Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów kapitały ubezpieczeniowej spółki akcyjnej
Omów kapitały ubezpieczeniowej spółki akcyjnej Istotnymi składnikami środków własnych zakładów ubezpieczeń są: kapitał akcyjny i kapitał zapasowy. Kapitał akcyjny ubezpieczeniowej spółki akcyjnej nie może być niższy niż najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpieczeń w której spółka prowadzi działalność i musi być w całości wniesiony w gotówce przed rejestracją spółki. TYP UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA Dział I 800.000 € Dział II: grupy1-8, 16 i 18 300.000 € 9 i 17 200.000 € 10-13 i 15 400.000 € 14 400.000 € Jeżeli udział składki z tytułu ubezpieczeń w grupie 14 przekroczy 4% rocznej składki zakładu ubezpieczeń lub wysokość składki przekroczy 2.500.000 € 1.400.000 € Tworzenie, a także kierunki przeznaczania kapitału akcyjnego ubezpieczeniowej spółki akcyjnej regulowane są , podobnie jak w innych spółkach akcyjnych przepisami koksu spółek handlowych. Na jego zmianę mogą mieć wpływ między innymi: · emisja nowych akcji lub zwiększenie wartości akcji już wyemitowanych · przeniesienie części kapitału zapasowego · zysk do podziału przeznaczony na pokrycie umorzenia akcji Kapitał ten ma charakter wyłącznie gwarancyjny i nie powinien być wykorzystywany do zaspokojenia roszczeń ubezpieczonych. Publiczny obrót akcjami u.s.a. stawia ich nabywcom wyższe wymagania niż w przypadku innych spółek akcyjnych. Spółka taka może w zasadzie emitować jedynie akcje imienne z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Również zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału zapasowego są podobne jak w innych spółkach akcyjnych. Kapitał ten, będąc źródłem pokrywania ewentualnych strat bilansowych zakładu ubezpieczeniowego, powinien stanowić znaczną część jego środków własnych. Nazywany często kapitałem bezpieczeństwa, ma zapewniać ciągłość i płynność operacji finansowych. Obok funkcji gwarancyjnej kapitał zapasowy pełni także funkcję tezauryzacyjną, [ponieważ zgromadzone w jego ramach fundusze wpływają na wzrost wartości rynkowej akcji. Kapitał zapasowy daje także możliwość podwyższenia kapitału akcyjnego ze środków własnych spółki, drogą przekazania na ten cel środków z kapitału zapasowego. Kapitał zapasowy może być tworzony nadwyżek osiągniętych przy sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej tzw. agio, dopłat akcjonariuszy i udziałowców w zamian za przyznanie specjalnych uprawnień, przeszacowania wartości środków trwałych, części zysku netto, itp. Zmniejszająco na kapitał zapasowy będą wpływały: pokrycie straty bilansowej, aktualizacja wyceny umorzenia