Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej.
Pojęcie i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej. Przez pojęcie międzynarodowej polityki handlowej rozumiemy jednolite w skali grupy krajów, regionu geograficznego bądź w skali globalnej cele, środki i narzędzia tej polityki. W celu wypracowania międzynarodowej polityki handlowej koordynuje się ją z polityką handlową zainteresowanych krajów. Przy czym koordynacja ta może mieć zróżnicowany charakter i zakres; może być dokonywana ex post lub ex ante, może też przybierać formę wspólnej polityki zagranicznej. Koordynacja ex post polega na wymianie informacji między zainteresowanymi krajami na temat kierunków zagranicznej polityki handlowej; nosi nazwę konsultacji. Kraje, biorące udział w konsultacjach prowadzą swoją zagraniczną politykę autonomicznie; informacje uzyskane w trakcie konsultacji są wykorzystywane w celu zbliżenia kierunków tej polityki. Koordynacja ex ante wyraża się w dopasowaniu kierunków zagranicznej polityki handlowej, nosi nazwę właściwej koordynacji. W tym przypadku międzynarodowa polityka handlowa jest efektem uzgodnień między krajami prowadzącymi zagraniczną politykę ekonomiczną. Zakres tych uzgodnień może być zdeterminowany geograficznie, problemowo, bądź czasowo. Wyrazem ujęcia geograficznego jest dobór krajów zainteresowanych prowadzeniem polityki międzynarodowej. Wyrazem ujęcia problemowego jest zakres tematyczny bądź branżowy międzynarodowej polityki handlowej. Ujęcie czasowe zaś wyraża horyzont międzynarodowej polityki ekonomicznej. Najdalej zaś idącą formą koordynacji celów, środków i narzędzi zagranicznej polityki handlowej jest wspólna międzynarodowa polityka handlowa. Przez pojęcie celów międzynarodowej polityki handlowej rozumiemy priorytety w stosunkach gospodarczych z zagranica w skali grupy krajów, regionu bądź w skali globalnej. Narzędziami międzynarodowej polityki handlowej są skoordynowane w skali grupy krajów, regionu bądź globalnie narzędzia zagranicznej, a często także wewnętrznej polityki handlowej. Koordynacja ta może mieć charakter międzynarodowy lub ponadnarodowy. W pierwszym przypadku poszczególne kraje maja autonomię we wzajemnym dopasowaniu narzędzi swej polityki. Uzgodnienia między krajami są dokonywane za pomocą porozumień i umów międzynarodowych bądź też w wykorzystaniem organizacji międzynarodowych. W drugim przypadku wypracowanie narzędzi międzynarodowej polityki handlowej przyjmuje charakter ponadnarodowy; dokonuje się tego w ramach ugrupowań integracyjnych bądź korporacji transnarodowych.