Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polega paradygmat ubezpieczalności ryzyka? Jakie jest jego znaczenie dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej?
Na czym polega paradygmat ubezpieczalności ryzyka? Jakie jest jego znaczenie dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej? Paradygmat ubezpieczalności ryzyka dotyczy usta­lenia ogólnie akceptowanego wzorca, któremu winno odpowiadać ryzyko, by mo­gło ono zostać ubezpieczone. Najbardziej popularna propozycja takiego wzorca autorstwa E. J. Vaughana zakłada, że ryzyko ubezpieczalne to takie, które spełnia następujące warunki: WARUNEK l; Dany typ ryzyka dotyczy dużej grupy (ryzyko jest rozłożone). Sy­tuacja taka umożliwia przewidywanie prawdopodobieństwa zaist­nienia i ekonomicznych skutków strat, co jest punktem wyjścia i warunkiem racjonalnej kalkulacji ceny za ubezpieczenie dla firm ubezpieczeniowych. WARUNEK 2: Zaistniałej stracie musi towarzyszyć możliwość jej pomiaru i wyra­żenia w formie pieniężnej. Warunek ten jest wymagany w celu oceny zasadności roszczeń osób dotkniętych szkodą. WARUNEK 3: Realizacja ryzyka jest przypadkowa (zdarzenie losowe), czyli rów­nież niezależna od woli i działań ubezpieczonego. WARUNEK 4: Skutki realizacji ryzyka, czyli straty, nic mogą mieć charakteru ka­tastrofy.