Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym
Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym Polskie prawo wekslowe zostało oparte na zasadach konwencji genewskiej w 1936r. (ustawa z dn. 28.04.1936r. obowiązująca do nadal). WEKSEL WŁASNY WEKSEL TRASOWANY (CIĄGNIONY) Pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w oznaczonym terminie określonej w dokumencie kwoty pieniężnej. Udział biorą :- wystawca- remitentwystawca sam składa bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia sumy wekslowej w oznaczonym terminie.In blanco - tylko podpis wystawcy a niekiedy podpisy poręczycieli. Wystawiane są celem zabezpieczenia przyszłej wierzytelności, która może powstać lub której wysokości nie da się określić z góry (pełni rolę kaucji).Jeżeli remitent w razie potrzeby wypełni weksel in blanco (kwota należna, termin płatności) wtedy staje się wekslem.Odpowiedzialność solidarna – wszystkie osoby podpisane na wekslu ( wystawca, poręczyciele, indosanci) Skierowany na wskazaną osobę; sformalizowany przekaz pieniężny. Udział biorą : - wystawca- trasat- remitent (wystawca poleca trasatowi aby zapłacił remitentowi określoną kwotę pieniężną). Tego rodzaju weksel spełnia zazwyczaj funkcję kredytową (bo czek jest dokumentem płatniczym). Jest dokumentem formalnym, który musi mieć w treści:- nazwę weksel- bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej- nazwisko i imię trasata (płacącego)- termin płatności- miejsce płatności- nazwisko i imię remitenta (na rzecz której ma być dokonana zapłata)- data i miejsce wystawienia weksla- podpis wystawcy weksla. A vista – weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem Gdy brak miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy Brak osobnego oznaczenia miejsce wskazane obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności In blaco - gdy brak danych za wyjątkiem podpisu wystawcy Przez wystawienie weksla trasowanego wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przyjęcie weksla przez trasata, jak też za zapłacenie przez niego sumy wekslowej w oznaczonym terminie. Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny – niezależny od ekonomicznej i prawnej przyczyny wskazania osoby jako trasata. Indos - przeniesienie przez remitenta praw na inną osobę. Nabycie praw wekslowych na podstawie indosu ma charakter nabycia pierwotnego – bez względu na uprawnienia zbywcy. Nabycie praw wekslowych na podstawie przelewu praw (cesja) ma charakter nabycia pochodnego (nabywca uzyskuje uprawnienia takie jakie przysługiwały zbywcy) Zobacz jak może wyglądać Twój najwspanialszy sylwester w górach Sprawdź nas!