Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Logistyka - definicje
Logistyka - definicje AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania. BADANIA RYNKU (Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę. BADANIE MARKETINGOWE - jest to celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie. Cel badań zależy od problemu, jaki ma być rozwiązany na podstawie ich wyników. BENCHMARKING to sztuka odkrywania jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują sprawniej niż inne. Możliwe są nawet dziesięciokrotne różnice w jakości, szybkości, kosztach firm przeciętnych, w porównaniu ze światowym liderami .Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw. Japończycy stosowali go wytrwale po II wojnie światowej, kopiując amerykańskie produkty i sposoby działania CAŁKOWITE KOSZTY LOGISTYCZNE - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z punktu widzenia procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w handlu kształtują się na znacznie niższym poziomie niż koszty logistyczne w sferze zaopatrzenia i zbytu przedsiębiorstw przemysłowych. CIM (Computer lntegrated Manufacturing). – Celem sprzężenia różnych systemów informacyjnych dla potrzeb logistyki jest optymalizacja łańcucha dostaw w kontekście redukcji kosztów i międzyczasów operacyjnych, przy jednoczesnym wzroście efektywności działalności logistycznej i jakości usług. CONTROLLING - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych procesów w informacje. Jest systemem ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa. CYRKULACJA – to wymiana towarowo pieniężna (obrót). Może być: prosta - zaopatrzenie, zakup, zbyt, sprzedaż, lub złożona - handel za pośrednictwem pieniądza. CZYNNOŚCI - to działania służące realizacji zadań, obejmuje je proces. Należy zauważyć, że: czynności – proces - zadania logistyczne to pojęcia ze sobą bezpośrednio związane, co jest widoczne zawłaszcza przy interpretacji systemu logistycznego, a relacje między nimi są następujące: zadanie, proces DECYZJE STRATEGICZNE - Kształtowanie zintegrowanych struktur logistycznych w przedsiębiorstwie oraz określenie odpowiednich strategii logistyczno-marketingowych. DEKONSOLIDACJA – jedno z zastosowań składu, zestawienie dużych partii towarów i podział na mniejsze partie, które rozsyłane są do klientów. DUALNA KONCEPCJA MARKETINGU – 1) marketing jako koncepcja zarządzania: a) konsument (indywidualizacja preferencji klienta), b) konkurent (zmiany w strukturze i zasięgu konkurencji), c) handel (internacjonalizacja rynku); 2) marketing jako równorzędna funkcja przedsiębiorstwa zawiera działania wspierające (infrastruktura firmy, zarządzanie personelem, rozwój technologii i system zaopatrzenia). DUALNY CHARAKTER KATEGORII EFEKTYWNOŚCI – Pierwszy wymiar to: porównanie pożądanych i osiągniętych wyników, orientacja dla klienta, kryterium celowości i użyteczności efektu, badania popytu, korzyści dla klienta. Drugi wymiar to: sprawność przedsięwzięć, orientacja na koszty, kryterium trafności doboru środków, optymalne zastosowanie oraz wykorzystanie zasobów i procesów, badania potencjału przedsiębiorstwa, racjonalne zaangażowanie czynników i potencjałów. Pierwszy wymiar można określić jako rynkowy wymiar efektywności, znajdujący wyraz w kształtowaniu optymalnej struktury wartości dodanej dla klienta. Drugi wymiar można określić jako ekonomiczny wymiar efektywności, przejawia się w kształtowaniu optymalnej struktury czynności i kosztów w procesie kreowania wartości dodanej oraz w dążeniu do racjonalnych związków ekonomicznych między kosztami a pożądaną strukturą efektów. DYSTRYBUCJA - zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Celem jej jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Funkcja logistyki polega na koordynacji działalności dostawców, agentów d/s zakupów, kadr odpowiedzialnych za marketing, uczestników kanałów dystrybucji i klientów. