Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Minimum socjalne
Minimum socjalne. Definiuje się to jako kwotę pieniężnych środków umożliwiających w minimalnej mierze zaspokojenie potrzeb określonego typu gospodarstw domowych na poziomie uznanym za niezbędny na danym etapie rozwoju kraju. Badanie i określanie. Minimum społeczne polega na ustaleniu stałego zestawu dóbr i usług służących zaspokojeniu określonych grup potrzeb (żywność, odzież i obuwie, utrzymanie i wyposażenie mieszkania, higiena i ochrona zdrowia, kultura, wypoczynek, transport) – przyjęcie stałych tych norm dóbr i usług stosownych do założeń minimum a następnie pieniężnej wycenie tegoż koszyka konsumpcyjnego na podstawie aktualnie obowiązujących celów. Minimum społeczne jako wielkość op...yjna jest kategorią swoistą. Odzwierciedla ono, bowiem myślenie w kategoriach państwa opiekuńczego a także zasady solidaryzmu społecznego. Aby zapewnić w praktyce minimum społeczne aspiracyjnym do niego jednostką państwo musiałoby dokonać głębokiej redystrybucji dochodów. W ramach gospodarki rynkowej tego typu redystrybucja napotyka na istotne przeszkody. Zakłada bowiem znaczne poszerzenie interwencji państwa w życie społeczne. W praktyce minimum społeczne jest, więc kategorią informacyjną, sygnalizującą relacje między rzeczywistymi potrzebami a faktycznymi dochodami ludności. Tę rolę spełnia też w gospodarce rynkowej z coraz większym trudem, gdyż wzbogacają się formy przychodów ludności.