Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Opracowanie systemu wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego
BIZNES PLAN Opracowanie systemu wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego Plan pracy I. Streszczenie 4 II. Opis przedsięwzięcia 4 1. Dane o inwestorze 4 Nazwa i siedziba inwestora 4 Przedmiot działalności inwestora 4 Pozycja finansowa inwestora 5 Sprawy sądowe i zobowiązania 5 2. Wymagania formalno-prawne 5 3. Cel i zakres przedsięwzięcia 5 Cel przedsięwzięcia 5 Lokalizacja przedsięwzięcia 6 Środki realizacji celu 6 Uzasadnienie dla przedsięwzięcia 6 Harmonogram realizacji 6 4. Otoczenie inwestycji 7 Sytuacja podatkowa 7 II. Analiza marketingowa 7 1. Opis i analiza konkurencji 7 Oferta produktów konkurencyjnych 7 Średnie ceny zbytu na rynku 7 Prognoza reakcji konkurencji na inwestycję 8 2. Opis i analiza rynku zbytu 8 Klienci dla naszego przedsięwzięcia 8 Czynniki wpływające na rozwój rynku 8 Obszar dystrybucji 8 Prognoza popytu na nasz produkt 9 3. Plan marketingowy 9 Sposoby dystrybucji 9 Strategia reklamowa 9 Strategia cenowa 9 III. Plan zatrudnienia 10 Pracownicy i ich kwalifikacje 10 IV. Techniczny plan pracy 10 Sposób zorganizowania przedsięwzięcia 10 Metody zapewniające sprawne działanie 10 V. Analiza SWOT 11 1. Mocne strony inwestycji (wewnątrz firmy) 11 Wyroby i usługi 11 Rynki zbytu produkcji 11 Badania marketingowe i rozwojowe 11 Pracownicy 12 Finansowanie inwestycji 12 2. Słabe strony inwestycji (wewnątrz firmy) 12 Wyroby i usługi 12 Badania marketingowe i rozwojowe 12 Pracownicy 13 Finansowanie Inwestycji 13 3. Szanse dla inwestycji (otoczenie) 13 4. Zagrożenia dla inwestycji (otoczenie) 13 VI. Analiza finansowo – ekonomiczna 14 1. Dane wejściowe 14 Popyt, produkcja, ceny 14 Struktura jednostkowego kosztu zmiennego wyrobów 14 Struktura kosztów stałych 15 Harmonogram inwestycji 15 Harmonogram i struktura finansowania 15 Parametry amortyzacji 16 Parametry kredytów 16 Parametry podatku dochodowego 16 2. Wyniki 17 Rachunek zysków i strat okresowy 17 Rachunek zysków i strat narastająco 18 Zestawienie bilansu 19 Zestawienie przepływów pieniężnych 20 Zestawienie przepływów pieniężnych narastająco 21 Zestawienie analizy wskaźnikowej 22 Analiza struktury bilansu 23 Analiza progu rentowności BEP 23 Analiza struktury kosztów 24 Analiza efektywności inwestycji 24 Syntetyczna tablica wyników 24 VII. Wnioski 25 VIII. Literatura 25 I. Streszczenie Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i stworzeniu systemu komputerowego wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego. W ostatnich latach można obserwować dynamiczny rozwój rynku informatycznego. Komputery „trafiają pod strzechy”, coraz więcej firm w mniejszym lub większym stopniu korzysta ze sprzętu komputerowego. W związku z zaistniałym zainteresowaniem powstało wiele sklepów oferujących produkty z branży informatycznej. Na rynku brak jest programów kompleksowo obsługujących sklepy komputerowe, umożliwiających prowadzenie handlu elektronicznego. Gwałtowny rozwój Internetu zwiększa szanse inwestycji. System ma stanowić również bazę do realizacji podobnych systemów dla innych branż. II. Opis przedsięwzięcia 1. Dane o inwestorze Nazwa i siedziba inwestora Firma GAD sp. z o.o. powstała w 1996 roku. Siedzibą firmy jest Opole Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 9 Kontakt: tel/fax (0-77) 456-74-59 tel (0-77) 441-76-99 e-mail info@gad.pl Firma działa na terenie Polski, Czech, Francji i Niemiec. Przedmiot działalności inwestora - multimedialne systemy sprzedaży - projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych, spotów i czołówek reklamowych - grafika i animacja 2D/3D - akcydensy - usługi internetowe - serwisy WWW - programowanie Pozycja finansowa inwestora Firma GAD s.c. jest samodzielnym inwestorem opracowywanego przedsięwzięcia. Rok 1999 firma zakończyła wynikiem pozytywnym. Dynamika zysku za ostatnie 2 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową. Sprawy sądowe i zobowiązania Inwestor nie prowadzi żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na jego sytuację finansową. Zobowiązania długoterminowe firmy z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami. 2. Wymagania formalno-prawne Firma posiada licencjonowane wersje narzędzi wykorzystywanych do tworzenia całego pakietu. Narzędzia wykorzystywane są zgodnie z warunkami umów licencyjnych oraz ustawy o prawie autorskim. 