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA (Blaik) – Odnosi się jedynie do materialnej (fizycznej) strony dystrybucji rozumianej jako faza wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż w przedsiębiorstwach produkcyjnych). Polega na kierowaniu ruchem i dokonywaniu operacji niezbędnych do przebiegu produktów z miejsc wytworzenia do miejsc ich konsumpcyjnego i przemysłowego zużycia, za pośrednictwem celowo dobranych kanałów dystrybucji. Obejmuje: składowanie, spedycję, transport, ubezpieczenie produktów na czas przebiegu, nadanie produktom postaci handlowej, kontrolę ilości i jakości itp. DZIAŁ LOGISTYKI - skupia wszystkie najważniejsze funkcje logistyki oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania procesami logistycznymi. Występuje hierarchicznie obok innych podstawowych działów jako samodzielna jednostka organizacyjna. Powstanie działu prowadzi do zmiany i przemieszczenia zadań i kompetencji w ramach całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. ECR (Efficient Consumer Response) – system efektywnej obsługi klienta. System ten integruje w łańcuchu dostaw wszystkie ogniwa procesu dystrybucji, a więc producenta, dystrybutora i detalistę. System ten przewiduje gromadzenie przez detalistę (za pomocą kodów kreskowych) bieżących danych o sprzedaży, ujmowanych na koniec dnia w formie raportu. Raport ów jest następnie przesyłany pocztą elektroniczną do dostawcy. EFEKT SYNERGICZNY - systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. Stwarza możliwości osiągnięcia efektów synergicznych jako rezultatu współdziałania poszczególnych funkcji, procesów, elementów pracy itp. Efekty synergiczne są rezultatem systemowego, strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dystrybucji dóbr i działalności gospodarczej podmiotów rynkowych. EFEKT SYNERGICZNY KOSZTÓW - (rezultat utraconych korzyści) - różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury. Jest to rezultat systemowego i strukturalnego podejścia do kształtowania i rozwiązań w rozkładzie procesów i kosztów (nakładów) w całym systemie (łańcuchu) logistycznym. Jest to istotny sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów, z uwzględnieniem zasady kształtowania na odpowiednim, coraz wyższym, poziomie efektów logistycznych. EFEKTY - są one rozpisaniem celów. Mają być blisko nich, są ich ucieleśnieniem. Są odbiciem funkcji logistyki. EFEKTY LOGISTYCZNO - MARKETINGOWE (Rutkowski) - z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane (obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji) przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych osiąganą przy założeniu zachowania określanego poziomu obsługi klienta. EFEKTY SYNERGICZNE (sprzężone) - Efekty które są rezultatem systemowego strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dystrybucji dóbr i działalności gospodarczej podmiotów rynkowych. Rezultat współdziałania i integracji poszczególnych zadań i procesów oraz ogniw i sfer szeroko rozumianej dystrybucji. EFEKTYWNOŚĆ - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną, która przedstawia stosunek między ilością poniesionych nakładów zużytych materiałów a ilością produkowanych dóbr (towarów). W szerszym ujęciu pojęcie efektywności oznacza najlepsze rezultaty w produkcji czy dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach. Termin ekonomiczność używany jest w sensie skuteczności osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, tj. realizowanie zamierzonych celów, może być osiągnięte przy nadmiernych lub też przy racjonalnych nakładach, wysiłkach. EFEKTYWNOŚĆ - optimum (różnica) między poziomem poniesionych nakładów (kosztów) a całością uzyskiwanych efektów EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA - (Blaik) miara zrealizowania zasady racjonalnego gospodarowania. Jest to pojęcie stosunkowe, odzwierciedlające relacje między całkowitym nakładem a efektami. Efektywność obejmuje produktywność (jako wydajność) zaangażowanych czynników wytwórczych oraz ocenę uzyskanego efektu od strony celowości działania. EFEKTYWNOŚĆ POTENCJALNA – ujawnia źródła zwiększenia efektywności rzeczywistej funkcjonowania systemu. Przy efektywności potencjalnej interpretuje się i ocenia możliwości systemu, które nie zostały jeszcze wykorzystane w pełni, prognozuje się to co może