Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Omów rejonizację hodowli trzody chlewnej, bydła, owiec i koni w Polsce
Omów rejonizację hodowli trzody chlewnej, bydła, owiec i koni w Polsce. Trzoda chlewna W Polsce hoduje się ok. 19,5 min sztuk trzody chlewnej, co stanowi 2,3 % udziału w świecie. Średnia obsada na 100 ha użytków rolnych wynosi 104 szt. trzody. Największa obsada utrzymuje się w województwach środkowo-zachodnich i zachodnich (ponad 150), zwłaszcza w trzech województwach: leszczyńskim, poznańskim i kaliskim. Bardzo małą obsadę trzody chlewnej (poniżej 50 szt. na 100 ha) mają tereny Karpat i Sudetów. Bydło W Polsce hoduje się ok. 10 min sztuk bydła, co stanowi 0,8 % udziału w świecie. Średnia obsada na 100 ha użytków rolnych wynosi 53,7 sztuk bydła. Największa obsada bydła (ok. 80 szt. na 100 ha użytków rolnych) występuje w województwach: nowosądeckim, krośnieńskim, rzeszowskim, przemyskim. Związane to jest z dużą gęstością zaludnienia, rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i dużym wewnętrznym spożyciem mleka. Drugim rejonem znacznego nasilenia hodowli bydła jest pas województw ciągnący się od woj. opolskiego przez kaliskie, leszczyńskie, poznańskie, sieradzkie, płockie, ciechanowskie, włocławskie, toruńskie po suwalskie. Najmniejszą obsadę bydła (poniżej 50 szt.) mają województwa północne i środkowo-wschodnie. Owce Pogłowie owiec w Polsce wynosi ok. 4 min sztuk, co stanowi 0,3 % udziału w świecie. Średnia obsada na 100 ha użytków rolnych wynosi 22,3 szt. owiec. Najwięcej owiec hoduje się w następujących regionach kraju: — centralnym - woj.: piotrkowskie, leszczyńskie, poznańskie; — karpackim — woj. bielskie i nowosądeckie; — sudeckim. Nieznaczne natężenie chowu cechuje dwa rejony: Małopolski i Pół-nocnomazowiecki. Konie Pogłowie koni w Polsce wynosi 941 tys.szt. i ulega ono z roku na rok zmniejszeniu. Przeciętna w kraju obsada wynosi 6 szt. na 100 ha użytków rolnych, przy czym w gospodarstwach państwowych ok. 1 szt., a w indywidualnych ok. 10 szt. Najwięcej koni hoduje się w Polsce południowo-wschodniej i centralnej; natomiast najmniej w Polsce zachodniej i północnej. Ogród i Działka