Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów elementy techniki podatkowej
Omów elementy techniki podatkowej Realizacja spełnianych przez podatki funkcji wymaga działalności praktycznej, wyrażającej się w ustaleniu obowiązku podatkowego, wymiarze podatku, jego ściągnięciu itd. Te działania określa się mianem technika podatkowa. Elementami techniki podatkowej są: 1. podmiot opodatkowania 2. przedmiot podatku 3. podstawa opodatkowania (inaczej: stopa podatkowa) 4. stawka podatkowa 5. skala podatkowa 6. zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe. · PODMIOT OPODATKOWANIA Każda osoba na której ciąży obowiązek podatkowy. Rozróżnić można podmiot czynny i podmiot bierny. Podmiotem czynnym jest przede wszystkim państwo, które wykorzystuje swoje atrybuty i posługuje się przymusem administracyjnym przy ściąganiu podatków. Podmiotem czynnym mogą być także władze samorządowe. Podmiotem biernym są osoby prawne i fizyczne zobowiązane do zapłacenia podatku. · PRZEDMIOT PODATKU Rzecz lub zdarzenie, które wywołują obowiązek podatkowy. · PODSTAWA OPODATKOWANIA (INACZEJ: STOPA PODATKOWA) Podstawą opodatkowania jest z reguły wartościowo określony przedmiot opodatkowania. Czasem jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach fizycznych (np. podatek od psa) · STAWKA PODATKOWA To relacja kwoty podatku do podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe występują w dwóch następujących formach: stawka kwotowa - określa bezpośrednio wielkość podatku należnego władzom publicznym stawka procentowa - określa jaka część podstawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe Stawki procentowe występują w dwóch odmianach: stawki stałe gdzie wysokość podatku rośnie w takim samym tempie co podstawa opodatkowania (nazywa się je też proporcjonalnymi) i stawki zmienne gdzie wysokość podatku zmienia się wraz ze zmianą podstawy opodatkowania. W ramach stawek zmiennych można wyróżnić: - stawki progresywne - podatek rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania - stawki regresywne - stawka podatku maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania - stawki degresywne - są kombinacją stawki progresywnej i proporcjonalnej; stawka podatku rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania ale tylko do określonego pułapu, po przekroczeniu którego stawka przechodzi w stawkę proporcjonalną. · SKALA PODATKOWA Informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może występować kilka stawek w zależności od tego, czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa opodatkowania. · ZWOLNIENIA, ULGI I ZWYŻKI PODATKOWE Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach prowadzenia polityki fiskalnej wyłącza pewną grupę podatników (zwolnienie podmiotowe) lub pewną część przedmiotu opodatkowania (zwolnienia przedmiotowe) z obowiązku zapłacenia podatku. Ulgi podatkowe to tylko częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. We współczesnych systemach podatkowych występują dwa rodzaje ulg: - ulgi systemowe - są wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone warunki (przez formułowanie warunków uzyskania ulgi państwo wywołuje określone reakcje podatników) - ulgi zindywidualizowane - o ich przyznaniu decyduje organ administracji skarbowej; władze skarbowe rozważają indywidualnie sytuację danego podatnika i podejmują decyzje korzystne zarówno dla podatnika jak i dla władz publicznych Zwyżki podatkowe - występują wówczas, gdy dany podmiot płaci wyższy podatek niż to wynika z powszechnie obowiązujących zasad. Zwyżki stosuje się rzadko, mają one charakter represyjny - istotne jest rozpoznanie przyczyn, dla których zostają one wprowadzone. GQcert.com