Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym
Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym Polskie prawo wekslowe zostało oparte na zasadach konwencji genewskiej w 1936r. (ustawa z dn. 28.04.1936r. obowiązująca do nadal). WEKSEL WŁASNY WEKSEL TRASOWANY (CIĄGNIONY) Pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w oznaczonym terminie określonej w dokumencie kwoty pieniężnej. Udział biorą :- wystawca- remitentwystawca sam składa bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia sumy wekslowej w oznaczonym terminie.In blanco - tylko podpis wystawcy a niekiedy podpisy poręczycieli. Wystawiane są celem zabezpieczenia przyszłej wierzytelności, która może powstać lub której wysokości nie da się określić z góry (pełni rolę kaucji).Jeżeli remitent w razie potrzeby wypełni weksel in blanco (kwota należna, termin płatności) wtedy staje się wekslem.Odpowiedzialność solidarna – wszystkie osoby podpisane na wekslu ( wystawca, poręczyciele, indosanci) Skierowany na wskazaną osobę; sformalizowany przekaz pieniężny. Udział biorą : - wystawca- trasat- remitent (wystawca poleca trasatowi aby zapłacił remitentowi określoną kwotę pieniężną). Tego rodzaju weksel spełnia zazwyczaj funkcję kredytową (bo czek jest dokumentem płatniczym). Jest dokumentem formalnym, który musi mieć w treści:- nazwę weksel- bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej- nazwisko i imię trasata (płacącego)- termin płatności- miejsce płatności- nazwisko i imię remitenta (na rzecz której ma być dokonana zapłata)- data i miejsce wystawienia weksla- podpis wystawcy weksla. A vista – weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem Gdy brak miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy Brak osobnego oznaczenia miejsce wskazane obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności In blaco - gdy brak danych za wyjątkiem podpisu wystawcy Przez wystawienie weksla trasowanego wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przyjęcie weksla przez trasata, jak też za zapłacenie przez niego sumy wekslowej w oznaczonym terminie. Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny – niezależny od ekonomicznej i prawnej przyczyny wskazania osoby jako trasata. Indos - przeniesienie przez remitenta praw na inną osobę. Nabycie praw wekslowych na podstawie indosu ma charakter nabycia pierwotnego – bez względu na uprawnienia zbywcy. Nabycie praw wekslowych na podstawie przelewu praw (cesja) ma charakter nabycia pochodnego (nabywca uzyskuje uprawnienia takie jakie przysługiwały zbywcy) Wesela w plenerze domki na Kaszubach