Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego
Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego SŁOWEM WSTĘPU Niniejsza analiza ochrony ubezpieczeniowej dokonana została, dla działającej od 1998 r. na tarnowskim rynku firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. Firma „SKORPION” w swej działalności zajmuję się detaliczną i hurtową sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. W poniższej analizie ryzyka staramy się ustalić i przedstawić hierarchie istniejących zagrożeń, działań, zidentyfikować występujące ryzyka, oraz oszacować i określić prawdopodobieństwo ich realizacji. W swej pracy skupiliśmy się jedynie na zidentyfikowaniu najistotniejszych postaci ryzyka i zagrożeń, określając prawdopodobieństwo ich wystąpienia, oraz ukazując jego poszczególne czynniki składowe. Składowe czynniki ryzyka stanowią bowiem bazę zastosowania odpowiednich długoterminowych środków prewencyjnych. Dokonana poniżej analiza oparta została o schemat działania prezentowany poniżej. Rysunek 1. Schemat analizy ryzyka Źródło: M Staniszak, Risk management w ubezpieczeniach majątkowych, Referat wygłoszony na III Kongresie Ubezpieczeniowców, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1997r, nr 11,12. LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Siedziba F.H. „SKORPION” Sp. z o.o. znajduje się w budynku stanowiącym własność przedsiębiorstwa TARNOWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE, przy ulicy Mościckiego 5/7. Powierzchnia zabudowy 285,55 m2 Powierzchnia użytkowa 248,00 m2 Kubatura budynku 845,90 m3 Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Stanowi jeden z fragmentów zwartej zabudowy budynków produkcyjnych TARNOWSKICH ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH. Elewacje budynku są nieotynkowane, wykończone są cegłą ceramiczną, pełną koloru ciemno–czerwono–bordowego , posiadają ornamentykę przestrzenną odpowiadającą budownictwu przemysłowemu z lat przedwojennych. Budynek przylega bezpośrednio od strony frontowej do ulicy Mościckiego, która stanowi jedną z głównych dróg tarnowskiego systemu komunikacyjnego. Frontowa i zachodnia strona budynku dobrze oświetlona. Budynek wzniesiony został na terenie płaskim, dobrze skanalizowanym, w odległości 1 km od rzeki BIAŁA. W okresie ostatnich 50 lat teren ZAKLADÓW MECHANICZNYCH ani razu nie był dotknięty skutkami powodzi. Poza tym w najbliższym otoczeniu budynku nie występują żadne inne akweny wodne. KONSTRUKCJA BUDYNKU Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, fundamenty jak i ściany wykonane zostały z cegły ceramicznej, pełnej – prostokątnej, przy czym ściany o jednorodnej konstrukcji – dwuwarstwowe z cegły ceramicznej pełnej o gr. 60 i 80 mm – od wewnątrz pokryte tynkiem syntetyczno – wapiennym. Słupy żeliwne o średnicy 25 cm, wzmocnione betonem i zbrojeniem. Stropy – płyta żelbetowo-żebrowa na belkach stalowych i podciagach. Dach budynku żelbetowo – żebrowy, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Schody – biegi i podesty żelbetowe i stalowo-żeliwne. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i odgromową. Stan instalacji dobry, zwłaszcza instalacja odgromowa nie budzi żadnych zastrzeżeń. Budynek w całości jest dzierżawiony przez F.H. „SKORPION” Sp. z o.o. W budynku wyróżnić możemy trzy części; część biurową, sklepową i część magazynową. Na terenie budynku z godnie z przepisami BHP rozmieszczony jest lekki sprzęt gaśniczy, sprzęt ten stanowią; przeznaczone do gaszenia pożarów grupy B i C gaśnice śniegowe – w pomieszczeniach należących do części magazynowej i gaśnice proszkowe w pomieszczeniach biurowych. Warto przy tej okazji dodać, że przy TARNOWSKICH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH, w ramach jej struktur działa jednostka Zakładowej Straży Pożarnej, co w znaczącym stopniu skraca czas niezbędny na dotarcie jednostki gaśniczej. Do budynku prowadzą trzy drogi dojazdowe, przy czym jedna z nich, podchodząca do budynku od strony zachodniej, jest wewnętrzną drogą zakładową. Do siedziby firmy „SKORPION” prowadzą dwoje drzwi, zarówno drzwi frontowe jak i drzwi znajdujące się w tylniej części budynku są drzwiami stalowo – drewnianymi. Drzwi posiadają zamki przeciw włamaniowe, atestowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG Policji. Wewnątrz budynku, część magazynowa jest również oddzielona stalowo - drewnianymi drzwiami od pozostałych części. Do zabezpieczeń antywłamaniowych zaliczyć należy ponadto zainstalowany w całym budynku bezprzewodowy, dźwiękowy system alarmowy firmy „SOKÓŁ”. Naprzeciw ulicy Mościckiego wychodzą duże wystawowe okna drewniano – aluminiowe, wyposażone w szyby zespolone wykonane z niskoemisyjnego i odpornego na uderzenia szkła oraz okucia antywłamaniowe. Z tyłu budynku dwoje okien okratowanych . CZYM WŁAŚCIWIE DYSPONUJE FIRMA HANDLOWA „SKORPION” ? Firma „SKORPION” na podstawie umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy TARNOWSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI a FIRMĄ „SKORPION” dzierżawi budynek przy ulicy Mościckiego 5/7. W firmie pracuje obecnie 8 pracowników, trzech stanowi obsługę części sklepowej budynku, jeden kierowca i czterech pracowników administracji. Do wyposażenia budynku należy zaliczyć: - będące na wyposażeniu części sklepowej; standardowe regały pułkowe (sztuk 8) kasa fiskalna (sztuk 1) inne meble sklepowe (sztuk 3) - będące na wyposażeniu części biurowej; meble biurowe, a) metalowe szafki ubraniowe (sztuk 3) b) metalowe szafki na dokumenty (sztuk 4) c) biurka (sztuk 4) d) fotele obrotowe (sztuk 4) e) szafa pancerna (sztuk 1) f) meble gabinetowe (sztuk 4) Stacjonarny sprzęt elektroniczny; a) telefaks termiczny (sztuk 1) b) kserokopiarka (sztuk 1) c) drukarka igłowa (sztuk 1) d) drukarka atramentowa (sztuk 1) e) drukarka laserowa (sztuk 1) f) aparat telefoniczny (sztuk 3) g) komputery typu PC (sztuk 2) - będące na wyposażeniu części magazynowej ; regały magazynowe wysokiego składowania (sztuk 10) platformy transportowe (sztuk 2) akumulatorowe wózki widłowe (sztuk 1) Ponadto firma posiada będący na wyposażeniu sklepu i magazynu towar tj. sprzęt AGD o wartości netto 200.000 tyś złotych. Do mienia firmy zaliczyć należy również środek transportu, jakim jest dostawczy samochód ciężarowy matki INVECO . Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą w siedzibie firmy zwykle przechowuje się pewne sumy pieniędzy – czasem znaczące – lecz z reguły jednak nie przekraczające wartości 100.000 zł. IDENTYFIKACJA, OCENA I POMIAR RYZYK Kluczowym problemem dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą jest określenie, gdzie, jakie i w jakim rozmiarze w przypadku jego działalności występuje ryzyko. Brak odpowiedniej identyfikacji możliwych do wystąpienia ryzyk, a co za tym idzie, brak ich eliminacji bądź ograniczenia, może mieć w przyszłości dla przedsiębiorcy katastrofalne skutki. Zawsze zachodzi obawa, że ryzyko, które zostało zignorowane, w niedalekiej przyszłości może stać się przyczyną szkody lub – co gorsza – wielu szkód prowadzących organizację do bardzo trudnej sytuacji lub nawet zapaści. Nie trzeba chyba dodawać, że firma nie znająca zagrożeń na które jest narażona , a co się z tym wiąże nie planująca we właściwy sposób podjęcia tych ryzyk, mówiąc obrazowo nie zna swojego dnia ani godziny. Warto dodać przy tej okazji, że sama techniczna wiedza, a wiec wiedza na temat konstrukcji budynku, stosowanych zabezpieczeń, jakości urządzeń itp., w tym przypadku jest niewystarczająca. Analizując ryzyko należy zwrócić również uwagę na strukturę całej organizacji oraz na zachodzące w niej procesy. Ktoś mógłby więc powiedzieć, że w takim razie najlepiej ubezpieczyć się od wszystkiego, określić sumę ubezpieczenia, opłacić składkę, i problem możliwości wystąpienia szkody w zasadzie zostaje rozwiązany. Problem jednak w tym, że trudno określić to „wszystko”, a po drugie po co mam płacić za coś czego w cale nie potrzebuje. Poznać ryzyko to wskazać nie tylko możliwe bezpośrednie skutki jego realizacji, ale przede wszystkim możliwe przyczyny oraz wszystkie – bliższe i dalsze – efekty wystąpienia konkretnego zdarzenia. Skupmy się więc teraz na wyszukaniu obszarów , w których firma handlowa „SKORPION” narażona jest na stratę bądź szkodę, i określmy możliwe zdarzenia prowadzące do wystąpienia takiej straty bądź szkody. Analiza zdarzeń losowych wywołanych działaniem sił przyrody. Firma „SKORPION” w swej działalności gospodarczej wykorzystuje na podstawie tytułu prawnego, jakim jest zawarta z TARNOWSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI umowa dzierżawy, budynek przy ulicy Mościckiego 5/7. budynek ten – oraz jego wyposażenie w postaci regałów sklepowych, mebli biurowych , sprzętu elektronicznego itp., narażony jest na szereg zdarzeń losowych będących efektem działania sił przyrody. Sama możliwość wystąpienia takiego zdarzenia jest w zasadzie niezależna od rodzaju prowadzonej działalności, to też budynek przy ulicy Mościckiego, jest tak samo narażony na wystąpienie niekorzystnego zdarzenia losowego jak każdy inny budynek w jego otoczeniu. Wobec powyższego możemy przyjąć, że do interesujących nas zdarzeń należy zaliczyć: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, powódź, zalanie, huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie lub osuwanie się ziemi. Być może występuje również możliwość wystąpienia innych zdarzeń losowych, które przez nas na tym etapie nie zostały zidentyfikowane. Bezsporne jest, że wymienione wyżej zdarzenia losowe, ze względu na swą wagę zaliczyć należy do podstawowych zagrożeń dla naszego przedsiębiorcy. Waga tych zdarzeń opiera się bowiem na dwóch niezwykle istotnych przesłankach: po pierwsze – niemożliwe jest w praktyce wyeliminowanie takich zdarzeń, a po drugie skutki takich zdarzeń są często katastrofalne gdyż obejmują całą dotkniętą zdarzeniem lokalizację. To sprawia, że jedyną skuteczną metodą ochrony przed tego typu zdarzeniami jest transfer ryzyka – najczęściej poprzez ubezpieczenie. My również w przypadku firmy „SKORPION” nie możemy sobie pozwolić na bezkarne zatrzymanie u siebie wszystkich ryzyk będących następstwem działania sił przyrody. Przy tej okazji warto spojrzeć na załączone poniżej rysunki. Jak widać skutki wynikające z zaistnienia niekorzystnego zdarzenia losowego, w przypadku firmy A , (jak również w przypadku każdej innej firmy), przy braku ubezpieczenia są znacznie dotkliwsze niż w przypadku firmy B. Koszty ubezpieczenia zmniejszają co prawda nieznacznie dynamikę wzrostu firmy – dlatego wartość firmy na Rysunku 2 rośnie troszkę wolniej niż na Rysunku 1, ale za to uodporniają ją na szkody losowe. Ubezpieczenia stanowią więc swego rodzaju szczepionkę. Rysunek 1 Wartość firmy w chwili zajścia szkody losowej przy braku ubezpieczenia Rysunek 2 Wartość firmy w chwili zajścia szkody losowej przy dobrym ubezpieczeniu Zaistnienie zdarzenia losowego może spowodować wiele rodzajów szkód, oto te, z którymi możemy się spotkać w przypadku „naszej” firmy „SKORPION”. Szkody majątkowe. Stosunkowo łatwo jest ustalić szkody wiążące się z wystąpieniem zdarzenia losowego będącego następstwem działania sił przyrody, gdyż w konkretnym przypadku – jest to maksymalna wielkość straty mogącej być efektem pojedynczego zdarzenia. W przypadku budynków lub budowli maksymalną wielkość straty stanowi wartość budynku lub budowli. W naszym jednak przypadku budynek nie stanowi własności firmy „SKORPION”, a jedynie jest użytkowany na podstawie zawartej umowy dzierżawy, to też wartość ta będzie się ograniczać jedynie do wartości tzw. nakładów inwestycyjnych. Wartość tą należy następnie powiększyć o wartość będącego w budynku wyposażenia, zgromadzonych tam środków obrotowych oraz środków pieniężnych. Wartość tą zwykle powiększa się również o będące następstwem zdarzenia koszty akcji