Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pareto – Lorenzo
Pareto – Lorenzo I.DIAGRAM PARETO-LORENZA Diagram Pareto – Lorenza, tzw. metoda ABC lub prawo 20-80 jest organizatorską techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Jest to metoda, której stała opiera się o analizę nierównomierności rozkładów ponoszonych strat, podającą, że 20% przyczyn decyduje o 80% skutków. Możliwe jest precyzyjne ustalenie ważności cech mających wpływ na występowanie zakłóceń i nieprawidłowości. Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Stosuje się ją kiedy naszym celem jest przeciwdziałanie: 1. Zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania. 2. Zjawiskom przysparzającym największych kosztów. Diagram Pareto – Lorenza tworzymy wg następujących wytycznych: 1. Zebrać całkowite dane o badanym zjawisku jako jego charakterystyki. 2. Uszeregować przyczyny od najbardziej do najmniej znaczącej. 3. Wyznaczyć skumulowane wartości każdej przyczyny, tj. udziały procentowe w stosunku do całości zjawiska. 4. Oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) sumaryczne przyczyn oraz udziały procentowe. 5. Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości sumarycznej idąc od lewej do prawej. 6. Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto. 7. Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza. Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące. II. Badanym elementem jest aparat telefoniczny bezprzewodowy z cyfrową sekretarką AIRWAY 400 – produkowany przez firmę Veris – telecom sp.z o.o. w Warszawie. W następujących okresach czasu zostaje przebadana pewna ilość aparatów telefonicznych AIRWAY 400: • W ciągu tygodnia – 650 szt. • W ciągu miesiąca –2600 szt. • W ciągu 3 miesięcy – 8800 szt. Tabela nr 1 Wyszczególnienie wad z podaniem ich liczebności w poszczególnych okresach czasu. Rodzaje wad Tydzień Miesiąc 3 Miesiące N1 Zarysowanie obudowy 3 8 25 N2 Uszkodzenie zasilacza 2 5 15 N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza 15 30 89 N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka 10 19 48 N5 Uszkodzenie przełącznika P-T 4 15 52 N6 Wadliwy głośnik-baza 8 27 85 N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL 7 20 67 N8 Wadliwy potencjometr 5 13 57 N9 Uszkodzenie płyty sekretarki 14 55 175 N10 Krótki zasięg 23 90 266 Suma 91 282 879  Dla tygodnia. Tabela nr2 Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych. Rodzaje wad szt. % % skum. N10 Krótki zasięg 23 25,3 25,3 N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza 15 16,5 41,8 N9 Uszkodzenie płyty sekretarki 14 15,4 57,1 N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka 10 11,0 68,1 N6 Wadliwy głośnik-baza 8 8,8 76,9 N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL 7 7,7 84,6 N8 Wadliwy potencjometr 5 5,5 90,1 N5 Uszkodzenie przełącznika P-T 4 4,4 94,5 N1 Zarysowanie obudowy 3 3,3 97,8 N2 Uszkodzenie zasilacza 2 2,2 100,0 Suma 91 100,0 100 Wniosek: 20% przyczyn powoduje 41,8 % skutków. 41,8 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady.  Dla miesiąca Tabela nr 3 Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych. Rodzaje wad szt. % % skum. N10 Krótki zasięg 90 31,9 31,9 N9 Uszkodzenie płyty sekretarki 55 19,5 51,4 N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza 30 10,6 62,1 N6 Wadliwy głośnik-baza 27 9,6 71,6 N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL 20 7,1 78,7 N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka 19 6,7 85,5 N5 Uszkodzenie przełącznika P-T 15 5,3 90,8 N8 Wadliwy potencjometr 13 4,6 95,4 N1 Zarysowanie obudowy 8 2,8 98,2 N2 Uszkodzenie zasilacza 5 1,8 100,0 Suma 282 100,0 100 Wniosek: 20% przyczyn powoduje 51,4 % skutków. 51,4 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady.  Dla 3 miesięcy Tabela nr 4 Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych. Rodzaje wad szt. % % skum. N10 Krótki zasięg 266 30,3 30,3 N9 Uszkodzenie płyty sekretarki 175 19,9 50,2 N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza 89 10,1 60,3 N6 Wadliwy głośnik-baza 85 9,7 70,0 N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL 67 7,6 77,6 N8 Wadliwy potencjometr 57 6,5 84,1 N5 Uszkodzenie przełącznika P-T 52 5,9 90,0 N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka 48 5,5 95,4 N1 Zarysowanie obudowy 25 2,8 98,3 N2 Uszkodzenie zasilacza 15 1,7 100,0 Suma 879 100,0 100 Wniosek: 20% przyczyn powoduje 50,2 % skutków. 50,2 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady. Wniosek: Zakład w przypadku wad, które występują najczęściej i w dużej ilości (N3, N9, N10) powinien wprowadzić bardziej zaostrzone działania kontrolne oraz poprawić znacznie jakość produkcji. Wadę N3 udało się zmniejszyć (wynika to z badań przeprowadzonych dla miesiąca), ale za to niestety wada N9 wzrosła. Wada N10 nie uległa znaczącej zmianie w żadnym z badanych okresów, pomimo że jej udział w występujących reklamacjach jest największy. Zmniejszenie bądź wyeliminowanie tej wady korzystnie wpłynie na przyszłe reklamacje. Jedynym sukcesem było znaczne ograniczenie wady N4.