nastąpić. Problem efektywności potencjalnej rozstrzyga jakość, zachowanie się systemu oraz proces jego doskonalenia. Istotą efektywności potencjalnej jest ocena potencjalnych zdolności systemu logistyki, a nie tylko ocena ich zewnętrznych przejawów. Kryteria: 1) stabilność – zdolność unormowania swojej pozycji przy zakłóceniach lub zdolność działania systemu w ramach norm, 2) adaptacyjność – zdolność przystosowania systemu do zmian w otoczeniu, które wywiera określony wpływ, 3) inwencyjność – zmiany w zachowaniu się systemu podyktowane dążeniem do celowego przekształcenia swego otoczenia. EFEKTYWNOŚĆ RZECZYWISTA – bada się tu nakłady i efekty we wzajemnych relacjach między nimi, jest ona analizą zewnętrznych przejawów zdolności systemu logistyki. ELEMENTY FORMUŁY EFEKTYWNOŚCI – 1) kryterium celowości i użyteczności efektu czyli relacja cel – efekt; 2) kryterium efektywności nakładów czyli relacja nakład – efekt; 3) kryterium oceny realności celu i trafności doboru środków czyli relacja cel – nakład ELEMENTY PO TRANSAKCJI – mają na celu wspomaganie użytkownika w trakcie stosowania produktu i obejmują warunki gwarancji, serwis, procedury składania reklamacji oraz wymianę produktu. ELEMENTY TRANSAKCJI - to czynniki bezpośrednio wpływające na wydajność dystrybucji np. niezawodność produktu lub dostawy FIZYCZNA DYSTYBUCJA – to przebiegi towarowe od producenta do finalnego nabywcy. FIZYCZNE ZAOPATRZENIE (Blaik s.45) - to faza wymiany towarowej: zbyt, sprzedaż między rynkiem zaopatrzenia (dostawcy) a przedsiębiorstwami produkcyjnymi. FIZYCZNY OBIEG TOWARÓW (Blaik) - Pojęcie szersze niż dystrybucja fizyczna. Układ fizycznych (realnych) komponentów i czynności zintegrowanego łańcucha logistyki, jego realna struktura wewnątrz przedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwami. Obejmuje cały ruch okrężny towarów w gospodarce, przedsiębiorstwie, strukturze powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i ma różne wymiary. Można go różnie strukturyzować, co wymaga systemowego, zintegrowanego podejścia. FIZYCZNY OBIEG TOWARÓW (dystrybucja fizyczna) - materialna strona dystrybucji rozumiana jako faza wymiany towarowej. Obejmuje transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów i struktury asortymentowej towarów, paczkowanie, zamawianie towarów, obsługę odbiorców. FORMUŁA 4C (Blaik) - obejmuje następujące elementy: 1) potrzeby i pragnienia klienta, 2) koszt dla klienta, 3) wygoda zakupu, 4) dostarczenie informacji. FORMUŁA 4I – informacje (zdobywanie i przetwarzanie informacji w celu wykorzystania dla podejmowania decyzji marketingowych przy wykorzystaniu wszystkich możliwości technologicznych), innowacje (konkretyzacja i rozszerzanie programu działania dostawców w formie nowych usług i produktów, co wpływa w sposób decydujący na osiąganie korzyści w warunkach konkurencji), internacjonalne zarządzanie (rosnąca globalizacja czynności rynkowych i efektów przedsiębiorczych w skali regionalnych lub narodowych rynków), integracyjne zarządzanie (rozwój adaptacyjnych systemów integrujących wszystkie zmienne marketingu i zintegrowane systemy marketingowe. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo szybkiego i elastycznego oddziaływania na potrzeby rynkowe). FORMUŁA 7W - działań logistycznych. Pewne rozszerzenie marketingowej koncepcji zaspokojenia potrzeb 4C (właściwy produkt, ilość, jakość, czas, miejsce, informacja, koszt realizacji zleceń). FORMUŁA 8W – właściwy klient, produkt, informacja, ilość, czas, miejsce, koszt realizacji zleceń. FUNKCJA KOORDYNACYJNA - Stanowi o istocie nowoczesnej koncepcji logistyczno-marketingowej. Problem sprowadza się do koordynacji styków funkcji czynności logistycznych z innymi funkcjami przedsiębiorstwa oraz koordynacji styków i tendencji w obszarze celów i komponentów logistyczno-marketingowych w całym układzie. FUNKCJE MARKETINGU – ogół wszystkich czynności, których zadaniem jest doprowadzenie do zgodności oferty towarowo-usługowej z oczekiwaniami nabywcy. FUNKCJE MARKETINGU (Kramer) – są następujące: 1) f. gromadzenia informacji – informacje związane z rynkiem, z