Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów akredytywę dokumentową
Omów akredytywę dokumentową Akredytywa jest dokumentowaną obietnicą banku zapłaty wierzytelności (dostawcy określonych dóbr) odpowiedniej kwoty w uzgodnionej walucie po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w oznaczonym terminie. ta formuła regulowania zobowiązań ma zastosowanie głownie w handlu zagranicznym. Jest ona wymagana w stosunku do importerów o wątpliwej zdolności płatniczej. Akredytywa zabezpiecza interesy eksportera; nie jest on zależny od zdolności płatniczej importera i może krótko po wysyłce towaru otrzymać za niego zapłatę zgodnie z ustalonymi warunkami akredytywy. Przyspiesza ona cyrkulację środków pieniężnych i stanowi krótkookresowe źródło finansowania eksportera. Akredytywa może dojść do skutku, jeżeli w kontrakcie wysyłkowym względnie towarowym zostanie zawarta klauzula o warunkach płatności. Kontrakt powinien zawierać następujące dane: - kto sprzedaje komu (eksporter - importer) - rodzaj towaru, ilość, cena jednostkowa, wartość - warunki i termin dostawy (środek transportu, dokumenty ubezpieczenia) - warunki płatności (akredytywa płatna natychmiast, z odroczonym terminem płatności) W kontraktach ustala się formę otwarcia akredytywy; mogą one być następujące: · odwołalna lub nieodwołalna Odwołalna - oznacza, że każda ze stron może wycofać się z jakiegoś powodu z ustalonego kręgu zobowiązań. O odwołaniu zawiadamia się swojego partnera. Nieodwołalna - oznacza, że nie wolno zerwać akredytywy, anulowanie akredytywy może nastąpić za zgodą zainteresowanych stron. · Nie potwierdzona lub potwierdzona Nie potwierdzona - bank nie przejmuje na siebie żadnych zobowiązań, pełni jedynie rolę pośrednika (jedynie awizuje) Potwierdzona - bank zobowiązuje się do zapłaty, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ustalonych w akredytywie · podzielna lub przenośna przenośna - wierzyciel ma prawo przenieść swoje prawa wynikające z akredytywy na osoby trzecie według swojego wyboru podzielna i przenośna - kwota akredytywy może być podzielona na więcej osób trzecich łącznie z przeniesieniem na nich praw wynikających z akredytywy wyłącznie podzielna - dozwolone są częściowe dostawy · częściowe dostawy są dozwolone czy niedozwolone w warunkach otwarcia akredytywy określa się: - termin ważności akredytywy - data płatności akredytywy - miejsce płatności - bank, który przekazuje wierzytelności dostawcy Akredytywa dokumentowa jest uznawana za najbardziej wielostronną i skuteczna formę zapłaty za transakcje eksportowe. www.sejf-szafanabron.pl