Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Od antyku do pozytywizmu - pytania na ustną
1.      Ustosunkuj się do stwierdzenia: Współczesny człowiek powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych.

2.      Różne sposoby nawiązań do Biblii w literaturze współczesnej.

3.      Gatunki literacki w Biblii. Wybrane zilustruj przykładami.

4.      Miłość człowieka najważniejszym przesłaniem Biblii. Uzasadnij temat w odwołaniu do Nowego Testamentu.

5.      Motywy mitologiczne, ich funkcja artystyczna w znanych Tobie utworach literackich.

6.      Wielkość i tragizm bohaterów Homera i Sofoklesa.

7.      Najistotniejsze cechy teatru antycznego. Uwzględnij środki, jakimi posługiwał się i funkcje jakie pełnił.

8.      Na czym polega tragizm w dramacie antycznym ?

9.      Średniowieczna pieśń maryjna - "Bogurodzica" a "Lament świętokrzyski".

10. Znacznie "Bogurodzicy" dla kultury polskiej.

11. Artystyczne i językowe wartości "Bogurodzicy". ( Wskazana pamięciowa znajomość tekstu ).

12. Bohater literacki średniowiecza w Twojej ocenie.

13. Motywy średniowieczne we współczesnej poezji polskiej.

14. Jakie wartości dostrzegasz w świeckich zabytkach litertury średniowiecznej ?

15. Przedstaw świat wartości człowieka średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach.

16. Tradycje antyczne i polskie realia w twórczości J. Kochanowskiego.

17. Stosunek osoby mówącej do świata we "Fraszkach" J. Kochanowskiego lub"Bajkach" I. Krasickiego.

18. "Treny" Kochanowskiego wobec konwencji gatunku.

19. Dom i świat w twórczości M.Reja i Kochanowskiego.

20. Miłość - jako temat poezji J.Kochanowskiego i J.A.Morsztyna.

21. J.Kochanowski i M.Sęp-Szarzyński o miejscu człowieka w świecie.

22. Człowieczy los w poezji M.Sępa-Szarzyńskiego i J.Kasprowicza.

23. Renesansowy "wzorzec" szczęśliwości ziemiańskiej w wybranych utworach epoki.

24. Na przykładzie wykaż związki literatury staropolskiej z dorobkiem twórców europejskich.

25. Oceń dorobek lieracki renesansu w zakresie gatunków i form wersyfikacyjnych.

26. Jaki model życia proponowali pisarze XVI w. ? Omów na wybranych przykładach literackich.

27. Sarmata o sobie - inni o Sarmacie w wybranych utworach literackich różnych epok.

28. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Czy Twoim zdaniem zawierają one treści o charakterze uniwersalnym ?

29. Spory o barok. Jakich znasz pisarzy tej epoki, jakie problemy, niepokoje, wartości znajdujesz w ich utworach ?

30. Tematy, nastroje i koncepty liryki barkokowej.

31. Czy dzieła Moliera mogą bawić współczesnego widza ?

32. Wskaż w twórczości I.Krasickiego tematy, problemy i zjawiska bliskie, Twoim zdaniem, człowiekowi XX w. ( zobacz j.polski )

33. Wady społeczne odzwieciedlane w renesansowej fraszce i oświeceniowej bajce. Skąd popularność tych gatunków w wymienionych epokach ?

34. I.Krasicki jako obserwator i krytyk społeczeństwa XVIII w.

35. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze politycznej polskiego oświecenia.

36. Zdefiniuj pojęcie wolterianizmu i wskaż jago obecność nie tylko w opowiastkach Woltera.

37. Wykorzystując znane Ci utwory, scharakteryzuj dydaktyczną funkcję polskiego oświecenia.

38. Trzy kręgi tematyczne w liryce F. Karpińskiego.

39. Wyjaśnij, dlaczego pisarez epoki oświcenia najchętniej wypowiadali się w takich gatunkach jak: komedia, satyra, bajka.

40. Ludowość ballad A.Mickiewicza.

41. "Dziady" cz. III - tragizm bohatera czy tragizm narodu ?

