Rejestru Zasady prawa w działalności gospodarczej - wolność i równość – każdy może prowadzić działalność poza koncesją / uzyskanie zgody/ i zezwoleniem - poszanowanie dobrych obyczajów - zdrowa konkurencja Przedsiębiorca Osoba fizyczna lub prawna oraz nieposiadająca osobowości spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje zawodowo działalność gospodarczą Przedsiębiorca ma obowiązek respektować w swojej działalności klauzule generalne, nakazujące prowadzić działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów, oraz słusznych interesów społeczeństwa, przestrzegać obowiązujących go przepisów, dbać o zdrowie swoich pracowników, dbać o środowisko naturalne, płacić podatki, posiadać konto bankowe Firma To nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność Prokura To pełnomocnictwo o bardzo szerokim i w zasadzie nieograniczalnym zakresie do upoważnienia do reprezentowania spółek. Prokurent jest upoważniony do zawierania wszelkich umów i dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem spółki. Spółka cywilna Powstaje w drodze umowy zawartej przez wspólników. Jest prawną formą współdziałania osób fizycznych lub prawnych dążących do osiągania celów gospodarczych. Krajowy rejestr sądowy Jest jawny i każdy może poprzez centralną informację wejrzeć do zawartych w nim danych, uzyskać odpisy, wyciągi, zaświadczenia o istnieniu lub braku wpisu. Prowadzony jest rejestr przedsiębiorców - wpisowi podlegają – osoby prowadzące spółki cywilne i wszystkie inne spółki. Dalsze rejestry to stowarzyszeń i dłużników niewypłacalnych. Podział spółek Wg. źródła regulacji - spółki prawa cywilnego - spółki prawa handlowego – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna, z.O.O., akcyjna Wg. elementu, jaki w spółce ma decydujące znaczenie - spółki osobowe – cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne - spółki kapitałowe- z.o.o., akcyjna Wg. podziału na cele prowadzenia działalności gospodarczej - cel gospodarczy – fundacje - cel zarobkowy Charakterystyka spółek Cywilna - działa w oparciu o Kodeks Cywilny - umowa pisemna, jak nie ma to problem z dowodami przy sporach wspólników - powołana do osiągania celów gospodarczych - spółka nie jest przedsiębiorcą lecz wspólnicy są przedsiębiorcami - umowa cywilna, forma pisemna, wpis do rejestru handlowego - co najmniej 2 wspólników - powinien być stały skład jednak gdy się zmieni trzeba zmienić umowę wspólnicy wnoszą ustalony wkład do spółki / pieniężny lub rzeczowy /, może być świadczenie pracy - wartość wkładu określa umowa, jeżeli nie to przyjmuje się, że wkłady wspólników są równe - za długi odpowiadają wspólnicy całym majątkiem solidarnie - wspólnicy prowadzą sprawy /mogą się wyłączyć z zarządzania i powierzyć osobie zewnątrz - jeżeli umowa nie mówi inaczej udział w zyskach i stratach jest równy be względu na wniesiony wkład - można w umowie zwolnić niektórych wspólników z odpowiedzialności lecz nie z udziału w zyskach -, aby rozwiązać – zgłosić 3 miesiące przed zakończeniem roku rachunkowego - każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki lecz musi pozostałym wytoczyć powództwo - po rozwiązaniu opłaca się zobowiązania a z reszty zwraca się wkłady i dzieli się nadwyżkę jak zyski - gdy obroty przekroczą przez dwa kolejne lata 400.000 Euro spółka staje się jawną po wpisie do rejestru. Jawna - prawa handlowego, osobowa , prowadzi sprawy pod własną firmą - nie ma osobowości prawnej - prowadzenie spraw spółki i stosunki między wspólnikami określa umowa - umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności - podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców - majątek spółki wyodrębniony - wkłady do spółki mogą wnieść wszyscy lub niektórzy wspólnicy odpowiedzialność postaci pieniężnej, rzeczowej, patentu, lokalu - wniesione wkłady mogą stanowić majątek lub tylko służyć do użytkowania odpowiedzialność spółce - wielkość majątku i wkłady poszczególnych wspólników określa umowa - udział wspólnika w majątku jest równy jego wartości określonej odpowiedzialność umowie - o udziale w zyskach i stratach powinna decydować umowa, jeżeli nie ma takiego zapisu udział jest równy - umowa może zwolnić wspólnika