Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Modele Analizy Portfelowej
Modele Analizy Portfelowej Przedsiębiorstwa P.U.H. „TREX-HAL” Sp. z o.o. 1. Wiadomości ogólne 1.1 Nazwa firmy. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TREX-HAL" Sp. z o.o. 1.2 Siedziba 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 71 1.3 Ogólna charakterystyka firmy Analizę w ramach przedmiotu "Strategia i biznes plan” przeprowadzono w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "TREX-HAL", którego siedziba znajduje się w Rybniku-Chwałowicach. Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostało zawiązane 6 stycznia 1994 roku. Zakres terytorialny P.P.U.H. "TREX-HAL" nie jest ograniczony, firma może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, może również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Podstawowym produktem oferowanym przez firmę "TREX-HAL" jest rekultywacja zwałowisk kopalnianych oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych oraz budownictwa. Od 1996 roku P.P.U.H."TREX-HAL" jest właścicielem domu wczasowego w Rabce. 1.4 Zatrudnienie. Analizowane przedsiębiorstwo zatrudnia trzydziestu pięciu pracowników: -Zarząd - trzy osoby -prezes zajmujący się sprawami administracji i BHP, któremu podlegają: -asystent zarządu zajmujący się bieżącymi sprawami administracyjnymi, -specjalista ds. BHP zajmujący się sprawami bezpieczeństwa pracy i organizujący szkolenia w tym zakresie, -główny księgowy i referent ds. księgowości, -V-ce prezes ds. sprzętu i transportu ciężkiego, któremu podlega: -kierownik dyspozytor ds. sprzętu i transportu ciężkiego zajmujący się bieżącymi sprawami sprzętu ciężkiego (np. zasygnalizowanie zarządowi konieczności zakupu nowego buldożera) oraz transportu ciężkiego (np. rozdysponowanie posiadanych środków transportu do bieżących zadań, kierownikowi podlegają poszczególni pracownicy zajmujący się obsługą (szesnastu pracowników) i konserwacją sprzętu (czterech mechaników ślusarzy), -V-ce prezes ds. rekultywacji terenów i zwałowania skały płonnej, rekultywacji i utrzymania torów -kierownik ds. rekultywacji terenów i zwałowania skały płonnej zajmujący się bieżącymi sprawami dotyczącymi zwałowania, rekultywacji i utrzymania torów, któremu podlegają pracownicy zatrudnieni przy rekultywacji terenów (pięciu ogrodników, dwóch ślusarzy, kierowca). Rys. Schemat organizacyjny P.P.U.H."TREX-HAL". 2. Produkt i rynek 2.1 Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie: -rozładunku skały płonnej wraz z bieżącym utrzymaniem torów na aktualnych zwałach wraz z torami dojazdowymi, -budowy nowych układów torowych na nowo tworzonych zwałowiskach, -przygotowania nowych terenów pod zwałowanie według dostarczonej przez kopalnię dokumentacji, -prac rekultywacyjnych, polegających na formowaniu skarp, niwelacji wierzchowiny, zabezpieczenia przed samozapaleniem, humusowania skarp i wierzchowiny, biologicznej odbudowy skarp i wierzchowiny, -rozładunku i przemieszczaniu miału węglowego i węgla w rejonie składowiska szybu 8 tor 110-KWK "Chwałowice" w Rybniku oraz rozwozu węgla deputatowego, -prac związanych z za- i wyładunkiem, żurawiami samochodowymi, materiałów dostarczonych przez kopalnie, -przewozu pracowników kopalni i zabezpieczenia autobusów dla potrzeb stacji ratowniczych i działów socjalnych, -w okresie zimowym, odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników, placów wewnątrz zakładowych i dróg dojazdowych na peryferie szybów, -prowadzenie usług budowlanych, malarskich, antykorozyjnych, ślusarskich, ciesielskich i spawalniczych, oraz dekarskich, -prowadzenie stacji benzynowej. Podstawowym produktem oferowanym przez firmę jest prowadzenie prac rekultywacyjnych na terenie zwałowisk KWK Chwałowice oraz świadczenie usług w zakresie budownictwa. 