Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski >

Matura 1
Matura 1 1. Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"? 2. Wielkości i tragizm bohaterów "Iliady" Homera. 3. Podaj cechy eposu na przykładzie "Iliady". 4. Archetyp tułacza na przykładzie "Odysei" Homera 5. Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności. 6. Cechy dramatu antycznego (budowa i kompozycja) 7. Tragiczna wizja świata i losu ludzkiego w "Antygonie" Sofoklesa. 8. "Sposób na życie" według Horacego 9. Porównaj kosmologię biblijną i mitologiczną. 10. Dlaczego człowiek współczesny powinien znać biblię nie tylko ze względów religijnych. 11. Omów główne gatunki literackie w Biblii. 12. Wskaż w Biblii i w literaturze antyku nieprzemijalne postawy ludzkie, przykłady uniwersalnych wartości i wiecznie aktualnych motywów. 13. Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm ? 14. Ideał ewangeliczny miłości w "Kwiatkach Św. Franciszka" 15. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego. 16. "Bogurodzica" - najdawniejszy polski tekst poetyczny i zabytek językowy. 17. Wyjaśnij pojęcie literatury parentycznej. Zaprezentuj wzorce osobowe utrwalone na kartach literatury średniowiecznej. 18. Przedstaw najważniejsze motywy i tematy literatury średniowiecznej. 19. Wymień najważniejsze utwory epiki rycerskiej 20. "Lament świętokrzyski"- arcydzieło liryki średniowiecznej 21. Motyw śmierci i miłości przenikający "Wielki testament" Franciszka Villona. 22. Średniowieczna wizja Boga, świata i człowieka 23. Przedstaw główne prądy renesansu 24. "Dekameron" Boccaccia jako "pierwsza komedia ludzka" 25. Na czym polega teoria "sokoła" na przykładzie noweli z "Dekameronu" 26. "Boska komedia" Dantego "pomostem" pomiędzy średniowieczem a renesansem 27. Obywatel i państwo jako problem publicystyki XVI w. (Frycz- Modrzewski, Skarga) 28. Alegoria ojczyzny jako tonącego okrętu w "Kazaniach sejmowych" P. Skargi. 29. Ocena społeczeństwa polskiego zawarta w "Krótkiej rozprawie między trzema osobami Panem Wójtem a Plebanem" M. Reja 30. Szlachecki model szczęścia w "Żywocie człowieka poczciwego" Reja 31. Postawa wobec życia człowieka renesansu w świetle "Fraszek" Kochanowskiego 32. Świat wartości wyłaniający się z "Pieśni" Kochanowskiego 33. Treść i alegoryczność "Odprawy posłów greckich" Kochanowskiego 34. Związek "Odprawy..." z tragedią grecką 35. Topos "wsi spokojnej, wsi wesołej" w twórczości renesansowej 36. Kryzys światopoglądu humanistycznego w "Trenach" Kochanowskiego 37. Kochanowski jako twórca renesansowy, typowy humanista i poeta doctus(uczony) 38. "Żeńcy" Szymona Szymonowica jako nietypowa sielanka. 39. Wzór dworzanina w twórczości Górnickiego("Dworzanin Polski") 40. Literackie wzorce osobowe w polskim renesansie 41. Wizja człowieka i świata w sonetach M. Sępa- Szarzyńskiego 42. Gatunki literackie odrodzenia 43. Rola ambicji w życiu człowieka na przykładzie "Makbeta" 44. Problem sprawiedliwości, winy i kary w "Makbecie" 45. Cechy dramatu szekspirowskiego 46. Czym charakteryzował się polski sarmatyzm 47. Miejsce pamiętników Chryzostoma Paska w lit. polskiej 48. Udowodnij, że Wacław Potocki był patriotą 49. Przedstaw rodzaje komizmu na przykładzie "Świętoszka". 50. Udowodnij, że polskie oświecenie ucząc bawiło. 51. Co to jest bajka i satyra? Omów ich rodzaje. 52. Jakie wady społeczeństwa polskiego krytykował I. Krasicki w bajkach i satyrach? 53. Krytyka wychowania młodego człowieka na przykładzie pierwszej polskiej powieści. 54. Co to jest poemat heroikomiczny? 