Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Opodatkowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
Opodatkowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych Na opodatkowanie przedsiębiorstw składają się następujące podatki i podatek od poborów i usług, akcyzowy od nieruchomości, od środków transportowych. Podatek od towarów i usług – tzw. podatek obrotowy UFT. Podatek ten obciąża w każdej fazie obrotu gospodarczego nie całą wartość ale wartość detaliczną w fazie. Jest on uważany za powszechny podatek konsumpcyjny i centralny, ze względu na ceny konkurencji rynkowej. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Polski, oraz export i import towarów lub usług. Opodatkowaniu – też zamiana towaru za usługę lub zamiana usług na usługi, darowizny. Podatnikiem są osoby prowadzące działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem. W Polsce są aktualne stawki procentowe: -22% ( stawka podstawowa) -7% ( stawka obniżona ) -0% ( w exporcie towarów i usług) 2.Akcyza – jest jednofazowym podatkiem od obrotu brutto pobieranym u producenta lub importera, wyborami akcyzowymi są towary powszechnego spożycia ludności: sól, zapałki, benzyna, olej napędowy) używki (tytoń, alkohol oraz wyroby uważane za luksusowe, samochody). Podstawowo opodatkowany jest obrót wyrobami akcyzowymi a przy ich imporcie – wartość celna powiększona o należne cło. 3.Podatek od nieruchomości – przedmiotem opodatkowania są nieruchomości, budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalności rolnicza leśna. Zwolnienia od podatku ponoszą zbiorniki wodne, elektrownie, drogi publiczne. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynku ich powierzchnia użytkowa, a dla budowli ich wartość użytkowa. 4.Podatek od środków transportowych – należy do grupy podatków i opłat lokalnych. Związany jest on z posiadaniem środków transportowych np. samochodów, ciągników. 5.Składka ubezpieczenia społecznego wnoszona przez podmioty gospodarcze na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jest to tzw. pero - podatek) 6.Składka na Fundusz Pracy (pero - podatek). Podstawą ustalania są wypłacane przez podmioty gospodarcze wynagrodzenia. Odprowadzane są trzy składki na Fundusz Pracy, który finansuje bezrobotnych. Podobnie działają składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. 7.Podatek od wzrostu wynagrodzeń (tzw. popiwieli) stosowany w zakładach państwowych by przeciwdziałać wzrostowi wynagrodzenia. 8.Dywidenda pobierana od przedsiębiorstw państwowych. Podstawą opodatkowania jest wartość środków trwałych przedsiębiorstw państwowych w wysokości odpowiadającej wielkości funduszu założycielskiego. 9.Podatek dochodowy od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty dochód (zysk) bez względu na źródło przychodów. Źródłem mogą być najemca, dzierżawca, działalność gospodarcza i sprzedaż rzeczy. 19.Podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych, który wykorzystywany jest do kształtowania podstaw opodatkowania, zwolnień i ulg. Opodatkowanie gospodarstw Opiera się na podatkach pośrednich oraz na podatku dochodowym od osób fizycznych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów oraz obciążenie o charakterze era podatkowym. W podatku od osób fizycznych obowiązuje zasada akumulacji dochodów ze wszystkich źródeł np. małżonkowie łączyć swoje dochody i doliczać dochody małoletnich dzieci. Podstawą opodatkowania jest suma opodatkowania ze wszystkich źródeł przychodów po potrąceniu ewentualnie stałym zwrotem, ulg np. na mieszkania, wydatki na budowę na remont itp. 2. Od spadków i darowizn – podmiotem podatku od spadku i darowizn są osoby fizyczne które nabyły prawa własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podstawą opodatkowania jest czysta wartość nabyta rzeczy i praw majątkowych. Sa to trzy grupy podatkowe ,w której stosuje się trzy odrębne skale podatków.