2.2 Głównym konkurentem w sferze podstawowej działalności firmy "TREX-HAL" jest firma "HAL-REK" Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach a także mniejsze firmy dekarskie i budowlane działające na terenie Rybnika i okolic. Jedynym dostawcą w zakresie paliw jest Petrochemia Płock, natomiast w niezbędne materiały budowlane firma zaopatruje się w hurtownie na terenie miasta Rybnika. 2.3 Klientami Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego "TREX-HAL" Sp. z o.o. są (wg udziału należności z tytułu dostaw i usług od poszczególnych klientów): - KWK Chwałowice - 87,77%; - Zakład Elektrociepłowni RSW S.A. - 4,79%; - spółdzielnia "Centrum" - 4,17%; - Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące - Urząd Miasta - pozostali drobni odbiorcy (w tym klienci stacji paliw) - 5,27%. Skoncentrowanie się firmy na jednym dostawcy paliw powoduje ograniczenie możliwości negocjacji cen oraz zbytnie uzależnienie przedsiębiorstwa w zakresie terminowości dostaw. Sferę działalności przedsiębiorstwa związaną z budownictwem obsługuje większa ilość największych hurtowni zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika i okolic, co gwarantuje najniższe ceny oraz wysoką jakość stosowanych materiałów. Głównym odbiorcą usług świadczonych przez "TREX-HAL" jest Kopalnia Węgla Kamiennego "Chwałowice" (rekultywacja zwałowisk kopalnianych, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń, remonty budynków i budowli). Tak duży udział jednego odbiorcy w obrotach firmy (prawie 90%) uzależnia firmę od danego odbiorcy, co może niekorzystnie odbić się na jej przyszłości. 3. Technologia Jedyną stosowaną w przedsiębiorstwie jest technologia rekultywacji terenów zwałowisk. Rekultywacja terenów zwałowisk przebiega następująco: 1. zwiezienie skały płonnej na teren zwałowiska transportem kolejowym; 2. rozładowanie wagonów; 3. równomierne rozwiezienie nawiezionej skały za pomocą buldożerów i spychów; 4. nawiezienie odpowiedniej ilości ziemi na przygotowane zwałowisko; 5. zasianie trawy, posadzenie drzew. Ze względu na swoją specyfikę stosowana technologia już od dłuższego czasu nie zmianom, kierownictwo firmy nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek innowacji ze względu na skuteczność i niskie koszty stosowania obecnej. Inwestycje firmy ograniczają się jedynie do remontów posiadanych środków trwałych oraz do zakupu nowych maszyn. Specyfika branży, w której działa omawiane przedsiębiorstwo nie wymaga wdrażania nowoczesnych technologii, gdyż stosowana obecnie pozwala w pełni i satysfakcjonująco zaspokajać potrzeby klientów. 4. Działalność badawcza i rozwojowa Omawiana firma ze względu na profil swej działalności nie prowadzi działalności badawczo rozwojowej, w związku z czym w przedsiębiorstwie nie wyodrębniono komórki ds. badań i rozwoju. Nie wyznaczono również osoby, która czymś takim by się zajmowała. Firma nie posiada ani nie opracowuje żadnych patentów, wzorów użytkowych czy też wniosków racjonalizatorskich. Warunki branży, w której działa "TREX-HAL" Sp. z o.o., od dłuższego czasu nie ulegają zmianie, w związku z czym firma nie odczuwa potrzeb prowadzenia działalności badawczo rozwojowej. 5. Zmiany w organizacji Omawiane przedsiębiorstwo nie posiada, nie wdraża i nie planuje wdrożenia systemu zapewnienia jakości, nie ma również określonej polityki jakości firmy, a ponieważ jak już wspomniano wyżej branża, w której działa "TREX-HAL" jest dość specyficzna, w najbliższym czasie nie zamierza się wprowadzania jakichkolwiek zmian wewnątrz organizacji. 