Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje
Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp. Kryterium formalne : a- legalność ( zgodnośc z prawem ); b- rzetelność ( finansowo - księgowa ); Kryterium nieformalne: c- gospodarność ( jak wydają pieniądze ); d- celowość ( na co wydajemy pieniądze ); KONTROLE: 1) Kontrola najszersza ( jednostki państwowe: NBP, zakłady budżetowe itd. ),(a,b,c,d,); 2) Kontrola węższa ( samorządy terytorialne ),(a,b,c); 3) Kontrola najniższa ( podmioty nie państwowe ),(a,c);