42. Twoja interpretacja Wielkiej Improwizacji.

43. Na podstawie treści III cz. "Dziadów" Mickiewicza rozwiń myśl zawartą w słowach Piotra Wysockiego: "Nasz naród jak lawa..."

44. Bohaterowie romantyczni w poszukiwaniu celu życia na przykładzie III cz. "Dziadów" i "Kordiana".

45. Polski bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach A.Mickiewicza.

46. Buntownicy czy szaleńcy, czyli o bohaterze polskiego romantyzmu.

47. Cechy dramatu romantycznego na wybranym przykładzie.

48. Rola poezji i poety w utoworach literackich romantyzmu.

49. Poeta jako bohater literacki w utowrach romantyków.

50. J.U.Niemcewicz powiedział o epopei A.Mickiewicza: "W tym dziele narodowość polska nie zginie". Jak rozumiesz tę myśl ?

51. Różne widzenie świata szlacheckiego w "Panu Tadeuszu".

52. Polemika z romantycznym modelem miłości w "Ślubach panieńskich" A.Fredry.

53. Określ osobowość A.Mickiewicza lub J.Słowackiego, twórcy i człowieka swojej epoki.

54. "Kordian" Juliusza Słowackiego jako dramat romantyczny.

55. Motyw powstania listopadowego w utworach A.Mickiewicza lub J.Słowackiego.

56. Twórczość Słowackiego jako głos w dialogu romantyków na temat narodu i poezji.

57. Słowacki o sobie i swojej twórczości w znanych lirykach.

58. C.K.Norwid - romantyk czy twórca, który przerósł epokę ?

59. Wielcy ludzie i wielkie idee w liryce C.K.Norwida.

60. Rozprawa Z.Krasińskiego z romantycznym poetą i romantyczną poezją w "Nie-Boskiej komedii".

61. Tragizm jednostki i tragizm dziejów w "Nie-Boskiej komedii" Z.Krasińskiego.

62. Ulubione gatunki literackie epoki romantyzmu. Scharakteryzuj dwa przez siebie wybrane.

63. Sonet jako gatunek literacki. Omów na przykładzie wybranych utworów Mickiewicza i Staffa.

64. Moja interpretacja haseł romantycznych zawartych w poezji wielkich wieszczów.

65. Elementy autobiograficzne w twórczości wybranego poety.

66. Najbliższy Ci poeta romantyczny. Uzasadnij wybór.

67. Kult uczucia w poezji romantycznej.

68. Orientalizm w twórczości romantyków. Omów zjawisko na dowolnie wybranym przykładzie.

69. Czym różni się koncepcja służby Ojczyźnie w literaturze romantyzmu i pozytywizmu ? Wykażna wybranych przykładach literackich.

70. Jakie przeżycie pokoleniowe ukształtowało generackę pozytywistów ? Jaki wyraz znalazło w ich twórczości ?

71. Czy pozytywiści byli antyromantyczni ? Scharakteryzuj ich stosunek do ideałów poprzedniej epoki.

72. Tradycje powstania styczniowego w znanych Ci utworach literackich.

73. Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej okresu pozytywizmu.

74. Wymień dwie najważniejsze - według Ciebie - poweści pozytywistyczne. Uzasadnij wybór i scharakteryzuj wybrany utwór.

75. Czy zadzasz sie, że "Lalkę" B.Prusa mażna nazwać "powieścią o staconych złudzeniach" ?

76. Które określenie "Lalki" Prusa wydaje Ci sięnajtrafniejsze:

·        powieść o miłości

·        powieść o narodzinach polskiego kapitalizmu

·        powieść panorama społeczna ?

Uzasadnij swój wybór.

77. W jakim sensie - na tle naszej literatury narodowej - Wokulski mógłby uchodzić za antybohatera literackiego ?

78. "Lalka" Prusa to dla Ciebie powieść psychologiczna, realistyczna czy tendencyjna ? Uzasadnij stanowisko.