6. Analiza wyników 6.1 Analiza SWOT A. Mocne strony. Lp. Wyszczególnienie Ocena 1 specyficzna technologia świadczonych usług w zakresie rekultywacji zwałowisk +6 2 dobra znajomość branży +4 3 dobrze zorganizowana i wyposażona baza sprzętowa +4 4 lokalizacja +3 5 wysokie kwalifikacje personelu +4 6 długookresowe kontrakty z klientami +3 Suma = +24 pkt. B. Słabe strony. Lp. Wyszczególnienie Ocena 1 ścisły związek z branżą górniczą -4 2 trudności z pozyskaniem należności za świadczone usługi -4 3 słaby poziom marketingu -2 4 zbyt duży udział jednego klienta w obrotach firmy -5 5 6 Suma = -15 pkt. C. Najważniejsze szanse. Lp. Wyszczególnienie Ocena 1 pojawienie się nowych grup klientów +5 2 poszerzenie wachlarza usług oferowanych na stacji paliw +4 3 rozbudowa sieci stacji paliw +3 4 wzrost zainteresowania usługami budowlano-remontowymi +6 5 wejście na krajowy rynek zbytu +2 6 Suma = +19 D. Najważniejsze zagrożenia. Lp. Wyszczególnienie Ocena 1 zła sytuacja gospodarcza w sektorze górniczym -5 2 duża konkurencja w sferze usług budowlanych -3 3 słaba kondycja finansowa największego klienta -5 4 ograniczony rynek (Rybnik i okolice) -2 5 6 Suma = -15 6.2. Podsumowanie wyników Analiza wewnętrzna mocne strony A suma = +24 pkt. + słabe strony B suma = -15 pkt. = +9 pkt. Analiza zewnętrzna szanse C suma = +19 pkt. + zagrożenia D suma = -15 pkt. = +4 pkt. Ogółem A+C = +43 pkt. + B+D = -30 pkt. = +13 pkt. ZESTAWIENIE WYNIKÓW Mocne strony do natychmiastowego wykorzystania: 1. specyficzna technologia świad- czonych usług w zakresie rekultywacji zwałowisk; 2. dobrze wyposażona baza sprzętowa; 3. wysokie kwalifikacje personelu. Szanse do natychmiastowego wykorzystania: 1. wzrost zainteresowania usługami budowlano-remontowymi; 2. rozbudowa sieci stacji paliw; 3. pojawienie się nowych grup klientów. Mocne strony do długofalowego wykorzystania: 1. długookresowe kontrakty z klientami; 2. lokalizacja. Szanse do długofalowego wykorzystania: 1. poszerzenie wachlarza usług oferowanych na stacjach paliw; 2. wejście na krajowy rynek zbytu. Słabe strony do natychmiastowego usunięcia bądź ograniczenia: 1. wąskie grono odbiorców. 2. słaby poziom marketingu. Zagrożenia do natychmiastowego usunięcia bądź ograniczenia: 1. ograniczony rynek. Słabe strony do długofalowego usunięcia bądź ograniczenia: 1. duży udział jednego klienta w działalności firmy. Zagrożenia do długofalowego usunięcia bądź ograniczenia: 1. -----------------------. 7. Segmentacja strategiczna Segmenty: 1. utrzymanie i rekultywacja zwałowisk 2. rozładunek i rozwożenie węgla z KWK „Chwałowice”- transport ciężki 3. usługi w zakresie przewozu pracowników (w tym dział socjalny) 4. usługi remontowo – budowlane 5. prowadzenie stacji benzynowej 6. utrzymywanie terenów zielonych. Kryteria podziału firmy na segmenty strategiczne: 1.Typ klienta: Głównym odbiorcą wszystkich oferowanych przez nas usług jest KWK „Chwałowice”. Istnieją również inni odbiorcy tj. Zakład Elektrociepłowni RSW S.A.(usługi w zakresie rozwozu i rozładunku węgla, usługi remontowo-budowlane),Spółdzielnia„Centrum”(usługiremontowo-budowlane),Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące w Chwałowicach (usługi z zakresu przewozu osób), Urząd Miasta (utrzymywanie terenów zielonych),liczni indywidualni odbiorcy o zróżnicowanej sytuacji społeczno-zawodowej, stylu życia, płci oraz wieku od 17 do 65 (usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw). 2.Funkcja użyteczność: Większość usług oferowanych przez firmę „Trex- Hal” zaspokaja te same potrzeby i są nabywane przez głównego klienta jakim jest KWK „Chwałowice”. Pozostałe usługi nabywane są według różnych kryteriów zakupu. 