Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie integracji. Formy integracji organizacji wg Kurnala
Pojęcie integracji. Formy integracji organizacji wg Kurnala Integracja oznacza: 1) scalanie wielu elementów w jedną całość, ale nie jest to jednak zwykłe sumowanie. 2) wewnętrzną spójność 3)zgodność albo harmonijność 4) zwartość; elementy zintegrowane są silnie powiązane ze sobą jakąś więzią, Na pojęcie integracji składa się więc obok scalania również harmonijność, zgodność, wewnętrzna spójność, zwartość, więź, siła przyciągania. Integracja nie oznacza natomiast ujednolicenia - przeciwnie właśnie dzięki różnorodności np. funkcji, elementy mogą się zintegrować w działaniu, a gdyby były jednolite osiągnięcie jedności byłoby niemożliwe. Różnicowanie jest warunkiem integracji. Integracja zatem nie oznacza jedności w sensie jednolitości, oznacza jednolitość w różnorodności. Integracja jest pojęciem stopniowalnym, można mówić o większej lub mniejszej integracji. Może być rozumiana bądź jako cecha jakiegoś układu elementów, bądź jako czynność. Może odnosić się do elementu i wówczas mówimy o integracji elementu z układem, albo też może dotyczyć układu i wówczas integracja oznacza cechy tego układu albo działania skierowane na wewnątrz układu. Wszystko, co dotąd powiedziano o integracji, ma znaczenie uniwersalne i odnosi się do każdego układu elementów np. technicznych, ekonomicznych itp. Nas interesuje integracja społeczna, czyli integracja ludzi, to znaczy - ich ról, wzorów zachowań, postaw i interesów itp. Ponadto interesuje nas integracja społeczna nie w dowolnej zbiorowości ludzi lecz w organizacji. W odniesieniu do organizacji J.Kurnal wyróżnił dwie formy integracji: n niższego rzędu, polegającej na materialnym powiązaniu ludzi w organizacji wynikającym z podziału pracy, n wyższego rzędu, polegającej już nie tylko na materialnym powiązaniu części lecz również na powiązaniu duchowym czy emocjonalnym, łączącym pracowników między sobą, a także z zatrudniającą ich organizacją.