odpowiedzialność udziału odpowiedzialność stratach - odpowiedzialność subsydiarna tzn., że najpierw dług pokrywa majątek spółki a później osobisty - w razie rozwiązania można żądać zwrotu wkładu w naturze - na koniec roku obrachunkowego każdy może żądać podziału i wypłaty zysku - prowadzą firmę wspólnicy , może być jeden wspólnik prowadzący zgodnie z umową bez wynagrodzenia - nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim - spółka może udzielić prokury za zgodą wszystkich wspólników - osoba przystępująca do spółki odpowiada za wcześniejsze zobowiązania spółki - odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo do prowadzenia spraw spółki - z ważnych powodów każdy ze wspólników może żądać rozwiązania spółki przez sąd - w przypadku rozwiązania rozpoczyna się proces likwidacji przez wspólników do czasu wykreślenia z rejestru Partnerska - osobowa, - obowiązek wpisu do rejestru sądowego i do rejestru przedsiębiorców - podobna do spółki jawnej, zastosowanie przepisy do spółki jawnej chyba, że przepis mówi inaczej - umowa wspólników na piśmie w formie aktu notarialnego - wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne uprawnieni do wykonywania wolnego zawodu - wolne zawody, działalność pod wspólną firmą - musi mieć nazwę chociaż jednego z partnerów np. Kowalski i partnerzy, Kowalski – spółka partenrska - sprawy spółki prowadzą wspólnicy, można powołać zarząd - za zobowiązania odpowiada ten partner, który doprowadził sam lub podlegli mu pracownicy do powstania tego zobowiązania w prowadzonych swoich sprawach, chyba, że umowa mówi inaczej - wystąpienie jednego i wstąpienie drugiego partnera, możliwe wtedy gdy przewiduje to umowa i po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów. - rozwiązanie spółki może nastąpić : jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, na wskutek ogłoszenia upadłości, w razie utraty przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego - każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania przez sąd - w miejsce zmarłego partnera może wstąpić spadkobierca ale musi mieć uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu Komandytowa - musi być umowa spółki w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności - umowa musi posiadać : firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wspólników i ich wartość, sumy komandytowe tzn. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza - osobowa, nie posiada osobowości prawnej, podlega pod kodeks handlowy - podobna do spółki jawnej, różni się ograniczoną odpowiedzialnością komandytariuszy oraz odsunięcia ich od prowadzenia i reprezentowania spraw spółki - wpis do rejestru przedsiębiorców obowiązkowy, dopiero po wpisie spółka może działać - w nazwie powinno być nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie komandytowa - handlowa działalność nazwie muszą być nazwiska lub nazwisko komplementariusze oraz oznaczenie spółka komandytowa, jeżeli działalność nazwie znalazłaby się nazwa komandytariusza, odpowiada on pełnym majątkiem - działalność pod własną firmą - spółką kierują i reprezentują tylko komplementariusze - wkład może być pieniężny lub niepieniężny, komandytariusz tylko pieniężny - za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden ze wspólników / komplementariusze/ całym majątkiem oraz co najmniej jeden komandytariusz w sposób ograniczony, do wysokości wkładu - komandytariusz – ograniczona odpowiedzialność, musi wnieść wkład do spółki, wspólnicy bierni. - komplementariusze – mogą wnieść wkład również w formie świadczenia pracy, zarządzają spółką - wstępująca osoba komandytariusz odpowiada za wcześniejsze zobowiązania spółki Komandytowo – akcyjna - łączy w sobie cechy spółki osobowej i kapitałowej ale zaliczana jest do spółek osobowych - bez osobowości prawnej, prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą - w spółce występują - spólka działa na podstawie przepisów spółki komandytowej komplementariusze częściowo akcyjnej np. komplementariusze kapitale zakładowym, wkładach akcjonariuszy, akcjach, radzie nadzorczej, walnym zgromadzeniu. a/ komplementariusze – zarządzają spółką, pełna odpowiedzialność za zobowiązania - b/ akcjonariusze, bez zobowiązań wobec osób trzecich - nazwa powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy i człon spółka komandytowo- akcyjna. - komplementariusze może kupić akcje spółki i stać się jednocześnie akcjonariuszem, jednak pozbawiony jest pewnych uprawnień przysługujących tylko akcjonariuszom - w zyskach uczestniczą komplementariusze i akcjonariusze proporcjonalnie do wniesionych wkładów - może być ustanowiona rada nadzorcza, którą powołuje walne zebranie - kapitał zakładowy, co najmniej – 50.000 Zł - musi być statut, podpisany przez wszystkich właścicieli w formie aktu notarialnego w którym muszą być 1) firma i siedziba spółki, przedmiot jej działalności, czas trwania spółki jeśli jest oznaczony, określenie wkładów komplementaruiszy i ich wartość, dane o kapitale zakładowym ( wysokość, sposób zebrania, liczba i wartość akcji, lista wszystkich komplementariusze, organizacja walnego zebrania i rady nadzorczej jeśli jest powołana - wpis do rejestru sądowego - sprawy spółki prowadzą komplementariusze i reprezentują ją na zewnątrz oprócz spraw o których decyduje walne zebranie lub rada nadzorcza - w walnym zebraniu mogą uczestniczyć komplementariusze i akcjonariusze - walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, niektóre decyzje walnego zebrania wymagają dla swej ważności zgody komplementariuszy - akcja daje jeden głos, chyba, że statut mówi inaczej - odpowiedzialność za zobowiązania spółki określają przepisy i statut nie może tego zmienić - musi być rada nadzorcza – powyżej 25 osób - rozwiązanie spółki powodują: uchwała walnego zebrania, ogłoszenie upadłości, śmierć, upadłość lub wyjście jednego komplementariusze chyba ,że statut mówi inaczej - likwidację spółki prowadzą komplementariusze / mogą powierzyć innym osobom/ Spółki kapitałowe Sp. z.o.o - posiada osobowość prawną - może być jednoosobowa - założenie wymaga zawarcia umowy przez wspólników, (jeśli jest jeden akt założycielski), wniesienie przez wspólników całego kapitału założycielskiego, powołanie organów spółki, zawsze zarząd inne jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna tylko wtedy gdy tak mówi umowa spółki lub przewiduje ustawa - umowa musi szczegółowo określać imienny przedmiot wkładu do spółki/aport/ liczbę, wartość i korzyści przyznane wspólnikowi oraz jego obowiązki wobec spółki. - wniosek o zarejestrowanie w sądzie powinien zawierać: firmę, siedzibę i dres spółki, przedmiot działalności, wysokość wkładu założycielskiego, listę członków zarządu, sposób reprezentowania, listę członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli muszą być powołane, informację o wkładach niepieniężnych, czas trwania spółki, - wpis do rejestru przedsiębiorców, jeżeli nie zgłoszono w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy ulega rozwiązaniu - majątek jest własnością spółki - musi być akt założycielski w formie aktu notarialnego - może realizować każde cele prawem dozwolone - kapitał zakładowy conajmniej 50.000 Zł / aport pieniężny lub rzeczowy /, nie można go traktować jako trwałego zabezpieczenia bo zwłaszcza w pierwszej fazie działania spółki jest wykorzystywany do działalności - aporty do spółki wyceniane są w pieniądzach co pozwala na procentowe ustalenie wysokości wkładu wspólnika, w zamian za wniesiony wkład wspólnik otrzymuje odpowiednią liczbę udziałów w postaci świadectwa - minimalna wartość jednego udziału 500 zł -,jaki wkład taki udział wspólnika chyba, że postanowią inaczej - liczba posiadanych udziałów decyduje o wielkości uprawnień wspólnika - za zobowiązania odpowiada spółka całym majątkiem, a wspólnicy do wysokości wniesionego wkładu - można zbywać udziały w formie pisemnej, zbycie udziałów powoduje, że nabywca staje się wspólnikiem w miejsce osoby zbywającej udziały - zysk spółki dzieli się proporcjonalnie do udziałów - spółka działa poprzez organy – zarząd jedno lub wieloosobowy, powoływany przez zgromadzenie - zarząd odpowiada majątkiem osobistym przy upadłości - musi być rada nadzorcza, komisja rewizyjna / powyżej 500.000 zł i 25 pracowników/ - zgromadzenie wspólników - przy likwidacji musi być prowadzone postępowanie likwidacyjne Spółka akcyjna - posiada