ratowniczej. Jak widać ustalenie tej wartości nie powinno stanowić większych problemów. Należy jednak przy tej okazji podkreślić, że wielkość straty majątkowej, którą określimy w oparciu o wspomniane wyżej zasady, może okazać się znacznie niższa od wielkości rzeczywistej straty. Koszty odtworzenia majątku i koszty przywrócenia stanu sprzed wystąpienia szkody z reguły są bowiem znacznie wyższe niż bieżąca wartość utraconego mienia, zwłaszcza jeśli w kalkulacjach przyjmiemy wartości księgowe. Szkody związane z utratą zysku. Sama strata materialne wiążąca się z zaistnieniem zdarzenia losowego, jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Konsekwencją takiego zdarzenia jest jednak nie tylko strata materialna, ale najczęściej znaczne utrudnienia w pracy firmy. W zależności od tego z jaką szybkością uporamy się ze skutkami zaistniałego zdarzenia , tak wynikać z niego będą większe lub mniejsze koszty pośrednie. W naszym przypadku koszty, te dla tak młodej firmy (firma działa od 1998 r.) mogłyby być szczególnie dotkliwe. Utrata spodziewanych zysków w okresie – powiedzmy – roku, byłaby z pewnością dla hurtowni AGD bardzo niebezpieczna. Należy się więc liczyć, w skrajnych przypadkach, z koniecznością wynajmu kosztownych pomieszczeń, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności musielibyśmy wcześniej dostosować. To rodzi kolejne koszty, a sam czas niezbędny na znalezienie i dostosowanie pomieszczeń może być stosunkowo długi, być może dla nas za długi. Należy zadać sobie również pytanie czy nowa lokalizacja siedziby firmy „SKORPION” będzie równie korzystna i zachęcająca dla naszych handlowych partnerów. Szkody związane z odpowiedzialnością cywilną. Wiemy już, że w momencie zaistnienia zdarzenia losowego, „cierpi” nasze mienie, cierpią budynki, budowle, zgromadzone w nich środki obrotowe, pieniężne, a wraz z tym wszystkim cierpimy również my, ponosząc różnorodne koszty, których powstanie zawdzięczamy bezpośrednio bądź pośrednio zaistniałemu zdarzeniu. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem wskutek zaistniałego zdarzenia, często cierpią również nasi klienci, a ich cierpienia mają wymierny oddźwięk, wyrażający się zwykle w postaci roszczeń. Klient może ucierpieć bądź to bezpośrednio w wyniku zaistnienia zdarzenia, bądź w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego nie zostanie obsłużony lub zostanie obsłużony ale źle. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z możliwością wystąpienia szkody w mieniu lub osobie w czasie trwania zdarzenia lub w czasie trwania akcji ratowniczej (przykładowo zostanie zniszczony należący do klienta a stojący przed budynkiem samochód). W drugim przypadku są to szkody związane z niezrealizowaniem lub złym zrealizowaniem zawartych wcześniej kontraktów na dostawę sprzętu AGD. Szkody na pracownikach Skoro poruszony został już temat ewentualnych obrażeń jakie może ponieść w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego klient, to warto również wspomnieć w dwóch słowach o obrażeniach jakie mogą ponieść pracownicy firmy, oraz o konsekwencjach jakie z tego wynikają dla firmy. Pomijając już koszty ewentualnych odszkodowań, które firma być może będzie musiała pokryć, trzeba przy tej okazji dodać, że utrata doświadczonego pracownika – nawet na pewien czas – niesie dla firmy też pewne niekorzystne konsekwencje. Czym innym jest jednak szkoda poniesiona przez pracownika w wyniku zaistnienia niekorzystnego zdarzenia losowego, a czym innym szkoda polegająca na uszczerbku ciała, rozstroju zdrowia, czy nawet śmierć pracownika w wyniku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w pracy, w drodze do pracy, czy nawet w życiu prywatnym. Z możliwością wystąpienia takich szkód po stronie pracownika, a pośrednio również po stronie pracodawcy, też należy się liczyć. Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku Firma „SKORPION” jest firmą handlową, i jak każda organizacja tego typu narażona jest na szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku. Pomimo tego, że budynek zlokalizowany został przy jednej z głównych tarnowskich dróg, a frontowa i zachodnia cześć budynku jest dobrze oświetlona, to nie można wykluczyć, że w najbliższej przyszłości ktoś nie zechce zawłaszczyć mienia w nim zgromadzonego. Drzwi, antywłamaniowe zamki, kraty w oknach, zainstalowany system alarmu dźwiękowego, mogą nie wystarczyć bo jak wynika z policyjnych statystyk, pomimo wzrostu liczby stosowanych zabezpieczeń wzrasta ilość dokonywanych kradzieży i włamań. Co prawda nowoczesne systemy zabezpieczeń znacznie obniżają ryzyko wystąpienia takiego włamania, ale nie są w stanie wyeliminować go zupełnie. Gromadzony z wielkim trudem przez lata majątek, może więc prysnąć jednej nocy. Ryzyko wandalizmu Poprzez wandalizm rozumiemy rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią. Jest to ryzyko niejako pochodne ryzyka włamania, często bowiem bywa tak, że aby osiągnąć zamierzony cel, którym jest przywłaszczenie cudzego mienia, przestępca musi pokonać szereg stawianych przed nim barier. Tak więc, często przy okazji kradzieży mamy do czynienia z celowym, rozmyślnym wandalizmem i dewastacją mienia, które co prawda nie jest celem samym w sobie dla sprawcy, ale dla firmy stanowi niezbędny element wyposażenia umożliwiający jego sprawne funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach możemy się spotkać z wandalizmem i dewastacją dokonywaną na zlecenie konkurencyjnego podmiotu działającego na rynku, który w ten sposób stara sobie utorować drogę do sukcesu . Ryzyko zniszczenia sprzętu elektronicznego. O tym jak duże znaczenie ma w dzisiejszym świecie biznesu sprzęt elektroniczny, komputerowy nie trzeba nikogo przekonywać. Bez sprawnie działającego systemu informacyjnego, bez dobrej tj. rzetelnej, aktualnej, pewnej informacji dzisiejsze podmioty gospodarcze nie byłyby w stanie konkurować na rynku z innymi podmiotami. Podobnie nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć jak bardzo wrażliwy jest to sprzęt na otoczenie i jak łatwo go uszkodzić lub zniszczyć. Zwykle niegroźny dla normalnych – wykorzystywanych niedawno jeszcze – maszyn, udar cieplny potrafi zniszczyć sprzęt elektroniczny na odległość. Podobnie kurz, dym, sadza, wszystkie te czynniki dla elektroniki są po prostu zabójcze. Wyładowania atmosferyczne, nagłe spadki napięcia w sieci, zwarcia w instalacji elektrycznej, czy też czasami zwykły błąd osoby obsługującej może spowodować nagły, nieoczekiwany koszt po stronie przedsiębiorcy będący wynikiem zniszczenia, lub częściowego zniszczenia sprzętu elektronicznego. Nie mniej kosztowna jest utrata samych danych. Wyobraźmy sobie, że w siedzibie firmy „SKORPION”, w części biurowej wybucha pożar. Na pomoc spieszy Zakładowa Jednostka Straży Pożarnej, błyskawicznie gasi pożar, używając do tego celu piany gaśniczej. Powiemy wówczas – to sukces, bo pożar został ugaszony a tym samym szkody wynikające z faktu jego wystąpienia ograniczono do minimum. Do tego minimum należy w tym przypadku również dopisać sprzęt komputerowy i elektroniczny - zniszczyła go woda. Ryzyko stłuczenia szyb, reklamowych neonów. Przyczyny stłuczenia szyb czy neonów mogą być bardzo różne. Zwykle ulegają zniszczeniu na wskutek przypadkowego, bądź nierozumnego zachowania się osób trzecich lub rzadziej pracowników. W innym przypadku, szyby – zwłaszcza duże – wystawowe, jak i neony reklamowe mogą stać się obiektem chuligańskich wybryków. Ryzyko uszkodzenia, bądź utraty mienia przewożonego drogą lądową, oraz Ryzyko wystąpienia szkody w pojeździe i jego wyposażeniu Firma „SKORPION” jest właścicielem samochodu dostawczego o maksymalnej ładowności 6.0 ton. Używając samochodu dostawczego zaopatruje w sprzęt AGD sklepy w promieniu 350 km na terenie kraju. Samochód ten odbywa systematyczne kursy , z częstotliwością 3 razy w tygodniu, niezależnie od pory roku. Warunki drogowe, klimatyczne bywają jednak bardzo różne dlatego istnieje duże ryzyko wystąpienia kolizji drogowej. Jak wiadomo następstwem kolizji drogowej zwykle są szkody. Szkody te możemy podzielić ogólnie na szkody w przewożonym mieniu oraz szkody w pojeździe lub jego wyposażeniu. Mniej istotne w tym przypadku będą szkody w rzeczach osobistych, które znalazły się w pojeździe w czasie wystąpienia kolizji. Wielkość poniesionej straty, trudno określić, gdyż zależy od wielu czynników. Wielkość szkody poniesionej w mieniu zależeć będzie w tym przypadku od tego – co przewoził samochód w danej chwili, w jakiej ilości bądź o jakiej wartości to był towar, jak duża część tego towaru uległa zniszczeniu na wskutek zajścia zdarzenia, itd. W przypadku szkody w pojeździe sytuacja wygląda podobnie – możemy jedynie określić maksymalną wielkość szkody, którą to wielkość stanowi wartość środka transportu. Trudno przecież byśmy mogli przewidzieć z góry skutki kolizji , nie znamy rodzajów uszkodzeń – tak jak nie znamy – kosztów napraw, które musielibyśmy w związku z tym ponieść. Podobnie zresztą jak nie wiemy czy nasz samochód przypadkiem nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Niezależnie jednak od tego jakie to będą skutki, zawsze to będą skutki dotkliwe dla przedsiębiorcy. HIERARCHIA ZAGROŻEŃ W oparciu o powyższe rozważania możemy dokonać pewnej klasyfikacji grożących firmie „SKORPION” zagrożeń. To, że wymieniliśmy wiele potencjalnie zagrażających nam ryzyk, wcale nie oznacza, że wszystkie one, grożą nam w takim samym stopniu. Pewne z nich ze względu na swoją wagę, pomimo nikłej możliwości wystąpienia, trudno nie uwzględnić, inne natomiast pomimo swojej „małej” szkodowości trudno nie uwzględnić, ze względu na duże ryzyko ich wystąpienia. Z ubezpieczenia pewnych ryzyk będziemy musieli niestety zrezygnować ze względu na koszty jakie one generują po stronie przedsiębiorcy, z drugiej zaś strony kto wie czy decyzja o rezygnacji z ubezpieczenia nie będzie najgorszą decyzją jaką podejmiemy. Wybór właściwego wariantu jest niewątpliwie bardzo trudny, zważając, że koszty ewentualnej pomyłki są trudne do oszacowania. W naszym przypadku hierarchia ta wygląda następująco: · Ryzyko ognia i innych zdarzeń losowych · Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku · Ryzyko uszkodzenia pojazdu biorącego udział w kolizji · Ryzyko uszkodzenia przewożonego pojazdem mienia · Ryzyko wystąpienia awarii sprzętu elektronicznego · Ryzyko wandalizmu · Ryzyko stłuczenia szyb i neonów W związku z przedstawioną powyżej analizę identyfikacji ryzyk dla firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. proponujemy : Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie wartości pieniężnych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco Ubezpieczenie mienia w transporcie Ubezpieczenie mienia od dewastacji Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia: mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu F.H „SKORPION” Sp. z o.o. tj. urządzenia i wyposażenie budynku, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia; szkody powstałe na wskutek : pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, gradu, dymu, uderzenia pojazdu, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi, osunięcia się ziemi, Ryzyka dodatkowe: Ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych awarią instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, ubezpieczenie od szkód spowodowanych huraganem, oraz ulewą i powodzią. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ Składka została ustalona w trzech wariantach, dzięki czemu później , będziemy mieli możliwość dostosowania odpowiedniego wariantu do możliwości finansowych firmy „SKORPION”. Należy wybrać odpowiedni wariant. Obecnie przyjmujemy wariant wypośrodkowany ubezpieczenia na kwotę 200.