3.Sieć dystrybucji: Produkty są dystrybuowane w różny sposób przez tego samego dystrybutora jakim jest „Trex-Hal”. 4.Konkurenci: Głównym konkurentem naszego przedsiębiorstwa w sferze podstawowej działalności jest firma „Hall-Rek” Sp.z o.o., która świadczy usługi związane z rekultywacją zwałowisk stosując podobną technologię. Dla pozostałych produktów konkurencję stanowią mniej znaczące firmy na rynku z terenu Rybnika i okolic. 5.Technologia: Jedyną stosowaną w przedsiębiorstwie technologią jest rekultywacja terenów zwałowisk. Ze względu na swoją specyfikę stosowana technologia już od dłuższego czasu nie ulega zmianom, kierownictwo firmy nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek innowacji ze względu na skuteczność i niskie koszty stosowania obecnej. Inwestycje firmy ograniczają się jedynie do remontów posiadanych środków trwałych oraz do zakupu nowych maszyn. Specyfika branży, w której działa omawiane przedsiębiorstwo nie wymaga wdrażania nowoczesnych technologii, gdyż stosowana obecnie pozwala w pełni i satysfakcjonująco zaspokajać potrzeby klientów. 6.Struktura kosztów: Wytworzone usługi charakteryzują się różną strukturą kosztów. Relacja udziału kosztów ogólnych i specyficznych pozwala stwierdzić, że świadczone przez przedsiębiorstwo usługi nie mogą być zaliczone do 1 segmentu. 8. Modele analizy portfelej: 8.1. Macierz BCG Relatywny udział w rynku Rys. Macierz BCG 1. utrzymanie i rekultywacja zwałowisk 2. rozładunek i rozwożenie węgla z KWK Chwałowice- transport ciężki 3. usługi transportowe w zakresie przewozu pracowników (w tym dział socjalny) 4. usługi remontowo – budowlane 5. prowadzenie stacji benzynowej 6. utrzymanie terenów zielonych 7. Opis i zalecenia macierzy BCG Opis poszczególnych segmentów Zalecenia strategiczne 1. Ze względu na niewielką liczbę odbiorców tego produktu, segment ten cechuje się niewielkim tempem wzrostu sprzedaży, ale biorąc pod uwagę wielkość odbiorców, tzn. kopalnie węgla kamiennego usługa ta jest głównym produktem firmy. Segment ten wymaga niewielkich dodatkowych nakładów a zapewnia dopływ kapitałów na finansowanie środków obrotowych. Poprawianie rentowności w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści. 2. Usługa ta charakteryzuje się niezbyt wysokim tempem sprzedaży ze względu na coraz powszechniejsze korzystanie z alternatywnych źródeł energii oraz niezbyt wysokim udziałem w rynku z uwagi na znaczną ilość podmiotów oferujących tego typu usługi. Pomimo pojawienie się znacznej ilości podmiotów oferujących podobny typ usług-zdolności wytwórcze zapewniają dopływ kapitałów, dodatnią płynność finansową. Zaleca się rygorystyczne zarządzanie tym segmentem aby wyciągnąć jak najwięcej zysków. 3. Produkt ten wiąże się przede wszystkim z przewozem pracowników kopalni jak również z świadczeniem usług w zakresie wyjazdów turystycznych (dział socjalny. Usługa charakteryzuje się słabym wzrostem, jest w fazie dojrzałości, pozwala na osiągnięcie dodatniej płynności finansowej. Zyski powinny być reinwestowane w dziedziny przyszłościowe. 4. Usługa ta charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu sprzedaży ze względu na wzrost inwestycji budowlanych, natomiast relatywny udział w rynku jest niski, ponieważ na rynku istnieje duża liczba firm oferujących tego typu usługi. Usługi świadczone w tym zakresie nie zajmują najlepszej pozycji na rynku zbytu. Aby poprawić obecną sytuację należało by zastanowić się nad rozwinięciem działalności w tej branży zważywszy na fakt iż firma posiada dobrze wyposażoną i zorganizowaną bazę sprzętową. 