Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru
Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru Przepisy części szczególnej kodeksu karnego dotyczące poszczególnych przestępstw nie określają kar w sposób sztywny. Wyznaczają jedynie granice, w jakich sąd powinien karę wymierzyć. Na przykład według art. 173 & 1 k.k. ,, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ''. Art. 279 & 1 stanowi, że ,, kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat ''. Jak widać, sąd dysponuje dużą swobodą przy wymierzaniu kary. W jednym z przytoczonych wyżej przykładów może skazać zarówno na rok pozbawienia wolności, jak i na okres dziesięcikrotnie dłuższy. Prowadzi to do pytania, jakimi względami sąd się kieruje, dokonując wyboru takiej a nie innej wysokości kary. Sąd wymierza karę według swego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę. Bierze pod uwagę stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oraz względy prewencyjne i wychowawcze, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W szczególności sąd uwzględnia między innymi takie okoliczności jak motywację i sposób zachowania się sprawcy, ewentualne popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, ujemne skutki przestępstwa, sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Sąd bierze równierz pod uwagę jako okoliczność łagodzącą porozumienie między pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, sąd - uwzględniając okoliczności sprawy - może zamiast tej kary orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Gdy przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat, karą ograniczenia wolności lub grzywną, a społeczna szkodliwość czynu popełnionego przez sprawcę nie jest znaczna, sąd może w ogóle odstąpić od wymierzenia kary, stosując w zamian środek karny. Przesłanką tej decyzji jest uznanie, że sam środek karny wystarczy do osiągnięcia celów kary. Pozbawienie praw publicznych oraz środki karne obejmuje zakaz ( np. prowadzenia pojazdów ) orzeka się na okres od roku do 10 lat i obowiązują one od chwili uprawomocnienia się wyroku.