Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Minister jako naczelny organ administracji państwowej
Minister jako naczelny organ administracji państwowej Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister powoływany jest przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Do podstawowych funkcji ministra należy: 1) kierowanie określonym resortem; 2) wydawanie rozporządzeń i zarządzeń oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez organa resortu; 3) realizacja polityki rządu w zakresie danego resortu; 4) kierowanie ministerstwem i jednostkami podległymi; Minister bez teki jest to minister nie piastujący kierownictwa wresorcie.Minister kieruje określonym działem administracji państwowej przy pomocy sekretarzy stanu powołanych przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialność polityczna ministra polega na obowiązku ustąpienia ze stanowiska członka rządu w przypadku utraty zaufania większości członków Sejmu. Minister ponosi także odpowiedzialność konstytucyjną.