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU I UBEZPIECZENIE OD DEWASTACJI Konstrukcja budynku: Budynek w zabudowie szeregowej przy ulicy Mościckiego 5/7, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku oparta na technologii szkieletu stalowego. Ściany z cegły, stropy żelbetonowe, pokrycie dachu ceramiczne. Budynek ogrzewany elektrycznie, stan instalacji elektrycznej, grzewczej, odgromowej i wodno-kanalizacyjnej – dobry. W oparciu o powyższe dane zakwalifikowany został jako obiekt trudnopalny. Budynek podzielony został na trzy części : sklepową, biurową i magazynową. Zabezpieczenia: Budynek od frontowej i zachodniej strony dobrze oświetlony. Do budynku prowadzą dwoje drzwi – są to drzwi stalowe z zewnątrz, pokryte imitacją drewna. W drzwiach zamontowane są atestowane zamki przeciwwłamaniowe po 2 sztuki/na drzwi. Wewnątrz budynku część magazynowa oddzielona stalowymi drzwiami od części pozostałych. W całym budynku zainstalowany został dźwiękowy system alarmowy. Okna zabezpieczone kratami, okna wystawowe posiadają antywłamaniowe okucia. Protokół lustracji obiektu i/lub przedmiotu ubezpieczenia sporządza się w oparciu o załączony załącznik nr 2. Składka Razem: 2910 zł Za stosowanie dodatkowych środków zabezpieczenia mienia przysługują następujące zniżki : - za sprawne i należycie konserwowane urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe do 10% - za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia przez okres minionych 3 lat do 15 % Wartość składki skorygowana o należne zniżki : 2182,5 zł UBEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH · Stawka 0.45% ustalona została dla wartości pieniężnych przechowywanych w szafie stalowej. · Stawka 0.30% ustalona została dla ubezpieczenia obejmującego transport w obrębie miejscowości oznaczonej w umowie ubezpieczenia. · Stawki taryfowe zostały ustalone dla standardowej franszyzy redukcyjnej wynoszącej 300 zł. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot Ubezpieczenia: Sprzęt komputerowy i elektroniczny sprzęt biurowy, dane i nośniki danych Zakres Ubezpieczenia obejmuje: ogień, eksplozję i implozję, uderzenie pioruna bezpośrednio w ubezpieczone mienie, upadek pojazdu powietrznego, obsunięcie się ziemi, zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, sztorm, deszcz, wilgoć, parę wodną, mróz, śnieg, lawinę, grad, wiatr, huragan, wylew wód podziemnych ,, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, brak kwalifikacji, błąd operatora, przenoszenie lub przemieszczanie sprzętu w obrębie miejsca ubezpieczenia. Zniżki : - za kompleksową usługę serwisową – 10 % - za posiadanie niezależnego systemu zasilania UPS – 5% Składka skorygowana o wartość należnych zniżek – 1955 zł UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AUTOCASCO Przedmiotem ubezpieczenia jest samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 6.0 ton, marki INVECO. Rok produkcji: 1999, data rejestracji 04.05.1999r. Zakładamy dla uproszczenia, że właściciel pojazdu posiada wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW w firmie, w której zamierza dokonać ubezpieczenia autocasco. Ponadto proponowane ubezpieczenie jest w zasadzie kontynuacją ubezpieczenia, gdyż samochód przez ostatnie 2 lata posiadał ubezpieczenie autocasco. Szacowana wartość samochodu INVECO - 120.000 tyś zł. Zakłada się, że kierowca pojazdu jest doświadczonym pracownikiem z kwalifikacjami kierowcy zawodowego. Zniżki: - za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - zniżka w wysokości 20% - za posiadanie innych komunikacyjnych ubezpieczeń w wybranej firmie, zniżka 10% Wartość składki skorygowana o należne zniżki – 5460 zł UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM 1.620.000 zł Planowana roczna wartość przewozów Wartość jednego transportu Liczna transp. * Składka końcowa zostanie rozliczona po roku na podstawie rzeczywistej wartości przewiezionych towarów. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA SKŁADKA ŁĄCZNA: 462,8+400+160+2182,5+412,5+1955+5460+1600+175 = 12,807,8 Zniżka za jednorazową płatność – 10% SKŁADKA DO ZAPŁACENIA: 11,527,02 SŁOWNIE: Jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i dwa grosze. Poniższa analiza ochrony ubezpieczeniowej dla firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. dokonana została w oparciu o aktualną ofertę ubezpieczeniową BTUiR „HEROS” S.A. W N I O S K I Dla większości podmiotów działających na rynku, ubezpieczenie jest w przypadku danego ryzyka, jedyną możliwością zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi stratami. Często też firmy z czystej wygody wolą ubezpieczyć dane ryzyko niż przeprowadzić szczegółową analizę innych metod podjęcia ryzyka. Tymczasem "Ubezpieczenia są jednym z elementów finansowania ryzyka i choć firmy twierdzą, że "sprzedają" produkty ubezpieczeniowe, to tak naprawdę są punktem skupu niechcianych i niepotrzebnych ryzyk (...). Ubezpieczenia jednak były, są i najprawdopodobniej będą jeszcze przez długi okres najpopularniejszym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla danego podmiotu gospodarczego. Dziś zakłady ubezpieczeniowe oferują tak zróżnicowany wachlarz produktów ubezpieczeniowych, że klient może praktycznie ubezpieczyć wszystko począwszy od majątków firm, własnych domów przed różnymi ryzykami, poprzez np. ubezpieczenia dotyczące utraty zysku, ubezpieczenia finansowe, czy też ubezpieczenia osobowe. Za wyjątkiem ryzyk tzw. nieubezpieczalnych, a więc takich które są związane z wybuchem wojny, strajkami itp. firmy ubezpieczeniowe za odpowiednią cenę są gotowe przyjąć od nas niemal wszystkie ryzyka. Pytanie czy warto się ubezpieczać, jest oczywiście pytaniem retorycznym. Czym innym jest natomiast odpowiedzenie sobie na pytanie – od czego warto się ubezpieczyć i na jaką sumę. Nie wiem czy składka przez nas określona na poziomie 11527 złotych, byłaby składką akceptowalną przez właściciela firm „SKORPION”. Być może NIE, być może należałoby dokonać pewnych zmian, zmniejszyć w niektórych przypadkach wartości sum ubezpieczenia