Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i miary równowagi na rynku pracy.
Pojęcie i miary równowagi na rynku pracy. Rynek pracy jest specyficznym rynkiem. Pojęcie rynku pracy występuje najczęściej w podwójnym znaczeniu. rynek pracy jest to ogół relacji popytowo-podażowych oraz czynników je określających. Możemy przedstawić to graficznie w następujący sposób: RYNEK PRACY ¯ CZYNNIKI PODAŻOWE ® PODAŻ PRACY « POPYT NA PRACĘ (bezrobotni) (oferty pracy) ­ ­ RELACJE CZYNNIKI POPYTOWO- POPYTOWE PODAŻZOWE (sytuacja na rynku pracy) W zależności od wzajemnego stosunku podaży i popytu możemy wyróżnić trzy sytuacje na rynku pracy: podaż pracy jest równa popytowi na pracę tzw. Rynek zrównoważony, podaż pracy jest większa od popytu na pracę- rynek pracodawcy, podaż pracy jest mniejsza od popytu na pracę- rynek pracownika. Dla analizy procesów zmian na rynku pracy istotne są różnice między liczbą nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych z rejestru bezrobotnych: wskaźnik napływu bezrobocia (Wnb), wyrażony w % stosunek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym do liczby ludności aktywnej zawodowo według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego; wskaźnik odpływu z bezrobocia (Wob), wyrażony w % stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy w danym okresie sprawozdawczym do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego; wskaźnik napływów bezrobotnych (Wn), wyrażony w % stosunek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym do liczby ludności aktywnej zawodowo według stanu na koniec poprzedniego okresu; wskaźnik płynności rynku pracy (Wp), wyrażony w % stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym, do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w danym okresie. (8. Kolejnym wskaźnikiem związanym z pomiarami bezrobocia jest tzw. Stopa długości bezrobocia (długość poszukiwania miejsca pracy przez bezrobotnego). Obliczany jest jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do ilości ofert pracy w danym okresie. Określa on zatem ilość osób bezrobotnych przypadających na jedno miejsce pracy.