3. Cel i zakres przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Firma zamierza wejść na rynek z systemem wspomagającym prowadzenie sklepu komputerowego. System ze swoimi możliwościami powinien usprawnić pracę klienta, jak też ułatwić opanowanie nowych technologii w handlu (Internet). Lokalizacja przedsięwzięcia Oprogramowanie zostanie wykonane w siedzibie firmy GAD przy ulicy 1 Maja 9 w Opolu. Tam też zostaną przeprowadzone testy. Środki realizacji celu - sprzęt komputerowy posiadany przez firmę oraz nowy wykorzystany jako platforma sprzętowa - kompilator Delphi jako platforma programowa do wykonania aplikacji pod Windows - zaadaptowany do potrzeb pakietu sklep internetowy Netshop.pl pracujący na platformie Linux Uzasadnienie dla przedsięwzięcia - niezaspokojony popyt na tego typu aplikacje - znikoma konkurencja na terenie Polski - posiadane narzędzia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia - doświadczenie w zakresie tworzenia baz danych - posiadane własne rozwiązania technologiczne z zakresu handlu elektronicznego Harmonogram realizacji Harmonogram realizacji zadania polega na stopniowej realizacji poszczególnych modułów systemu i przedstawia się w następująco: a) I kwartał - utrzymywanie kontaktów z klientem - wyceny sprzętu komputerowego b) II kwartał - prowadzenie magazynu - prowadzenie serwisu - kartoteka klientów c) III kwartał - integracja systemu z internetem - testowanie - przekazanie do sprzedaży 4. Otoczenie inwestycji Sytuacja podatkowa Z tytułu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia nie przysługują żadne ulgi podatkowe. Na sprzedaż oprogramowania komputerowego obowiązuje 22% stawka podatku VAT. II. Analiza marketingowa 1. Opis i analiza konkurencji Oferta produktów konkurencyjnych Produkt nie posiada bezpośredniej i znanej konkurencji; nie oznacza to jednak, że podobne produkty nie powstają w firmach, które obecnie obsługują rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiąc o braku konkurencji bierzemy pod uwagę „zakres funkcji realizowanych przez nasz produkt” nie jest to jednak założenie do końca słuszne, ponieważ nasz produkt będą kupować właśnie te firmy, które obecnie „przymierzają się” do zakupu znanych na rynku systemów do prowadzenie małej i średniej firmy. Decyzja (wyboru) zakupu naszego programu podyktowana będzie większym zakresem realizowanych zadań (funkcji) przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Średnie ceny zbytu na rynku Produkty, które będą konkurować na rynku z naszym systemem kosztują od 300 do 1000 zł netto. Średnie ceny rynkowe to 500 zł netto. Prognoza reakcji konkurencji na inwestycję Zakładamy, że nasz produkt szybko będzie zwiększał swój udział w rynku. Będzie to najprawdopodobniej odbywać się kosztem udziałów firm konkurencyjnych. Możliwe scenariusze to: - Nasilą działania promocyjne i reklamowe - Rozpoczną konkurencję cenową - Wzbogacą swoje produkty o te cechy, które spowodowały, że nasz produkt dobrze się sprzedaje - Zaoferują dystrybutorom dużo lepsze warunki prowizyjne 2. Opis i analiza rynku zbytu Klienci dla naszego przedsięwzięcia Małe i średnie firmy komputerowe – najczęściej te, które jeszcze nie używają systemów komputerowych oraz wszystkie, dla których usprawnienia oferowane przez nasz produkt pozwolą na lepszą obsługę klienta. Klientami będą również firmy dystrybuujące oprogramowanie, ponieważ staną się dla nas odbiorcami hurtowymi itp. Czynniki wpływające na rozwój rynku - Powszechny i tani dostęp do internetu - Rozwój e-handlu - Wprowadzenie w najbliższym czasie rozwiązań prawnych regulujących zagadnienia dotyczące powyższych punktów Obszar dystrybucji Cały kraj – dystrybucja przynajmniej w dwóch kanałach: - Dealerzy - Sprzedaż bezpośrednia – internet Prognoza popytu na nasz produkt Klientem na nasz produkt, będą małe i średnie firmy komputerowe; jest ich w Polsce ok. 7000 i liczba ta stale się zwiększa. Główne branże to: - komputery – oprogramowanie (ok. 2000) - komputery – sprzedaż (ok. 2300) - komputery – sieci (ok. 800) - komputery – części akcesoria (ok. 1000) - komputery – szkolenia (ok. 300) Zakładamy ponad 10% udział w tym rynku (przypominamy, że nie ma jeszcze specjalistycznego oprogramowania dedykowanego na ten segment rynku!) 