bądź w ogóle zrezygnować z ubezpieczeń niektórych ryzyk. Pewnym rozwiązaniem jest również skorzystanie z pakietu ubezpieczeniowego, przewidzianego w takich przypadkach dla małych i średnich przedsiębiorstw. „POLISA FIRMOWA”, „WARTA MIŚ”, „TWOJA FIRMA” – to tylko niektóre z nazw produktów tego typu. Kompleksowe ubezpieczenie jest jednak rozwiązaniem tylko połowicznym, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że pewna część ryzyk zostanie pominięta, lub potraktowana z przymrużeniem oka. Wszyscy wiemy, że pełne zabezpieczenie się przed skutkami wystąpienia niekorzystnego lub niekorzystnych zdarzeń losowych jest niemożliwe. Oczywiście możemy starać się walczyć z możliwością jego wystąpienia zakazując palenia w budynku, zakazując wnoszenia materiałów łatwopalnych, rezygnując z instalacji gazowej, stale kontrolując urządzenia przeciwpożarowe, szkoląc pracowników itd. i nigdy nie będziemy mieć stu procentowej pewności bezpieczeństwa. Żadna nowoczesna konstrukcja budynku np. utrudniająca przenoszenie ognia, czy użycie materiałów niepalnych przy wykończeniu tego budynku nie zagwarantuje nam pewności, że któregoś dnia to my nie będziemy ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Jedną z podstawowych, kluczowych metod podjęcia ryzyka z punktu widzenia zarządzania ryzykiem jest ubezpieczenie. Nie jest to metoda idealna – pomimo zawartej umowy ubezpieczenia często odczuwamy brak pewności, co do oczekiwanej pełności i szybkości wypłaty odszkodowania. Wysoką cenę asekuracji związaną z koniecznością pokrycia kosztów administracyjnych, czy akwizycji wybranego zakładu ubezpieczeń, też trudno zaliczyć do jej plusów. Jak wspomnieliśmy jednak wcześniej, ubezpieczenie jest tylko jedną z podstawowych metod – a więc nie jedyną – podjęcia ryzyka. Warto przy tej okazji wspomnieć, że są jeszcze inne metody, jak choćby aktywna bądź pasywna retencja ryzyka. Zwłaszcza retencja aktywna może w pewnych sytuacjach w pełni zastąpić ubezpieczenie, choć zwykle stanowi jedynie jego uzupełnienie. Wskazując na inne metody podjęcia ryzyka, nie chce przez to wcale powiedzieć, że są to metody lepsze od ubezpieczenia czy też pozbawione wad. Wychodząc jednak z założenia, że tematem pracy było dokonanie analizy dla wybranego podmiotu gospodarczego ochrony ubezpieczeniowej, myślimy , że zaproponowana przez nas ochrona, choć może nie idealna, zaspokoi potrzeby firmy handlowej „SKORPION”, dając jej właścicielowi świadomość bezpieczeństwa a firmie pozwoli uniknąć wszędzie „czyhających” niebezpieczeństw. Załącznik nr 1. WYKAZ UBEZPIECZONYCH OSÓB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW FIRMY _________________ UWAGA: Ubezpieczeniu od NNW podlegają osoby wymienione w niniejszym wykazie. Przy zmianie osób ubezpieczonych należy powiadomić BTUiR „HEROS” S.A. bezpośrednio, lub za pośrednictwem agenta UBEZPIECZONE OSOBY Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Pesel Uwagi właści/pracow l . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8 . 9. 10. Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ LUSTRACJI OBIEKTU I/LUB PRZEDMIOTU UBEZPIECZENA OPIS UBEZPIECZONEGO MIENA FIRMY ______________________ 1. Nazwa obiektu i jego dokładny adres _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Budynek łatwopalny, niepalny wolnostojący, w zabudowie szeregowej przy ulicy, w głębi ulicy, na terenie niezabudowanym, parterowy, ______ piętrowy, podpiwniczony, niepodpiwniczony, ściany : z cegły, betonu, pustaków, drewna, inne _________________________ stropy : betonowe, drewniane, inne ____________________________________ pokrycie dachu : dachówka, blacha, papa, gont, stropodach, inne _____________ ogrzewanie : elektryczne, z własnej kotłowni opalanej _________, z ciepłowni obcej, inne ________________________________________________________ stan instalacji /opisz wiek, stan/ elektrycznej ____________________ gazowej _______________________ wodno – kanalizacyjnej ___________ grzewczej ______________________ odgromowej ____________________ 3. Ubezpieczający zajmuje: cały budynek lokal złożony z __________ pomieszczeń zlokalizowany na ___________________________________________________ 4. Przy ubezpieczeniu ryzyk dodatkowych : - najbliższa rzeka, potok, zbiornik wodny, /opisać, podać odległość/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Wypełnić przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dotyczy zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych . 1. Drzwi ______________ zamknięte na ______________ zamki/kłódki Skrzydła drzwi – bramy zabezpieczone ________________________________________ 2. Okna ___________________ zabezpieczone _________________________________ _______________________________________________________________________ 3. Inne otwory (wejścia na strych, do innych pomieszczeń, do piwnic) zabezpieczenia ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Gotówka przechowywana w ___________________ przymocowanej trwale do podłoża 5. Posiadane zabezpieczenia dodatkowe _______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ II CZY WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE DEWASTACJĄ ? _______________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ III SZKODY W MIENIU PRZED UBEZPIECZENIEM (opisać jakie, jakie straty, wypłacone odszkodowania, przyczyny) _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IV INNE DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZANEGO MIENIA, STAN ZABEZPIECZEŃ, DOZÓR ITD. __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ V INNE UWAGI: __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Miejscowość, data Pieczątka Pieczątka i podpis Podpis Ubezpieczającego przeprowadzającego lustrację _____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYK DODATKOWYCH 1. Niniejsza taryfa stawek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie „Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku", zwanych