Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO Nie ulega wątpliwości, że kwestia prawnych powiązań pośrednika ubezpieczeniowego z jego zleceniodawcą (ubezpieczycielem albo ubezpieczającym) należy do problematyki cywilnoprawnej. Agenta ubezpieczeniowego łączy z ubezpieczycielem z reguły umowa agencyjna (art. 758-764 k.c.), której treść określa każdorazowo status prawny agenta, zakres jego pełnomocnictw oraz zleconych mu zadań i kompetencji. Jeżeli jednak ubezpieczyciel zleca pośrednikowi zadania doraźne (tzw. pośrednictwo okazyjne) lub tylko niektóre, ściśle określone czynności pośrednictwa, może to uczynić na podstawie umowy zlecenia (art. 724-751 k.c.). Broker ubezpieczeniowy działa natomiast jako zleceniobiorca ubezpieczającego (ubezpieczeniowego), przy czym może to być zarówno zlecenie jednorazowe jak i stałe. Do brokera przyrzekającego zawarcie umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie odpowiednio przepis o umowie gwarancyjnej (art. 391 k.c.). Dla oceny charakteru w jakim działa pośrednik, a w szczególności dla oceny jego pełnomocnictw do działania w imieniu zleceniodawcy, istotne znaczenie mają również przepisy o pełnomocnictwie (art. 95-109 k.c.). Należy również wspomnieć o podmiotach uprawnionych do pośredniczenia w zawieraniu ubezpieczeń morskich, do których należy agent morski (art. 198 k.m.) oraz broker morski (art. 204 k.m.). Jeśli zawierają oni umowę w imieniu ubezpieczającego, ciążą na nich z mocy prawa (art. 274 § 3 k.m.) niektóre obowiązki strony umowy ubezpieczenia (art. 274 § 1-2 k.m.). Mówiąc o podstawach prawnych działalności pośrednika ubezpieczeniowego, należy pamiętać także o przepisach określających dopuszczalność zawierania umów ubezpieczenia z ubezpieczycielami zagranicznymi, o dozwolonym przez prawo zakresie reasekurowania ryzyk za granicą oraz o dopuszczalnym zakresie działalności brokerskiej. Na koniec trzeba odnotować, że pośrednika ubezpieczeniowego obowiązuje także dobra znajomość kodeksowych regulacji umowy ubezpieczenia oraz stosowanych przez ubezpieczycieli ogólnych warunków i taryf, ponieważ regulacje te wyznaczają jakby prawny obszar działania pośrednika.