3. Plan marketingowy Sposoby dystrybucji - Pośrednicy – dealerzy - Bezpośrednio – internet; przedstawiciele handlowi Strategia reklamowa - Prasa fachowa - Internet (strony i serwisy tematyczne) - Targi Strategia cenowa Będziemy chcieli sprzedawać nasz produkt w cenach średnich na rynku (ok. 500,00 zł) z tym, że klienci korzystający z naszych usług internetowych (sklepy) będą wnosić stosowne opłaty abonamentowe. III. Plan zatrudnienia Pracownicy i ich kwalifikacje Firma posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje . nałożone zadania. Firma zatrudnia programistów, administratora sieci, grafików komputerowych, handlowców. Kadra jest przygotowana do realizacji przedsięwzięcia. IV. Techniczny plan pracy Sposób zorganizowania przedsięwzięcia - analiza zadań jakie powinien spełniać system - opracowanie planu działania - podział zadań między poszczególnych pracowników - opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych - podpisanie umów z hurtowniami – dystrybutorami - rozpoczęcie prac nad projektem - rozpoczęcie kampanii reklamowej - testowanie systemu - wprowadzenie na rynek Metody zapewniające sprawne działanie Promocja i dystrybucja odbędzie się przy współpracy z hurtowniami - dystrybutorami. Wykorzystane do tego zostaną wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku. Będziemy starali się wykorzystać naszą przewagę w stosunku do konkurencji, na polu pełnej integracji z Internetem (sklep internetowy, tworzenie cenników bezpośrednio jako strony WWW, utrzymywanie kontaktu z klientem, itp.). Niebagatelne znaczenie ma intuicyjność i łatwość obsługi systemu, na jakie zamierzamy położyć szczególny nacisk. Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako marketing, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej. V. Analiza SWOT 1. Mocne strony inwestycji (wewnątrz firmy) Wyroby i usługi - Doświadczenie w sprzedaży podobnych wyrobów - Dobrze opracowane pozycjonowanie (dostępność, jakość, cena, serwis itp.) produktu wobec konkurencji - Integracja ze sklepem internetowym! Rynki zbytu produkcji - Znane; te same, na których firma sprzedawała poprzednie produkty (usługi internetowe, sprzęt komputerowy, itp.) Badania marketingowe i rozwojowe - przeprowadzone badania wśród potencjalnych klientów wskazują na duże zapotrzebowanie (chłonność rynku) - firma posiada zespół stale pracujący nad rozwojem produktu/ usługi – co zagwarantuje możliwość budowy grupy lojalnych klientów itp. Pracownicy - wykwalifikowany i doświadczony zespół programistów, wdrożeniowców wraz ze sprawnym działem handlowym gwarantuje pozytywną realizację przedsięwzięcia Finansowanie inwestycji - do rozpoczęcia przedsięwzięcia potrzebne będą niewielkie nakłady finansowe (kredyt); inwestycja będzie oparta w znacznej części o już posiadane zasoby. 2. Słabe strony inwestycji (wewnątrz firmy) Wyroby i usługi - Słabą stroną produktu są trudności z przygotowaniem go na uniwersalny rynek (import cenników wyłącznie z Excela, brak współpracy z systemami księgowymi – brak własnego takiego systemu! itp.) - Głównymi klientami na nasz produkt są małe firmy składające komputery – często nie posiadają nawet systemów magazynowych; zakup naszego systemu może być dla nich sprawą zbyt kosztowną bądź drugoplanową; - Nasz system może wypełnić powyżej wspomnianą lukę (braki u naszych klientów programów magazynowych); ale musimy z tą informacją do nich dotrzeć – brak wiedzy wśród potencjalnych klientów o istnieniu naszego systemu. Badania marketingowe i rozwojowe - Tak naprawdę firma ogranicza się wyłącznie do badań marketingowych; badania nad rozwojem produktów prowadzone są sporadycznie w zależności od zapotrzebowania rynku - Firmy nie stać na utrzymywanie stałego zespołu badawczo-rozwojowego Pracownicy - Firma posiada stałe potrzeby wobec kadry zasilającej jej główne działy (programiści, handlowcy itp.) - Powyższe braki mogą przyczynić się do niepowodzenia inwestycji nawet w przypadku jej terminowego ukończenia Finansowanie Inwestycji - W początkowej fazie realizacji (etap tworzenia i testowania) inwestycja nie będzie przynosiła zysków 3. Szanse dla inwestycji (otoczenie) - Zapotrzebowanie na usługi internetowe - Wzrost rynku usług internetowych - Konieczność wyróżniania się firm komputerowych – dojrzewający rynek – firmy nie będą potrzebować wyłącznie systemów magazynowych ale przede wszystkim takich, które pozwolą na szybką i sprawną obsługę klienta (wycena, informacja o sprzęcie, integracja z firmową stroną www itp.) - Na rynku panuje moda na internet – więc posiadanie systemu z nim związanego może stać się jego bardzo silnym atutem.. 