79. Dlaczego powieść i nowela stały się gatunkami dominującymi w literaturze okresu pozytywizmu ?

80. Galeria Sienkiewiczowskich postaci w "Potopie". Ich plastyka i funkcje w utworze.

81. Postacie kobiece w prozie pozytywistycznej.

82. Dlaczego powieści polskiego pozytywizmu są chętnie filmowane ?

83. Poezja w "niepoetyckiej" epoce, jej tematyka i gatunki.

84. Jake ideały wyrażone w utworze Asnyka "Do młodych" i "Odzie do młodości" Mickiewicza są nadal aktualne i dlaczego ?

85. Jakie miejsce wyznaczasz Konpnickiej w polskiej historii literatury ?

86. Funkcje czasopism literackich w okresie pozytywizmu i Młodej Polski.

87. Wskaż obecność programowych haseł pozytywistycznych w dziełach literackich.

88. Powieść polska w kontekście eurpoejskim. Czy mieliśmy, Twoim zdaniem, polskiego Balzaka, Zolę czy Dostojewskiego ?

89. Który z poznanych utworów romantycznych lub pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej ?

Część druga.

Od Młodej Polski do współczesności.

90. Jaką postawę wobec życia przyjęli artyści młodopolscy? Wyjaśnij na podstawie wybranych utworów poetyckich.

91. Echa filozofii epoki "fine de siecil" w twórczości...

92. Wskaż słowa klucze wspólne wybranemu nurtowi poezji młodo-polskiej (tekst).

93. Podobieństwa i różnice w romantycznej i modernistycznej koncepcji poety i poezji.

94. Liryka jako forma refleksji i liryka jako zapis doznań w okresie Młodej Polski.

95. Przedstaw reprezentatywne utwory dla "liryki nastrojów" końca XIX w.

96. Przemiany postaw i poetyki J. Kasprowicza.

97. Człowieczy los w poezji J. Kasprowicza i L. Staffa.

98. Postawy światopoglądowe w młodopolskiej poezji L. Staffa.

99. Typy dialogu w "Weselu" S. Wyspiańskiego i ich rola w ocenie współczesnego autorowi społeczeństwa.

100.                    "Nieprzewidziani goście" bronowickiej Chaty - ich funkcja w dramacie Wyspiańskiego.

101.                    "Wesele" S. Wyspiańskiego pytaniem o świadomość narodową Polaków.

102.                    Sądy S. Wyspiańskiego i A. Mickiewicza o narodzie polskim w "Weselu" i w "Dziadach" cz. III.

103.                    Nowatorstwo teatralne dramaturgii S. Wyspiańskiego (na wybranym przykładzie).

104.                    "Wesele" Wyspiańskiego w odbiorze współczesnych - największe inscenizacje teatralne i adaptacje filmowe.

105.                    Ustosunkuj się do stwierdzenia, że "Dulska jest wśród nas".

106.                    Wady i zalety społeczności lipeckiej w "Chłopach" Wł. Reymonta.

107.                    Jakie kierunki artystyczne epoki Młodej Polski dostrzegasz w powieści Wl, Reymonta "Chłopi"?

108.                    Czy zgadzasz się że stwierdzeniem, iż słowa Żeromskiego " trzeba rozrywać rany narodu, aby nie zabliźniły się błoną podłości" mogą być mottem jego twórczości z okresu Młodej Polski. Wypowiedź uzasadnij przykładami z lektur.

109.                    St. Żeromski i S. Wyspiański - dwugłos w sprawach Polski.

110.                    W odniesieniu do postawy wybranego bohatera np. Tomasza Judyma lub Zenona Ziembiewicza skonkretyzuj pojęcia: moral-ność, etyka, obowiązek, poświecenie.

111.                    Jak literatura polska XIX w. demaskowała mity narodowe?

112.                    Jedność elementów muzycznych, malarskich i słownych w literaturze Młodej Polski. Omów na przykładzie wybranego dramatu lub utworu lirycznego czy opowiadania.

113.                    Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski.

114.                    Impresjonizm -jego istota i rola w poznanej twórczości Młodej Polski.

115.                    Określ istotę naturalizmu i wskaż rolę, jaką odegrał w poznanych przez Ciebie utworach modernizmu.

116.                    Spojrzenie pisarzy młodopolskich na wieś - oceń literackie i artystyczne wyznaczniki tego tematu.

117.                    Gatunki dramatu modernistycznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

https://www.teatrzelazny.pl Teatr Katowice Armii Krajowej 40