Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pierwsze próby interwencjonizmu
Pierwsze próby interwencjonizmu Wskutek kwestionowania koncepcji liberalnej zwłaszcza w zakresie wolnego handlu pojawiły się silne tendencje protekcjonistyczne które powinny zapewnić krajowi warunki do akumulacji kapitału i osiągania zysków. za kraj w którym stworzono system nauki o finansach uważa się Niemcy którego twórcami są A.Wagner, L. Stein, A.Shaffle dla których inspiracja był system narodowej ekonomii politycznej G.F.Lista .Wg teorii L. Steina działalność państwa nie tylko przyczynia się do utworzenia finansów publicznych lecz także prowadzi do nadwyżki, która powoduje akumulacje nowych kapitałów. A. Wagner sformułował konieczność szerszej ingerencji państwa w mechanizm rynkowy, natomiast teoretyczne podstawy interwencji państwa w sferze produkcji rozwinął J.M.Keynes. Wagner stwierdził iż wraz z rozwojem społecznym władze publiczne zgłaszają popyt na coraz większe dochody wskutek rosnących wydatków. Potrzeby publiczne rosną szybciej niż potrzeby indywidualne. Wzrost potrzeb zbiorowych ma charakter ekstensywny (rezultat presji społeczeństwa na podejmowanie przez państwo nowych funkcji i obowiązków wobec społeczeństwa) oraz intensywny (rezultat rozwoju cywilizacyjnego i poprzez to poszerzenie i realizowanie nowych zadań wobec społeczeństwa w przyszłości). Jest to koncepcja państwa dobrobytu w którym realizowano wydatki socjalne i ubezpieczenia społeczne. (Prawo wzrastających wydatków) W. Gerlof sformułował prawo wzrastającego oporu wobec podatków, które polega na tym, że wzrost wydatków publicznych prowadzi do wzrostu podatków, a to prowadzi do społecznego oporu podatników przed rosnącymi podatkami. J.M.Keynes stworzył teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego poprzez interwencję w gospodarkę instrumentami dochodowymi (podatki, pożyczki) jak i wydatkowymi. Celem stosowania narzędzi interwencji państwa są: - pobudzenie efektywnego popytu w gospodarce (warunkuje wzrost produkcji, inwestycji i spadek bezrobocia) - łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego (zasiłki dla bezrobotnych, odpowiednie skale podatkowe - jako automatyczne stabilizatory, opieka socjalna)