4. Zagrożenia dla inwestycji (otoczenie) - Głównymi klientami na nasz produkt są małe firmy składające komputery – nie wiadomo ile ich pozostanie na rynku (w tej branży) - Uwarunkowania prawne wobec e-handel - Trudności w przewidzeniu przyszłości – bardzo szybki rozwój technologii - Pojawianie się na rynku firm „dzierżawiących oprogramowanie” ASP - Konieczność bardzo wysokich nakładów finansowych na rozwój produktu, utrzymanie i rozwój pracowników, marketing itp. VI. Analiza finansowo – ekonomiczna Analiza finansowa została wykonana w oparciu o program komputerowy BPLAN-2. Rok 2000 jest pokazany w rozbiciu na kwartały, natomiast lata kolejne (2001 – 2004) jako zestawienia roczne. Opis sposobu prowadzenia obliczeń przez program jest podany w książce „Biznes plan” E. Filar i J. Skrzypek [1]. 1. Dane wejściowe Popyt, produkcja, ceny Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 POPYT I PRODUKCJA Prognoza popytu szt. 0 0 30 50 180 190 190 200 Zdolność produkcyjna szt. 0 0 50 50 200 200 200 200 Produkcja wyrobów szt. 0 0 30 50 180 190 190 200 Sprzedaż wyrobów szt. 0 0 30 50 180 190 190 200 Zapas/niedobór wyrobów szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup towarów (ilość) szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 Sprzedaż towarów szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapas/niedobór towarów szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 CENY WYROBÓW I TOWARÓW Pl. ceny sprz. wyrobów zł. 0 0 500 500 500 500 500 500 Pl. ceny sprz. towarów zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 Pl. ceny zakupu towarów zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 Kwota pozost. Przychodów zł. 0 0 2 500 3 500 16 000 22 000 29 000 36 000 Struktura jednostkowego kosztu zmiennego wyrobów Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 STRUKTURA JKZ WYROBU Energia bezpośrednia zł. 5.00 5.00 5.30 5.30 6.21 6.84 7.60 8.20 Płace bezpośrednie i ZUS zł. 4.50 4.50 4.50 4.50 4.85 5.20 5.55 5.84 Inne koszty zmienne zł. 3.75 3.75 4.00 4.00 4.21 4.68 4.81 4.98 J.K.ZMIENNY WYROBU zł. 13.25 13.25 13.80 13.80 15.27 16.72 17.96 19.02 Struktura kosztów stałych Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 SKŁADNIKI KOSZTÓW STAŁYCH Reklama i promocja zł. 0 0 800 800 3 300 3 460 3 625 3 785 Płace i ZUS zł. 0 0 10 500 10 900 44 350 45 230 46 140 47 050 Koszty utrzymania zł. 715 715 715 793 3 210 3 385 3 520 3 685 Inne koszty stałe zł. 0 0 150 160 670 700 730 760 RAZEM KOSZTY STAŁE zł. 715 715 12 165 12 653 51 530 52 775 54 015 55 280 Harmonogram inwestycji Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 KOSZTY URUCHOM. INWEST. 97 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Grunty zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki i budowle zł. 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maszyny i urządzenia zł. 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Środki transportu zł. 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne środki trwałe zł. 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 APORT RZECZOWY 81 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Grunty zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki i budowle zł. 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maszyny i urządzenia zł. 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Środki transportu zł. 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne środki trwałe zł. 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba wyemitowanych akcji szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cena rynkowa akcji zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Harmonogram i struktura finansowania Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 KREDYTY Kredyt długoterminowy zł. 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kredyt krótkoterminowy zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obsługa leasingu zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Własne środki pieniężne zł. 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 NALEZNOSCI L. dni kred. Sprzedaży dni 0 15 15 15 15 15 15 15 15 ZOBOWIAZANIA dni L. dni kred. k-tow zmien. dni 0 11 10 10 10 10 10 10 10 L. dni kred. k-tow stal. dni 0 10 10 10 10 10 10 10 10 INNE POZYCJE Wart. zapasu mat.i sur. zł. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % wypłat z zysku % 0 0 0 0 50 50 50 50 50 % zysku zatrzymanego % 0 0 0 0 50 50 50 50 50 Parametry amortyzacji Jedn. Start '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 STOPY AMORTYZACJI budynki i budowle % 0 0 0 0 0 0 maszyny i urządzenia % 0 20 20 20 20 20 środki transportu % 0 0 0 0 0 0 inne środki trwale % 0 20 20 20 20 20 Parametry kredytów Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 KREDYT DLUGOTERMINOWY Oprocentowanie % 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba rat kwartalnych ilość 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba rat miesięcznych ilość 24 0 0 0 0 0 0 0 0 Karencja rat kapitał. ilość 2 0 0 0 0 0 0 0 0 KREDYT KROTKOTERMINOWY Oprocentowanie % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba rat kwartalnych ilość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba rat miesięcznych ilość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karencja rat kapitał. ilość 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Parametry podatku dochodowego Jedn. '00 '01 '02 '03 '04 Ryczałt -licz. wspólników ilość 0 0 0 0 0 Zasady ogólne ilość 0 0 0 0 0 Osobowość prawna 1 1 1 1 1 Kwota uprawn. do ryczałtu zł. 0 0 0 0 0 St. ryczałt. - produkcja % 0 0 0 0 0 St. ryczałt. - handel % 0 0 0 0 0 St. ryczałt. - inne % 0 0 0 0 0 Zas. ogólne - I stawka % 0 0 0 0 0 Zas. ogólne - II stawka % 0 0 0 0 0 Zas. ogólne - III stawka % 0 0 0 0 0 Kwota wolna od podatku zł. 0 0 0 0 0 Zas. ogólne - I próg zł. 0 0 0 0 0 Zas. ogólne - II próg zł. 0 0 0 0 0 Kwota I zł. 0 0 0 0 0 Kwota II zł. 0 0 0 0 0 Osobow. prawna – stawka % 30 30 30 30 30 Na ile lat rozkł. straty ilość 0 0 0 0 0 2. Wyniki Rachunek zysków i strat okresowy Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 PRZYCHODY OGÓŁEM zł. 0.00 0.00 17 500.00 28 500.00 106 000.00 117 000.00 124 000.00 136 000.00 - ze sprzed. Wyrobów zł. 0.00 0.00 15 000.00 25 000.00 90 000.00 95 000.00 95 000.00 100 000.00 - ze sprzed. Towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - inne przychody zł. 0.00 0.00 2 500.00 3 500.00 16 000.00 22 000.00 29 000.00 36 000.00 Koszty zmienne produkcji zł. 0.00 0.00 414.00 690.00 2 748.60 3 176.80 3 412.40 3 804.00 Koszty zakupów towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARŻA BRUTTO zł. 0.00 0.00 17 086.00 27 810.00 103 251.40 113 823.20 120 587.60 132 196.00 - na sprzed. produktów zł. 0.00 0.00 14 586.00 24 310.00 87 251.40 91 823.20 91 587.60 96 196.00 - na sprzed. towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty stałe bez amortyzacji zł. 715.00 715.00 12 165.00 12 653.00 51 530.00 52 775.00 54 015.00 54 280.00 ZYSK OPERACYJNY zł. -715.00 -715.00 4 921.00 15 157.00 51 721.40 61 048.40 66 572.60 76 916.00 Amortyzacja zł. 1 625.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 6 500.00 6 500.00 6 500.00 6 500.00 ZYSK BEZ KOSZTÓW FINANSOWYCH zł. -2 340.00 -2 340.00 3 296.00 13 532.00 45 221.40 54 548.40 60 072.60 70 416.00 Koszty finansowe zł. 550.00 550.00 550.00 481.88 1 237.25 206.25 0.00 0.00 ZYSK BRUTTO zł. -2 890.00 -2 890.00 2 746.00 13 050.13 43 983.15 54 341.15 60 072.60 70 416.00 Pod. dochodowy (ryczałt) zł. 0.00 0.00 0.00 3 005.65 13 195.06 16 302.06 18 021.04 21 124.80 ZYSK NETTO zł. -2 890.00 -2 890.00 2 746.00 10 045.48 30 788.09 38 039.09 42 050.56 49 291.20 Rachunek zysków i strat narastająco Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 PRZYCHODY OGÓŁEM zł. 0.00 0.00 17 500.00 46 000.00 106 000.00 117 000.00 124 000.00 136 000.00 - ze sprzed. wyrobów zł. 0.00 0.00 15 000.00 40 000.00 90 000.00 95 000.00 95 000.00 100 000.00 - ze sprzed. towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - inne przychody zł. 0.00 0.00 2 500.00 6 000.00 16 000.00 22 000.00 29 000.00 36 000.00 Koszty zmienne produkcji zł. 0.00 0.00 414.00 1 104.00 2 748.60 3 176.80 3 412.40 3 804.00 Koszty zakupów towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARŻA BRUTTO zł. 0.00 0.00 17 086.00 44 896.00 103 251.40 113 823.20 120 587.60 132 196.00 - na sprzed. produktów zł. 0.00 0.00 14 586.00 38 896.00 87 251.40 91 823.20 91 587.60 96 196.00 - na sprzed. towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty stałe bez amortyzacji zł. 715.00 1 430.00 13 595.00 26 248.00 51 530.00 52 775.00 54 015.00 55 280.00 ZYSK OPERACYJNY zł. -715.00 -1 430.00 3 491.00 18 648.00 51 721.40 61 048.20 66 572.60 76 916.00 Amortyzacja zł. 1625.00 3 250.00 4 875.00 6 500.00 6 500.00 6 500.00 6 500.00 6 500.00 ZYSK BEZ KOSZTÓW FINANSOWYCH zł. -2 340.00 -4 680.00 -1 384.00 12 148.00 45 221.40 54 548.20 60 072.60 70 416.00 Koszty finansowe zł. 550.00 1 100.00 1 650.00 2 131.88 1 237.25 206.38 0.00 0.00 ZYSK BRUTTO zł. -2 890.00 -5 780.00 -3 034.00 10 016.13 43 983.15 54 341.83 60 072.60 70 416.00 Pod. dochodowy (ryczałt) zł. 0.00 0.00 0.00 3 005.65 13 195.06 16 302.53 18 021.04 21 124.80 ZYSK NETTO zł. -2 890.00 -5 780.00 -3 034.00 7 011.48 30 788.09 38 039.30 42 050.56 49 291.20 Zestawienie bilansu Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Majątek trwały netto zł. 97 500.00 95 875.00 94 250.00 92 625.00 91 000.00 84 500.00 78 000.00 71 500.00 65 000.00 Majątek obrotowy zł. 0.00 -1 185.56 -2 450.56 1 988.56 12 494.59 41 303.19 67 995.38 97 567.13 132 380.87 Zapasy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - wyrobów gotowych zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - materiał. i surow. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Należności zł. 0.00 0.00 0.00 2 916.67 4 750.00 4 416.67 4 875.00 5 166.67 5 666.67 Środki pieniężne zł. 0.00 -1 185.56 -2 450.56 -928.22 7 744.59 36 886.53 63 120.38 92 401.46 126 713.20 RAZEM AKTYWA zł. 97 500.00 94 689.44 91 799.44 94 613.44 103 494.59 125 803.19 145 995.38 169 067.13 197 380.87 Kapitały własne zł. 87 500.00 84 610.00 81 720.00 84 466.00 94 511.48 121 795.57 144 440.86 167 472.42 195 738.62 - kapitał własny zł. 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 87 500.00 - zysk nierozliczony zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 506.48 18 981.57 37 921.86 58 947.42 - zysk roku obrotow. zł. 0.00 -2 890.00 -5 780.00 -3 034.00 7 011.48 30 788.09 38 039.30 42 050.56 49 291.20 Kredyty długotermin. zł. 10 000.00 10 000.00 10 000.00 8 750.00 7 500.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 Kredyty krótkotermin. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zobowiązania bieżące zł. 0.00 79.44 79.44 1 397.44 1 482.11 1 507.63 1 554.52 1 595.71 1 641.25 RAZEM PASYWA zł. 97 500.00 94 689.44 91 799.44 94 613.44 103 494.59 125 803.19 145 995.38 169 067.13 197 380.87 Zestawienie przepływów pieniężnych Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Stan pocz. środków pien. zł. 0.00 0.00 -1 185.56 -2 450.56 -928.22 7 744.59 36 886.53 63 120.38 92 401.46 WPŁYWY (razem) zł. 97 500.00 0.00 0.00 14 583.33 26 666.67 106 333.33 116 541.67 123 708.33 135 500.00 Przychody ogółem zł. 0.00 0.00 0.00 17 500.00 28 500.00 106 000.00 117 000.00 124 000.00 136 000.00 Aport rzeczowy zł. 81 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Własne środki pieniężne zł. 6 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kredyt długoterminowy zł. 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kredyt krótkoterminowy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Spadek należności zł. 0.00 0.00 0.00 -2 916.67 -1 833.33 333.33 -458.33 -291.67 -500.00 Inne wpływy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WYDATKI (razem) zł. 97 500.00 1 185.56 1 265.00 13 060.00 17 994.86 77 191.39 90 308.81 94 427.26 101 187.26 Splata rat k. długoterm. zł. 0.00 0.00 0.00 1 250.00 1 250.00 5 000.00 2 500.00 0.00 0.00 Splata rat k. krótkoterm zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty uruchomienia zł. 97 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty zmienne produkcji zł. 0.00 0.00 0.00 414.00 690.00 2 748.60 3 176.80 3 412.40 3 804.00 Koszty zakupu towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty stale zł. 0.00 715.00 715.00 12 165.00 12 653.00 51 530.00 52 775.00 54 015.00 55 280.00 Odsetki i opłaty bank. zł. 0.00 550.00 550.00 550.00 481.88 1 237.25 206.38 0.00 0.00 Podatek dochodowy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 3 005.65 13 195.06 16 302.53 18 021.04 21 124.80 Spadek zobowiązań zł. 0.00 -79.44 0.00 -1 318.00 -84.67 -25.52 -46.89 -40.18 -46.54 Przyrost zapasów m. i s. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Przyrost zapasów w. g. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Przyrost zapasów tow. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wypłaty z zysku zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 505.00 15 394.00 19 019.00 21 025.00 SALDO gotówki zł. 0.00 -1 185.56 -1 265.00 -1 522.67 8 672.81 29 142.94 26 233.86 29 281.08 34 312.74 Stan konc. środków pien. zł. 0.00 -1 185.56 -2 450.56 -928.22 7 744.59 36 886.53 63 120.38 92 401.46 126 713.20 Zestawienie przepływów pieniężnych narastająco Jedn. Start '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Stan pocz. środków pien. zł. 0.00 0.00 -1 185.56 -3 636.11 -4 564.33 7 744.59 36 886.53 63 120.38 92 401.46 WPŁYWY (razem) zł. 97 500.00 0.00 0.00 14 583.33 41 250.00 106 333.33 116 541.67 123 708.33 135 500.00 Przychody ogółem zł. 0.00 0.00 0.00 17 500.00 46 000.00 106 000.00 117 000.00 124 000.00 136 000.00 Aport rzeczowy zł. 81 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Własne środki pieniężne zł. 6 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kredyt długoterminowy zł. 