osobowość prawną, mogą utworzyć osoby fizyczne i prawne, możliwe utworzenie spółki jednoosobowje - konstytutywne elementy spółki to: zawarcie umowy spółki, przyjęcie statutu, zgromadzenie kapitału, wybór organów spółki i rejestracja - musi być statut w formie aktu notarialnego - w statucie muszą być: firmą i siedziba spółki, czas trwania spółki jeśli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego orz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji ze wskazaniem czy są imienne czy na okaziciela, liczba akcji poszczególnych poszczególnych związane z nimi uprawnienia, nazwiska i imiona lub firmy założycieli, liczbę członków zarządu, rady nadzorczej, kwotę poniesionych kosztów związanych z jej utworzeniem, uprawniea poszczególnych akcjonariuszy, ograniczenia w zbywaniu akcji, uczestnictwo w zyskach - statut może zawierać postanowienia odmienne od ustawy tylko w zakresie gdy ustawa na to pozwala - w nazwie musi być dodane spółka akcyjna lub S.A. - do prowadzenia dużych rozmiarów działalności - akcjonariusze są zwykle anonimowi bo akcje są zwykle wystawiane na okaziciela, związek ich ze spółką jest luzny - spółką kieruje i reprezentuje na zewnątrz zarząd - majątek jest własnością spółki - kapitał – 500.000 zł dzieli się na równe akcje działalność wartości nominalnej co najmniej 1 zł - działalność wszystko prawem dozwolone - akcje są zbywalne ale mogą być ograniczenia czasowe lub za zgodą zarządu - spółka nie może nabywać akcji przez siebie wyemitowanych - mogą być akcje imienne lub na okaziciela - mogą być akcje uprzywilejowane i zwykłe - organami spółki są: 1. walne zgromadzenie - / uchwałodawczy/ podejmuje uchwały bezwzględną ilością głosów, przebieg obrad i podejmowane uchwały notowane prze notariusza. Akcja daje prawo jednego głosu 2.rada nadzorcza – nadzór wspólników nad zarządzaniem spółką, co najmniej 3 osoby, kadencja nie dłuższa niż 5 lat, 3. zarząd – kieruje sprawami spółki i reprezentuje na zewnątrz, sposób powoływania reguluje statut, może być jednoosobowy lub wieloosobowy, uchwały zapadają większością głosów - rozwiązanie spółki może nastąpić: z przyczyn przewidzianych w statucie, uchwała walnego zgromadzenia, ogłoszenia upadłości, inne przyczyny przewidziane przepisami - likwidację prowadzi się pod dotychczasową firmą z dodaniem w likwidacji, likwidatorami są członkowie zarządu - likwidatorzy mogą zbywać majątek w drodze likwidacji, majątek pozostały po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na kapitał założycielski o ile statut nie mówi inaczej. - postępowanie upadłościowe prowadzi sąd, majątek staje się masą upadłościową, zarządzaną przez syndyka Ochrona dóbr intelektualnych Konwencja Paryska – Polska podpisała w 1918 r Zasada asymilacji – równego traktowania, każdy cudzoziemiec pochodzący z kraju, który podpisał konwencję jest tak samo traktowany. Wynalazek Nowe rozwiązanie, o charakterze nie oczywistości, nadający się do stosowania, nadający się do opatentowania i wielokrotnego użycia Patent Forma ochrony wynalazku, stwarza możliwość wyłącznego stosowania przez osoby uprawnione w sposób zawodowy lub zarobkowy na terenie kraju, w którym został wydany. Patent ma charakter terytorialny i jest chroniony prze 20 lat. Licencja upoważnienie do korzystania z wynalazku. Musi być forma pisemna gdzie określa się zasady korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę Wzór użytkowy To nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Cechą wzoru jest jego forma przestrzenna Umowa Know-How Jest to umowa o przekazanie technologii, tajemnic produkcyjnych, gotowej recepty produkcyjnej na określony proces czy wyrób, czasem samego pomysłu lub idei. Nabywca zawsze zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanej wiadomości od kontrahenta. Znak towarowy Jest to łatwe do zapamiętania oznakowanie produktu umożliwiające odróżnienie towarów danego przedsiębiorstwa od takich samych innej firmy. Ochrona praw autorskich Przedmiotem ochrony w zakresie praw autorskich jest utwór, wiersz, powieść , praca naukowa, projekt architektoniczny, utwór muzyczny, Prawa osobiste są nieograniczone w czasie i niezbywalne. Za naruszenie praw autorskich grozi kara