Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

NARZĘDZIA I INSTRUMENTY POLITYKI EKOLOGICZNEJ
NARZĘDZIA I INSTRUMENTY POLITYKI EKOLOGICZNEJ Prawo ochrony środowiska i jego dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej A. Kierunki ogólne System prawa ochrony środowiska musi spełniać kilka podstawowych wymagań: zgodność z Konstytucją, zgodność ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski (w tym z wymaganiami Unii Europejskiej), akceptacja społeczna, realna osiągalność, skuteczność ekologiczna, efektywność ekonomiczna. Projekty normatywnych aktów prawnych oraz inne dokumenty programowe z dziedziny ochrony środowiska (strategie, polityki itp.) są poddawane: ocenie ekologicznej skuteczności, ocenie ekonomicznej efektywności (tzn. badaniu przy pomocy jakich narzędzi "najtaniej" osiągną można dany cel, konsultacji społecznej obejmującej wszystkie zainteresowane grupy interesów ( w tym przedsiębiorcy, organizacje ekologiczne, samorządy). ocenie zgodności z wymogami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz z zobowiązaniami prawnomiędzynarodowymi Polski. B. Zadania krótkookresowe Zadania krótkookresowe (2000-2002) w sferze doskonalenia prawa ochrony środowiska będą się koncentrować na jego dostosowywaniu do wymagań rozporządzeń, dyrektyw i decyzji organów Unii Europejskiej. Wytycznymi do realizacji tych zadań będzie "Narodowy program przystosowania do członkostwa w Unii Europejskiej", stanowisko negocjacyjne Polski w rozmowach przedakcesyjnych oraz wyniki tych negocjacji. Kluczową sprawą będzie pakiet wynegocjowanych derogacji (zakres i terminy). Należy przy tym przyjąć zasadę, że sprawy objęte listą derogacji zawartą w stanowisku negocjacyjnym Polski nie będą rozstrzygane w krajowych przepisach prawnych przyjmowanych przed zakończeniem negocjacji. Ustawy o ochronie środowiska: prawo ochrony środowiska; ustawy o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie; ustawy o substancjach i preparatach chemicznych; ustawy "Prawo wodne"; (będzie) ustawy o uwalnianiu do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów; ustawy o opakowaniach; ustawy w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; kompletu przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach; kompletu przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Ustawa o rolnictwie ekologicznym INSTRUMENTY POLITYKI EKOLOGICZNEJ Działanie mechanizmów ekonomicznych i rynkowych w polityce ekologicznej zapewni się dzięki systemowi obejmującemu następujące instrumenty: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (w szczególności za pobór wód), opłaty za zanieczyszczanie różnych komponentów środowiska (w tym za zanieczyszczenia niematerialne), kary pieniężne jako szeroko rozumiany instrument wymuszania przestrzegania norm, nakazów i zakazów oraz innych form regulacji bezpośredniej, bezpośrednie i pośrednie formy publicznego subsydiowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym rekompensaty za ograniczenia prawa własności związane z obejmowaniem obszarów i obiektów cennych przyrodniczo różnymi formami ochrony, opłaty produktowe i depozyty ekologiczne (i/lub systemy "mieszane"), opłaty użytkowe za korzystanie z publicznych urządzeń technicznych ochrony środowiska, ekologiczny podatek od paliw i/lub podatek węglowy, jako szczególną formę opłaty produktowej, obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od szkód ekologicznych, zróżnicowania podatkowe, zastawy ekologiczne, rynki zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń i instrumenty pochodne od nich (np. "związki emitentów"). http://wsuniterra.pl/studia-i-stopnia/pedagogika-specjalna/logopedia-z-terapia-pedagogiczna/ rękawice antyprzecięciowe