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kredyt krótkoterminowy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Spadek należności zł. 0.00 0.00 0.00 -2 916.67 -4 750.00 333.33 -458.33 -291.67 -500.00 Inne wpływy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WYDATKI (razem) zł. 97 500.00 1 185.56 2 450.56 15 511.56 33 505.41 77 191.39 90 308.81 94 427.26 101 187.26 Splata rat k. długoterm. zł. 0.00 0.00 0.00 1 250.00 2 500.00 5 000.00 2 500.00 0.00 0.00 Splata rat k. krótkoterm zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty uruchomienia zł. 97 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty zmienne produkcji zł. 0.00 0.00 0.00 414.00 1 104.00 2748.60 3 176.80 3 412.40 3 804.00 Koszty zakupu towarów zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koszty stale zł. 0.00 715.00 1 430.00 13 595.00 26 248.00 51 530.00 52 775.00 54 015.00 55 280.00 Odsetki i opłaty bank. zł. 0.00 550.00 1 100.00 1 650.00 2 131.88 1 237.25 206.38 0.00 0.00 Podatek dochodowy zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 3 005.65 13 195.06 16 302.53 18 021.04 21 124.80 Spadek zobowiązań zł. 0.00 -79.44 -79.44 -1 397.44 -1 482.11 -25.52 -46.89 -40.18 -46.54 Przyrost zapasów m. i s. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Przyrost zapasów w. g. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Przyrost zapasów tow. zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wypłaty z zysku zł. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 505.00 15 394.00 19 019.00 21 025.00 SALDO gotówki zł. 0.00 -1 185.56 -2 450.56 -928.22 7 744.59 29 142.94 26 233.86 29 281.08 34 312.74 Stan konc. środków pien. zł. 0.00 -1 185.56 -3 636.11 -4 564.33 -3 180.75 36 886.53 63 120.38 92 401.46 126 713.20 Zestawienie analizy wskaźnikowej Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI wsk. płynności bieżącej krotn. -14.92 -30.85 0.75 4.57 6.35 16.77 61.16 80.66 wsk. płynności szybki krotn. -14.92 -30.85 0.75 4.57 6.35 16.77 61.16 80.66 wsk. natychm. wymagaln. krotn. -14.92 -30.85 -0.35 2.83 5.67 15.57 57.92 77.21 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA wsk. zadłuż. aktywów % 10.64 10.98 10.73 8.68 3.19 1.06 0.94 0.83 wsk. zadłuż. kapit. własn. % 11.91 12.33 12.01 9.50 3.29 1.08 0.95 0.84 wsk. zadłuż. długoterm. % 11.82 12.24 10.36 7.94 2.05 0.00 0.00 0.00 wsk. pokr. obsł. długu I krotn. -4.25 -4.25 1.83 7.82 7.25 20.16 0.00 0.00 wsk. pokr. obsł. długu II krotn. -5.25 -5.25 1.53 5.80 4.94 14.06 0.00 0.00 wsk. pokr. zobow. odsetk. krotn. -2.30 -2.30 2.43 6.74 5.98 16.46 0.00 0.00 wsk. pokr. obsl. kredytu krotn. -4.25 -4.25 5.99 28.12 36.54 264.48 0.00 0.00 WSKAZNIKI RENTOWNOŚCI wsk. rentowności brutto % 0.00 0.00 15.69 45.79 41.49 46.45 48.45 51.78 wsk. rentowności netto % 0.00 0.00 15.69 35.25 29.05 32.51 33.91 36.24 wsk. rentow. kapit. własn. % -3.42 -3.54 3.25 10.63 25.28 26.34 25.11 25.18 wsk. rentowności aktywów % -3.05 -3.15 2.90 9.71 24.47 26.06 24.87 24.97 WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI wsk. rotacji należności krotn. 0.00 0.00 6.00 6.00 24.00 24.00 24.00 24.00 wsk. cyklu należności dni. 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 wsk. rotacji zobowiązań krotn. 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00 36.00 36.00 36.00 wsk. cyklu zobowiązań dni. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 wsk. rotacji zapasów krotn. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. cyklu zapasów dni. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. rotacji trw. aktywów krotn. 0.00 0.00 0.19 0.31 1.25 1.50 1.73 2.09 wsk. rotacji glb. aktywów krotn. 0.00 0.00 0.18 0.28 0.84 0.80 0.73 0.69 WSKAŹNIKI OCENY RYNKOWEJ AKCJI wsk. zyskow na 1 akcje zł/akc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. zyskowności akcji % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. dywidendy na akcje zł/akc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. stopy dywidendy % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wsk. stopy wypłat dywid. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 WSKAŹNIKI w/g Du Ponta Rentowność sprzed. netto % 0.00 0.00 15.69 35.25 29.05 32.51 33.91 36.24 Rotacja glob. aktywów krotn. 