5 . Usługa ta charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu sprzedaży z uwagi na systematyczny wzrost zużycia paliwa związanego ze wzrostem sprzedaży samochodów. Zaleca się aby firma dążyła osiąg- nięcia dominującej pozycji tego segmentu poprzez intensywny rowój działalności w tym zakresie licząc, że w przyszłości produkt będzie stałym źródłem dochodu. 6. Usługę tą cechuje niskie tempo wzrostu sprzedaży oraz relatywnie niski udział w rynku spowodowany niską rentownością oraz dużą konkurencją panującą na lokalnym rynku. Zaleca się aby przedsiębiorstwo zrezygnowało z dalszego prowadzenia tej działalności ze względu na słaby potencjał rozwojowy. Fundusze w tym przypadku zostają przeznaczone rozwój stacji benzynowych. 8.2. Macierz Arthura D. Little’a Stopień dojrzałości dziedziny rozruch wzrost dojrzałość schyłek prowadzenie stacji paliw utrzymanie i rekultywacja zwałowisk rozładunek i rozwożenie węgla transport ciężki usługi remontowo- budowlane przewóz pracowników( w tym dział socjalny) tereny zielone dominu-jąca silna korzystna słaba margine-sowa Rys. Zalecenia strategiczne ADL Model analizy strategicznej ADL został skonstruowany na podstawie dwóch zmiennych: - stopnia dojrzałości dziedziny - pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w danej dziedzinie Opis i zalecenia macierzy ADL: 1. Rozwój naturalny – polega na angażowaniu wszystkich zasobów w te dziedziny, w których przedsiębiorstwo ma dobrą pozycję konkurencyjną, oraz w te segmenty przyszłościowe, tzn. będące w fazie rozruchu. Jak wynika z powyższej macierzy w rozwoju naturalnym znalazł się segment: prowadzenie stacji paliw. Produkt ten zajmuje korzystną pozycję konkurencyjną i wymaga znacznego nakładu finansowego na rozbudowę i poszerzenie działalności tj. kompleksu usług jakimi są: myjnia samochodowa, restauracja. 2. Rozwój selektywny – polega na wybiórczym zasilaniu segmentów miernych lub nawet słabych, aby je uczynić bardziej rentownymi i umożliwić poprawienie ich pozycji konkurencyjnej. W tej części macierzy znajdują się : - utrzymanie i rekultywacja zwałowisk - rozładunek i rozwożenie węgla z KWK „Chwałowice” – transport ciężki - przewóz pracowników - usługi remontowo-budowlane Segmenty te nie wymagają dużych nakładów finansowych. Firma dysponuje wystarczającą bazą sprzętową, inwestycje w tym sektorze ograniczają się do remontu środków trwałych. W tym zakresie usług nasze przedsiębiorstwo ma jednego głównego konkurenta jakim jest firma „ HAL-REK”, mimo to zajmuje korzystną pozycję konkurencyjną. W zakresie usług remontowo-budowlanych pozycja rynkowa firmy jest słaba, spada rentowność, maleje możliwość samofinansowania się i wzrasta poziom ryzyka. 3. Porzucenie - polega na porzuceniu tych dziedzin działalności, których rentowność jest niska lub na obszarze których pozycja przedsiębiorstwa jest słaba. W tej części macierzy znajduje się działalność związana z utrzymaniem terenów zielonych. Ten segment charakteryzuje się niską rentownością, zapotrzebowanie na świadczone w tym zakresie usługi jest niskie. W związku z tym zaleca się aby przedsiębiorstwo wycofało się z prowadzenia dalszej działalności w tym zakresie, a środki finansowania związane z tym segmentem przeznaczyło na dofinansowanie innego segmentu tj. związanego z prowadzeniem stacji paliw. 