55. Klasztory w krzywym zwierciadle. Matura 2 1. "Powrót posła" J.U.Niemcewicza jako komedia polityczna, obyczajowa i charakteru. 2. Postępowy charakter polskiej publicystyki oświeceniowej. 3. Wyjaśnij znaczenie terminów: Walenrodyzm, Werteryzm, Reneizm 4. Dlaczego "Oda do młodości" jest utworem przełomowym ? 5. Na czym polega programowy charakter ballady "Romantyczność" ? 6. Ballada romantyczna (przykłady) 7. Czy Konrad Wallenrod był postacią tragiczną ? 8. Rola poezji i poety w życiu narodu na przykładzie Konrada Wallenroda. 9. Cechy powieści poetyckiej przykładzie Konrada Wallenroda. 10. Udowodnij, że Sonety krymskie mieszczą się w kanwie epoki. 11. Ludowa koncepcja pełni człowieczeństwa zawarta w II cz. "Dziadów" 12. Kompozycja II i IV cz. "Dziadów". 13. Dlaczego IV cz. "Dziadów" uważa się za wielki poemat miłosny ? 14. Cierpienie i ofiara w III cz. "Dziadów" 15. Prometeizm i mesjanizm w "Dziady III" 16. Obraz społeczeństwa polskiego zawarty w "Dziady III" 17. Cechy dramatu romantycznego na przykładzie "Dziadów III" i "Kordiana" J. Słowackiego. 18. Portrety ostatnich polaków przedstawionych w "Panu TadeuszuU" A. Mickiewicza. 19. "Pan Tadeusz" - jako epopeja. 20. Liryki lozańskie A. Mickiewicza - ostatnie słowo poety. 21. Ocena Polski i Polaków w "Grobie Agamennona" J. Słowackiego. 22. Beniowski J. Słowackiego jako poemat dygresyjny ? 23. Krytyka poezji romantycznej w Nie boskiej komedii Krasińskiego. 24. Czy Nie boska komedia Krasińskiego jako dramat społeczny i polityczny jest dialogiem dwóch racji. 25. Kult ludzi wielkich w poezji C. K. Norwida i miejsce w społeczeństwie w świetle poezji Norwida. 26. Koncepcja artysty w twórczości C. K. Norwida 27. Nowatorstwo poezji Norwida. 28. Romantyczny model miłości i polemika z nim w "Ślubach panieńskich" 29. Adam Asnyk- poeta czasów niepoetyckich. 30. Przedstaw wiersze programowe A. Asnyka. 31. Obraz świata mieszczańskiego i arystokratycznego w Lalce B. Prusa. 32. Trzy pokolenia idealistów w "Lalce" B. Prusa. 33. Znaczenie nowelistyki pozytywistycznej w literaturze polskiej. 34. Jakie zagadnienia poruszała w swojej twórczości M. Konopnicka ? 35. Czy Andrzej Kmicic był bohaterem romantycznym ? 36. Udowodnij, że trylogia H.Sienkiewicza pisana była "ku pokrzepieniu serc". 37. Omów kompozycje "Potopu" (powieść histor., epopeja, baśń,romans przygodowy, western). 38. Wartość pracy w życiu człowieka na przykładzie "Nad Niemnem" 39. "Nad Niemnem" jako powieść tendencyjna. 40. Przedstaw cechy charakterystyczne poezji na przykł. twórczości K.Przerwy Tetmajera. 41. Omów etapy twórczości Jana Kasprowicza. 42. Nitscheańska koncepcja życia w świetle "Snów o potędze" Leopolda Staffa. 43. Afirmacja życia w twórczości Leopolda Staffa. 44. Leopold Staff jako poeta młodopolski. 45. Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni". 46. Rodowód literacki Doktora Judyma. 47. Jednostka wobec gromady w świetle "Chłopów" Reymonta. 48. Dlaczego "Chłopom" Reymonta przyznano literacką Nagrodę Nobla ? 49. "Chłopi" Reymonto jako epopeja. 50. Osoby i osoby dramatu oraz ich rola w "Weselu" Wyspiańskiego. 51. Dlaczego "Wesele" uważane jest za dramat narodowy ? 52. Omów kompozycje "Wesela" Wyspiańskiego. 53. Dlaczego "Moralność Pani Dulskiej" jest tragifarsą kołtuńską ? 54. Krytyka moralności mieszczańskiej w utworze G. Zapolskiej. 55. Demaskatorski charakter opowiadań S. Żeromskiego 56. Motywacja tytułu "Przedwiośnie" Żeromskiego i "Granica" Nałkowskiej. 57. Trzy koncepcje naprawy Rzeczpospolitej zawarte w "Przedwiośniu" Żeromskiego. Abiturient kursy maturalne