dalej „OWU", obowiązujących od dnia 15.10.2001 r., dla wszystkich grup mienia stanowiących własność lub znajdujących się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego, w zakresie następujących ryzyk: 1) kradzieży z włamaniem i rabunku (zgodnie z § 5 ust.l OWU); 2) ryzyka dodatkowego - ubezpieczenia wartości pieniężnych (zgodnie z § 3 "Ryzyka dodatkowego - ubezpieczenie wartości pieniężnych"); 3) ryzyka dodatkowego - ubezpieczenia mienia od wandalizmu (zgodnie z § z § 3 "Ryzyka dodatkowego - ubezpieczenie mienia od wandalizmu"); 4) ryzyka dodatkowego - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (zgodnie z § 3 "Ryzyka dodatkowego - ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia"); 2. Podstawą ustalenia składki za roczny okres ubezpieczenia jest wartość mienia określona we wniosku o ubezpieczenie, ustalona zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia mienia w zakresie ryzyk wymienionych w pkt.l niniejszej taryfy. 3. Składkę za ubezpieczenie zawarte na okres krótszy niż l rok (ubezpieczenie krótkoterminowe) oblicza się proporcjonalnie do składki rocznej/ za liczbę miesięcy trwania ubezpieczenia, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 4. Składka minimalna z jednej polisy, niezależnie od sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zastosowanych zniżek wynosi 100 zł. Składka minimalna nie podlega zwrotowi. 5. Wysokość stawki za ubezpieczenie na warunkach szczególnych, odmiennych niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ustalana jest indywidualnie. 6. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na opłacenie składki w ratach, przy czym ilość i wysokość rat oraz terminy ich płatności muszą być jednoznacznie określone w polisie. 7. W przypadku opłacania składki w ratach, opłata manipulacyjna jest uiszczana przez Ubezpieczającego wraz z pierwszą ratą składki. 8. Należną ubezpieczycielowi składkę zaokrągla się do pełnego złotego w następujący sposób: - do 49 groszy w dół, - od 50 groszy w górę. _____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku TARYFA Nr l 9. Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia: 1) maszyn, urządzeń, wyposażenia, 2) środków obrotowych, 3) mienia osób trzecich. 10. Niniejsza taryfa dotyczy ubezpieczenia mienia w systemie na pierwsze ryzyko. 11. W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie ubezpieczenia na sumy stałe (według całkowitej wartości mienia) stawki określone w tabeli mnoży się przez współczynnik 0/75. 12. Składkę za ubezpieczenie poszczególnych grup mienia wymienionych w TABELI 1A oblicza się według stawek taryfowych określonych w TABELI 1B od sum przyjętych do ubezpieczenia. 13. Jeżeli ubezpieczeniem objęte jest mienie wyszczególnione w różnych grupach taryfowych, zadeklarowane w jednej łącznej sumie ubezpieczenia, składkę oblicza się stosując najwyższą stawkę taryfową. 14. Stawki taryfowe zostały ustalone dla standardowej franszyzy redukcyjnej wynoszącej 300 zł. 15. Stawki taryfowe wyrażone są w procentach (%). TABELA 1A Grupa ŚRODKI OBROTOWE // MIENIE OSÓB TRZECICH I Paliwa, przetwory z paliw, olej opałowy Makulatura, materiały budowlane (za wyjątkiem określonych w grupie II) Metale i wyroby z metali II Włókna, tkaniny, wyroby koszykarskie i wiklinowe, pasmanteria Mięso ryby, warzywa, owoce, nasiona, rośliny ozdobne Lakiery, farby, pozostałe wyroby przemysłu chemicznego wykorzystywane w budownictwie, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze, itp. Artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza, tapety, szkło i ceramika gospodarcza, wykładziny (poza dywanowymi) III Maszyny dla przemysłu, rzemiosła, rolnictwa oraz części do nich, narzędzia poza elektronarzędziami, pojazdy poza pojazdami osobowymi, części zamienne do pojazdów Książki, mapy, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, wyroby papiernicze i poligraficzne, materiały fotochemiczne i fotograficzne, odczynniki, pomoce naukowe Wyroby z drewna i meble Artykuły spożywcze, napoje poza napojami alkoholowymi IV Sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia sanitarne Obuwie poza obuwiem skórzanym Artykuły kosmetyczne, perfumeryjne i farmaceutyczne oraz zielarskie Galanteria, zabawki, sztuczna biżuteria, rękodzielnicze wyroby artystyczne, dywany, wykładziny dywanowe, BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU V Odzież poza odzieżą skórzaną Sprzęt sportowy, turystyczny, łowiecki, wędkarski Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia łączności, instrumenty muzyczne Artykuły elektrotechniczne, elektronarzędzia, wyroby precyzyjne i optyczne Samochodowe pojazdy osobowe VI Napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe Odzież i obuwie skórzane, inne wyroby skórzane oraz kuśnierskie Komputery i osprzęt, elektroniczny sprzęt biurowy, podzespoły elektroniczne, programy komputerowe, urządzenia i anteny telewizji satelitarnej, sprzęt audio-video, kamera i sprzęt filmowy, sprzęt fotograficzny VII Zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, broń Biżuteria, futra naturalne Grupa MASZYNY, URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE / / MIENIE PRACOWNICZE II Maszyny, urządzenia i wyposażenie poza sprzętem elektronicznym III Mienie pracownicze IV Sprzęt elektroniczny (komputera i osprzęt, elektroniczny sprzęt biurowy, podzespoły elektroniczne, urządzenia i anteny telewizji satelitarnej, sprzęt audio-video, kamery i sprzęt filmowy, sprzęt fotograficzny itp.) TABELA 1B SUMA UBEZPIECZENIA GRUPA // STAWKI I II III IV V VI VII do 5000 1,25 1,65 2,10 2,55 3,10 4,20 6,30 do 10000 1,10 1,40 1,90 2,30 2,85 3,80 5,70 do 25000 0,95 1,25 1,70 2,10 2,65 3,45 5,15 do 50 000 0,80 1,05 1,50 1,90 2,45 3,15 4,65 do 100 000 0,65 0,85 1,30 1,70 2,25 2,85 4,20 do 250000 0,55 0,75 1,15 1,50 2,05 2,60 3,80 do 500000 0,45 0,60 1,00 1,35 1,90 2,40 3,45 do 1000000 0,40 0,55 0,85 1,20 1,75 2,20 3,10 