Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

PODATEK AKCYZOWY
PODATEK AKCYZOWY 1. Podmiot podatku: Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzowy wliczony przez podatnika w cenę wyrobu i dopiero później staje się przedmiotem obrotu. Sprzedaż wyrobu jest opodatkowana podatkiem VAT. 2. Przedmiot podatku. Przedmiotem opodatkowania są: a) Sprzedaż; b) Eksport; c) Import; d) Zamiana; e) Darowizna; f) Przekazanie wyrobów akcyzowych. Powyższe czynności dotyczą tylko wyrobów akcyzowych. Do wyrobów akcyzowych należą: • Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne; • Broń palna myśliwska i broń gazowa; • Specjalistyczne wyposażenie obiektów, w których prowadzi się działalność rozrywkową (np. automaty hazardowe); • Samochody osobowe; • Jachty pełnomorskie, łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem, i łodzie przystosowane do silników (z wyjątkiem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych); • Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy i kamery wideo; • Sól; • Środki upiększające i wyroby perfumeryjne; • Karty do gry (bez kart dla dzieci); • Wyroby przemysłu winiarskiego, wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży); • Piwo; • Wyroby tytoniowe; • Pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe, które są mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5%; • Gaz wykorzystywany do napędu samochodów i napełniania butli turystycznych o masie 0,5 kg. 3. Podstawa opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest:  U producentów – obrót wyrobami akcyzowymi;  U importerów – wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o cło obliczone według stawki podstawowej oraz w przypadku, gdy towary zostały zwolnione od cła lub cło zostało zawieszone, albo też, gdy zastosowano preferencyjną stawkę celną;  Ilość wyrobów akcyzowych, jeżeli stawki podatku zostały ustalone kwotowo. W przypadku braku uregulowań odnośnie podstawy opodatkowania stosuje się przepisy o podatku o VAT. 4. Stawki podatku. Stawki akcyzy mogą mieć charakter:  Kwotowy (np. 107 zł/ 1000 szt. Papierosów);  Procentowy 9np. sól zwykła 17,6%);  Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego. Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio u podatników i u importera: 1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych; 2) 80% i 400% - dla paliw do silników; 3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych; 4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych; 5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów; 6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników. 4. Ulgi i zwolnienia. Sprzedaż towarów akcyzowych na eksport nie podlega podatkowi akcyzowemu. Podatnik eksportujący wyroby akcyzowe, które nabył po cenach zawierających akcyzę, jest uprawniony do zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę akcyzy. Tak samo jest traktowana akcyza zapłacona przez podatnika w urzędzie celnym w momencie sprowadzenia wyrobu z zagranicy akcyza zwiększa naliczony podatek od towarów i usług tylko w wypadku eksportu wyrobu akcyzowego. Regułą jest, że podatku akcyzowego nie odlicza się oraz nie zwraca podatnikom. Zwolnienia maja generalnie charakter zwolnień przedmiotowych i obejmują:  Opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;  Odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone ze skór zwierząt szlachetnych wyprawionych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;  Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej;  Rozlew wódek gatunkowych i wyrobów winiarskich zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;  Wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych w portach lotniczych morskich, itp. 5. Tryb i warunki płatności. Podatnicy uiszczają podatek od wyrobów akcyzowych wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.