8.3. Macierz McKinseya wysoka średnia niska wysoka średnia niska Atrakcyjność sektora Rys. Macierz Mc Kinseya Wartość dziedziny działalności wysoka średnia niska prowadzenie stacji paliw utrzymanie i rekultywacja zwałowisk przewóz pracowników(w tym dział socjalny) rozładunek i rozwożenie węgla-transport ciężki utrzymywanie terenów zielonych usługi remontowo-budowlane silna średnia słaba Rys. Zalecenia strategiczne macierzy Mc Kinseya Podobnie jak w dwóch poprzednich modelach, również w modelu Mc Kinseya za punkt wyjścia przyjmuje się dwie zmienne: - pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w danej dziedzinie: - wartość sektora-uwzględnia się tu stopień atrakcyjności danej dziedziny działalności dla danego przedsiębiorstwa. Opis i zalecenia macierzy Mc Kinseya: Mimo, że w przedstawionych zaleceniach preferuje się podział na dziewięć odrębnych konfiguracji zmiennych „wartość sektora” i „pozycja konkurencyjna”, są one zbieżne z trzema zalecanymi przez ADL strategiami podstawowymi, głoszącymi, że należy: 1. Rozwijać te obszary, gdzie wartość działalności i pozycja rynkowa są atrakcyjne dla przedsiębiorstwa. Z powyższej macierzy wynika iż to zalecenie odnosi się do segmentu 5 tj. prowadzenie stacji benzynowej tzn. firma powinna dążyć do poprawienia dotychczasowej pozycji na rynku zbytu. 2.Poprawianie rentowności- segment 1 i 3. Zalecane jest aby firma dążyła do poprawienia rentowności obszarów średnio atrakcyjnych pod względem bądź wartości dziedziny, bądź pozycji konkurencyjnej. 3. Częściowo lub całkowicie wycofać się z obszarów mało atrakcyjnych. Zalecenie to odnosi się do segmentu 2 i 4 .Proponuje się aby przedsiębiorstwo częściowo wycofywało się z działalności w tym zakresie, starając się zachować jednocześnie możliwie najlepszą relacje zysków i strat. Tutaj zaliczony został również segment 6 tj. utrzymywanie terenów zielonych, jednak w przeciwieństwie do segmentu 2 i 4 zaleca się aby porzucić dalszą działalność tego segmentu. 1.1. Porównanie macierzy portfelowych Zaprezentowane przez nas modele macierzy portfelowych identyfikujących strategię firmy „Trex-Hal” są bardzo podobne. Wszystkie umożliwiły nam zdywersyfikowanie firmy i opracowanie strategii osiągania równowagi między strategiami realizowanymi w zakresie poszczególnych dziedzin działalności naszego przedsiębiorstwa. W każdym z tych modeli metoda postępowania sprowadza się do podobnych zaleceń strategicznych. Nie ma wyraźnych różnic pomiędzy macierzą BCG, ADL i Mc Kinseya. Analiza dynamiki rozwoju działalności naszego przedsiębiorstwa wskazuje wyraźnie, że zarówno w przypadku macierzy BCG, ADL, Mc Kinseya została przyjęta jednakowa strategia rozwoju naszej firmy. Dotyczy to dziedzin, które osiągnęły fazę dojrzałości, rozwoju jak również schyłku. Analiza dotycząca elementów otoczenia konkurencyjnego we wszystkich macierzach przebiega jednakowo. Groźba pojawienia się nowych konkurentów jest nieznaczna ze względu na trudności związane z dostępem do branży nowych podmiotów wynikające z konieczności dokonania znacznych nakładów inwestycyjnych oraz trudną sytuacją w branży górniczej. Groźba pojawienia się substytutów praktycznie nie istnieje, ponieważ do tej pory nie pojawiła się inna metoda zagospodarowania odpadów powstających w skutek wydobycia węgla. Siła oddziaływania głównych klientów jest bardzo duża gdyż analizowana organizacja posiada klienta, który odbiera prawie 90% usług oferowanych przez firmę. Głównym celem strategicznym wynikającym z analizy wszystkich macierzy portfelowych, gwarantującym przetrwanie i rozwój firmy jest zmniejszenie udziału największego klienta w odbiorze jej usług poprzez stopniowe przebranżowienie się. Rozwiązaniem może być rozbudowa sieci stacji benzynowych oraz poszerzanie asortymentu usług oferowanych w tych placówkach (myjnie, restauracje itp.). Należałoby zastanowić się nad rozwinięciem działalności w branży budowlanej zważywszy na fakt iż firma posiada dobrze wyposażoną i zorganizowaną bazę sprzętową (koparki, buldożery, wywrotki).