Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE
MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE Analiza działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej powinna obejmować: analizę otoczenia p., analizę ekonomiczną. ANALIZA OTOCZENIA dotyczy bieżących i przyszłych warunków funkcjonowania p. Ma na celu rozpoznanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia oraz określenie na tej podstawie silnych i słabych jego punktów. W jej skład wchodzą: a. rynku, a. konkurencji, ocena warunków społecznych i prawnych. Analiza rynku to: badanie popytu na dobra, sposób ich dostaw na rynek, dystrybucja produktów, ocena segmentacji rynku (charakterystyka demograficzna, geograficzna, psychologiczna), określenie wymagań rynku, przewidywanych trendów i zmian w rozmiarach popytu, dystrybucji, tworzenia nowych segmentów, prognozy w zakresie cen, sposobów sprzedaży, kanałów dystrybucji, promocji wyrobów i usług. Analiza konkurencji : identyfikacja głównych konkurentów (rozmiary ich sprzedaży, wskaźniki wzrostu, stopień integracji, silne i słabe strony), ustalenie, w jakich grupach klientów konkurent ma lepsze, gorsze lub jednakowe powodzenie i dlaczego, reakcje konkurentów na wprowadzenie nowego wyrobu na rynek, zmiany cen i środków reklamy. ANALIZA EKONOMICZNA to zasadnicza część analizy działalności p. Obejmuje dwa działy: a. finansową , stanowiącą punkt wyjścia podstawowy zakres analizy, która zajmuje się: wstępną i rozwiniętą analizą bilansu, rachunku zysków i strat, określeniem źródeł przychodów i kierunków rozchodów, analizą wyniku finansowego i czynników go kształtujących, analizą sytuacji finansowej badanej jednostki. Analiza techniczno – ekonomiczna koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków dg przedsiębiorstwa: ilości i asortymencie produkcji, metodach jej wytwarzania, wyposażeniu technicznym, zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów, zatrudnieniu, płacach, wydajności pracy. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe p. A. finansowa i ekonomiczna są ze sobą powiązane. Zadaniem a. f jest ocena finansowej strony działalności p. w stosunku do okresów ubiegłych, założeń planowych i wielkości osiągniętych przez inne firmy oraz na wytyczenie kierunków dalszych badań w zakresie czynników kształtujących wyniki finansowe p. Wartość praktyczna analizy zależy od wyników uzyskanych w a. techniczno-ekonomicznej.