do 2500000 0,35 0,45 0,75 1,05 1,60 2,05 2,80 do 5000000 0,30 0,40 0,65 0,95 1,45 1,90 2,55 powyżej 5 000 000 0,25 0,35 0,55 0,85 1,30 1,75 2,30 _____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ZNIŻKI I ZWYŻKI Zniżki 16. W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż standardowa, stawki mogą zostać obniżone w następujący sposób: 1) franszyza redukcyjna 500 zł - zniżka do 3 %/ 2) franszyza redukcyjna 1.000 zł - zniżka do 5 %, 3) franszyza redukcyjna powyżej 1.000 zł - zniżka ustalana przez Centralę BTUiR HEROS S.A. 17. Za stosowanie, dodatkowych środków zabezpieczenia mienia, ubezpieczyciel może udzielić następujących zniżek stawek taryfowych: 1) za zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności potwierdzonej atestem -do 10 °/o; 2) za sprawne i należycie konserwowane urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe wywołujące alarm lokalny (sygnalizacja świetlna, dźwiękowa) - do 10°/o; 3) za stały dozór wykonywany przez wyspecjalizowane służby ochrony mienia - do 20%; 4) za sprawne i należycie konserwowane urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe wywołujące alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia - do 30%. 18. Zniżki stawek taryfowych nie przysługują w przypadkach, gdy zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia wyżej opisane sposoby zabezpieczeń równoważą podstawowe środki ochrony mienia, które są bezwzględnie wymagane na mocy postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. 19. W razie powstania szkody i niezadziałania wskazanych we wniosku o ubezpieczenie dodatkowych zabezpieczeń, za stosowanie których udzielono zniżki zgodnie z punktem 18 taryfy, odszkodowanie zostanie pomniejszone o współczynnik udzielonej zniżki. 20. Całkowitą wysokość zniżki udzielonej z tytułu posiadanych dodatkowych zabezpieczeń oblicza się sumując poszczególne zniżki, przy czym łączna wysokość wszystkich udzielonych zniżek nie może przekroczyć 50 % stawki taryfowej. 21. Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje rabat w wysokości do 5 % składki za każdy kolejny rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Wysokość udzielonego rabatu za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia nie może przekroczyć 20 % składki. Zwyżki 22. W stosunku do mienia znajdującego się w budkach i kioskach stosuje się stawki określone w TABELI 1B, z uwzględnieniem współczynnika w wysokości 3,0. Za budki i kioski uważa się obiekty budowlane: " o charakterze tymczasowym nie połączone trwale z gruntem, " o lekkiej konstrukcji o ścianach drewnianych, blaszanych lub plastikowych. 23. Za rozłożenie składki na raty ubezpieczyciel stosuje zwyżkę w określonym procencie składki łącznej ustalonej do zapłaty, odpowiadającym liczbie rat (np. 2 raty = 2 % zwyżki, 4 raty = 4 °/o zwyżki). 24. Wszystkie zniżki i zwyżki składki oblicza się metodą iloczynową _____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU RYZYKA DODATKOWE Ubezpieczenie wartości pieniężnych TARYFA Nr 2 25. Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia wartości pieniężnych. 26. Określone w taryfie stawki nie dotyczą wartości pieniężnych w kantorach wymiany walut oraz pracowniach i sklepach jubilerskich. Stawki dla tego rodzaju mienia ustala Centrala BTUiR HEROS S.A. 27. Składkę za ubezpieczenie oblicza się według stawek taryfowych określonych w TABELI 2 od sum przyjętych do ubezpieczenia. 28. Stawki taryfowe zostały ustalone dla standardowej franszyzy redukcyjnej wynoszącej 300 zł. W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż standardowa, stawki mogą zostać obniżone w sposób określony w punkcie 17 niniejszej taryfy. 29. Stawki taryfowe wyrażone są w procentach (%). TABELA 2 L.p. Rodzaj ubezpieczenia Stawka A Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem l w skarbcu 0,05 2 w pokoju skarbcowym w szafie pancernej 0,10 3 w pokoju skarbcowym w szafie stalowo-betonowej 0,15 4 w szafie pancernej 0,30 5 w szafie stalowo-betonowej 0,40 6 w szafie stalowej 0,45 7 w kasecie stalowej przymocowanej do trwałego elementu pomieszczenia 0,50 B Ubezpieczenie od rabunku w lokalu 0,40 C Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie l transport w obrębie miejscowości oznaczonej w umowie ubezpieczenia 0,30 2 transport na obszarze RP 0,40 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 30. Stawki taryfowe zostały ustalone dla standardowej franszyzy redukcyjnej wynoszącej 300 zł. W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż standardowa, stawki mogą zostać obniżone w sposób określony w punkcie 17 niniejszej taryfy. ____________BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" S.A._____________ TARYFA STAWEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia TARYFA Nr 3 31. Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 32. Składkę za ubezpieczenie oblicza się według stawek taryfowych określonych w TABELI 3 od sum przyjętych do ubezpieczenia. 33. Stawki taryfowe zostały ustalone dla standardowej franszyzy redukcyjnej wynoszącej 100 zł. W przypadku wprowadzenia do umowy franszyzy redukcyjnej wyższej niż określona w OWU/ stawki mogą zostać obniżone w sposób określony w punkcie 17 niniejszej taryfy. 34. Stawki taryfowe wyrażone są w procentach (%). TABELA 3 L.p. Przedmiot ubezpieczenia Stawka L Oszklenia w budynkach mieszkalnych 3,0 2 Oszklenia witryn sklepowych 2,5 3 Oszklenia w pozostałych budynkach 2,0 4 Gabloty wolnostojące, szyldy, oszklenia reklamowe 4,5 5 Wykładziny kamienne 1,5 6 • Inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie 3,5 7 Rurki neonowe 5,0 8 Oszklenia szklarni, cieplarni, itp. 7,0 9 Koszty ustawienia rusztowań 8,0 10 Witraże 10,0 35. W przypadku zawierania ubezpieczenia na zasadach szczególnych, odbiegających od przyjętych w OWU/ o wysokość stawki taryfowej ustalana jest przez Centralę BTUiR HEROS S.A. 36. Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 15.10.2001.