Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE AGENTA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE AGENTA Zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności uprawnionego agenta. Konsekwencją tej zasady jest to, że jeżeli agent zawierając w imieniu zakładu umowę ubezpieczenia naruszy w sposób zawiniony swoje obowiązki i będzie odpowiedzialnym materialno-prawnie względem tego zakładu, to zawarta przez niego umowa ubezpieczenia mimo tego będzie skuteczna, będzie więc wiązała zakład ubezpieczeń. Wynikłe z działania agenta, przy wykonywaniu jego obowiązków, szkody obciążają zakład ubezpieczeń. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest bezwzględna gdyż ustawa wyłącza możliwość jej ograniczenia przewidzianą w art. 429 k.c. Ograniczenia przewidziane w art. 429 k.c. polegają na tym, że osoba która powierza wykonanie czynności drugiemu i odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu powierzonej czynności, nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę jeżeli udowodni, że nie ponosi winy w wyborze. Wobec wyłączenia przez ustawę tej możliwości uchylania się zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez agenta, kandydaci na agentów zobowiązani są do odbycia szkolenia, złożenia egzaminu i uzyskania zezwolenia PUNU. Spełnienie tych warunków ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny usług agencyjnych. Z przepisów ustawy nie wynika jednoznacznie czy dany agent ubezpieczeniowy może być jednocześnie agentem działającym w imieniu kilku zakładów ubezpieczeń czy też zakład może zastrzec sobie wyłączność. Jednak unormowanie w ustawie trybu wydawania zezwoleń, odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za czynności agenta, obowiązek agenta okazywania zezwolenia i pełnomocnictwa zakładu w imieniu którego działa przy każdej czynności agencyjnej, a szczególnie obowiązek agenta do działania zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, wydaje się wskazywać, że agent powinien być związany tylko z jednym zakładem ubezpieczeń