0.00 0.00 0.18 0.28 0.84 0.80 0.73 0.69 Rentowność glob. aktywów % -3.05 -3.15 2.90 9.71 24.47 26.06 24.87 24.97 Struktura kapitału % 10.64 10.98 10.73 8.68 3.19 1.06 0.94 0.83 Rentowność kapit. własn. % -3.42 -3.54 3.25 10.63 25.28 26.34 25.11 25.18 Analiza struktury bilansu Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Udz. maj. trwałego w aktyw. % 101.25 102.67 97.90 87.93 67.17 53.43 42.29 32.93 Udz. maj. obrotow. w aktyw. % -1.25 -2.67 2.10 12.07 32.83 46.57 57.71 67.07 Udz. kapit. własn. w pasyw. % 89.36 89.02 89.27 91.32 96.81 98.94 99.06 99.17 Udz. zobow. dlugot. w pasyw. % 10.56 10.89 9.25 7.25 1.99 0.00 0.00 0.00 Udz. kapit. stał. w pasyw. % 99.92 99.91 98.52 98.57 98.80 98.94 99.06 99.17 Udz. zobow. krótk. w pasyw. % 0.08 0.09 1.48 1.43 1.20 1.06 0.94 0.83 Wsk. pokrycia maj. trwałego kapitałem własnym % 179.51 179.54 185.66 200.01 247.69 297.36 356.61 435.75 Wsk. pokrycia maj. trwałego kapitałem stałym % 176.50 173.41 182.38 207.72 284.12 346.13 415.42 511.58 Wsk. pokrycia maj. obrotow. kapit. krótkoterm. % -6.70 -3.24 70.28 11.87 3.65 2.29 1.63 1.24 Wart. kapitału obrotowego zł. -1 265.00 -2 530.00 591.00 11 011.73 39 795.46 66 440.82 95 972.64 130 738.84 Udz. kapitału obrotowego w finans. majątku ogółem % -1.34 -2.76 0.62 10.64 31.63 45.51 56.77 66.24 Udz. kapitału obrotowego w finans. majątku obrot. % 106.70 103.24 29.72 88.13 96.35 97.71 98.37 98.76 Analiza progu rentowności BEP Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Planow. sprzedaż (ilość) jedn. 0.00 0.00 30.00 50.00 180.00 190.00 190.00 200.00 BEP ilościowo jedn. 0.00 0.00 29.49 30.36 122.27 123.08 125.54 128.45 Planow. sprzedaż (wart.) zł. 0.00 0.00 15 000.00 25 000.00 90 000.00 95 000.00 95 000.00 100 000.00 BEP wartościowo zł. 0.00 0.00 14 747.02 15 178.17 61 134.55 61 539.12 62 769.69 64 223.05 Zdolność produkcyjna jedn. 0.00 0.00 50.00 50.00 200.00 200.00 200.00 200.00 BEP jako % zdoln. produk. % 0.00 0.00 58.99 60.71 61.13 61.54 62.77 64.22 J. K. Zmienny produkcji zł. 0.00 0.00 13.80 13.80 15.27 16.72 17.96 19.02 J. K. Całkowity produkcji zł. 0.00 0.00 491.80 308.99 344.53 329.78 336.46 327.92 Analiza struktury kosztów Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 STRUKTURA PROCENTOWA JKZ Energia bezpośrednia % 37.74 37.74 38.41 38.41 40.67 40.91 42.32 43.11 Place bezpośrednie i ZUS % 33.96 33.96 32.61 32.61 31.76 31.10 30.90 30.70 Inne koszty zmienne % 28.30 28.30 28.99 28.99 27.57 27.99 26.78 26.18 STRUKTURA PROCENTOWA KOSZTÓW STALYCH Reklama i promocja % 0.00 0.00 6.58 6.32 6.40 6.56 6.71 6.85 Place i ZUS % 0.00 0.00 86.31 86.15 86.07 85.70 85.42 85.11 Koszty utrzymania % 100.00 100.00 5.88 6.27 6.23 6.41 6.52 6.67 Inne koszty stale % 0.00 0.00 1.23 1.26 1.30 1.33 1.35 1.37 Analiza efektywności inwestycji Jedn. Start '00 '01 '02 '03 '04 Wpływy zł. 97500.00 41250.00 106333.33 116541.67 123708.33 135500.00 Wydatki zł. 97500.00 33505.72 77191.09 90308.16 94427.19 101187.78 Saldo okresu zł. 0.00 7744.28 29142.25 26233.51 29281.14 34312.22 Stan środków pieniężnych zł. 0.00 7744.28 36886.53 63120.04 92401.18 126713.40 Net Present Value % 0.00 4956.34 19877.17 30622.42 40217.26 49212.00 Stopa dyskontowa 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Syntetyczna tablica wyników Jedn. '00 kw.1 '00 kw.2 '00 kw.3 '00 kw.4 '01 kw.4 '02 kw.4 '03 kw.4 '04 kw.4 Przychody ogółem zł. 0.00 0.00 17 500.00 28 500.00 106 000.00 117 000.00 124 000.00 136 000.00 koszty zmienne zł. 0.00 0.00 414.00 690.00 2 748.60 3 176.80 3 412.40 3 804.00 Marża brutto zł. 0.00 0.00 17 086.00 27 810.00 103 251.40 113 823.20 120 587.60 132 196.00 koszty stale zł. 2 890.00 2 890.00 14 340.00 14 759.25 59 267.50 59 481.25 60 515.00 61 780.00 Zysk przed podatkiem zł. -2 890.00 -2 890.00 2 746.00 13 050.75 43 983.90 54 341.95 60 072.60 70 416.00 podatek dochodowy zł. 0.00 0.00 0.00 3 005.03 13 195.17 16 302.59 18 021.78 21 124.80 Zysk netto zł. -2 890.00 -2 890.00 2 746.00 10 045.73 30 788.73 38 039.37 42 050.82 49 291.20 Pocz. stan środków pien. zł. 0.00 -1 185.56 -2 450.56 -928.00 7 744.28 36 886.53 63 120.04 92 401.18 plus Wpływy zł. 0.00 0.00 14 583.33 26 666.67 106 333.33 116 541.67 123 708.33 135 500.00 minus Wydatki zł. 1 185.56 1 265.00 13 060.78 17 994.39 77 191.09 90 308.16 94 427.19 101 187.78 Konc. stan środków pien. zł. -1 185.56 -2 450.56 -928.00 7 744.28 36 886.53 63 120.04 92 401.18 126 713.40 Suma bilansowa zł. 94 689.44 91 799.44 94 613.67 103 494.28 125 803.19 145 995.04 169 067.85 197 380.06 Wart. likw. w/g Wilcoxa zł. 36 672.50 34 595.00 37 424.33 47 824.23 78 441.29 104 222.07 130 430.97 161 822.17 VII. Wnioski Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej należy jednoznacznie stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie jest opłacalne. W zasadzie nie istnieją poważniejsze zagrożenia, które mogłyby zaszkodzić inwestycji. VIII. Literatura [1] „Biznes plan” E. Filar, J. Skrzypek [2] „Biznes plan doskonały” N. Cohen [3] „Zaplanuj swój biznes” A. West [4] „Biznes plan. Poradnik praktyczny” W. Sasin [5] „Jak opracować Business plan. Poradnik dla średnich i małych firm” M.S. Mulak