Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i rodzaje postępowania administracyjnego
Pojęcie i rodzaje postępowania administracyjnego Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji. Działalność administracji państwowej jest bardzo różnorodna, toteż niemożliwe jest ustalenie jednolitych przepisów postępowania we wszystkich rodzajach działalności administracji, np. przy wywłaszczeniu nieruchomości i udzielaniu ślubów. Dlatego istnieje szerego postępowań administracyjnych. Obok postępowania ogónego istniejeą także szczgólne tryby postępowania przewidziane dla niektórych specjalnych dziedzin administracji. Są to szczególne rodzaje postępowania administracyjnego. Do ważniejszych postępowań szczególnych należą: - postępowanie w sprawach o wykroczenia; - postępowanie przymusowe; - postępowanie podatkowe; - postępowanie w sprawach patentowych itd. Postępowania szczególn uregulowane są odrębnymi przepisami. naświetlacze do jaj