konkurencją i z samym przedsiębiorstwem w porównaniu z otoczeniem dalszym, 2) f. w dziedzinie obrotu towarowego – obsługa procesów kupna – sprzedaży, integracja działań marketingowych z logistycznymi, 3) f. marketingu w dziedzinie zarządzania, 4) f. typu społecznego – kontakty interpersonalne, komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem, 5) f. typu naukowego. FUNKCJE ZARZĄDZANIA - wg poszczególnych definicji: planowanie i organizacja - L.Poth 1970; planowanie organizowanie controlling - R.Ballon 1973; planowanie sterowanie kontrola - P.Trumann ’76, W.Lück ’84, R.Jünemann ’89; kształtowanie sterowanie kontrola – J.Krulis-Ronde ’77; planowanie realizacje kontrola – CLM; planowanie alokacja controlling - D.Bowersox ’87; planowanie sterowanie realizacja kontrola - H.Pfohl ’85; planowanie kształtowanie realizacja kontrola - Ch.Schulte ’91; kształtowanie planowanie realizacja kontrola - U.Wagner ’93; zarządzanie D.Browersox ’87, S.Kummer-J.Weber ’90; proces koncepcja system metody - J.P.Guillaume ’93.Funkcje planowania, kontroli i sterowania są eksponowane niemal we wszystkich definicjach logistyki. Natomiast ze zbioru funkcji o charakterze realizacyjnym i wdrożeniowym nie można zauważyć wyraźnych preferencji w przywoływaniu jakiejś funkcji konkretnie. Dla niektórych autorów określone funkcje zarządzania wydają się występować w relacji swoistej substytucji. Dotyczy to zwłaszcza relacji między planowaniem a kształtowaniem oraz między organizowaniem a realizacją. Funkcje te często stosowane są zamiennie. Tylko Ch.Schulte i U.Weger w swoich definicjach logistyki wymieniają obie te funkcje, tj. planowanie i kształtowanie, ale w kolejności odwrotnej. GOSPODARKA MAGAZYNOWA – zajmuje się wszystkimi procesami decyzyjnymi, które mają wpływ na zapasy magazynowe. GOSPODARKA MATERIAŁOWA – całokształt procesów gospodarowania materiałami w sferach produkcji i obrotu. W ujęciu mikroekonomicznym obejmowała ona sferę zaopatrzenia, gospodarowanie zapasami (w tym wyrobów gotowych) oraz gospodarowanie i efektywne wykorzystanie materiałów w produkcji. HANDEL (Blaik) - najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywania dóbr w sferze produkcji w celu dalszej ich sprzedaży różnym nabywcom. W odróżnieniu od handlu inne formy obrotu towarowego, takie jak zbyt i zaopatrzenie materiałowo-techniczne mają charakter działalności jednoramiennej polegającej w pierwszym przypadku na bezpośredniej sprzedaży przez samych producentów, bądź w przypadku drugim na zakupie przez producenta surowców, materiałów do własnych celów produkcyjnych. INTEGRACJA HIERARCHICZNA - równoczesna integracja szczebli i elementów zarządzania oraz ekonomicznych i technicznych czynności i procesów logistycznych w pełnym wymiarze strukturalnym wewnątrz przedsiębiorstwa i między jego rynkowymi partnerami. INTEGRACJA PIONOWA - integracja szczebli zarządzania i instrumentów działania. INTEGRACJA POZIOMA - integracja elementów procesu przepływów wzdłuż łańcucha logistycznego. ISTOTA LOGISTYKI to kreowanie potencjału przyszłych sukcesów, jest to aktywne oddziaływanie na procesy. ISTOTA STRATEGII MARKETINGOWEJ (T.Kramer) - sprowadza się do tworzenia odpowiedniej kompozycji poszczególnych elementów i wiązania ich w pewną całość, w zależności od sprzedawanego produktu, charakteru rynku i cech konsumentów, stosowanych systemów sprzedaży. Istota marketingu sprowadza się do: a) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy, b) pobudzania i rozwijania jego potrzeb. W tym sensie marketing stanowi kategorię gospodarki rynkowej, jest jednak produktem określonej fazy jej rozwoju, charakteryzuje się zasobnością producentów i stabilizacją reguł postępowania uczestników rynku. W polu zainteresowania marketingu znalazły się następujące sprawy: kreowanie nowych produktów i ich opakowań, cena, usługi sprzedażowe, reklama, kanały dystrybucji oraz badania rynku. JAKOŚĆ - suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie jakości wiąże się ze stosowaniem ocen w oparciu o porównania z wzorcem istniejącym obiektywnie lub idealnym, normami jakości, odpowiednią skalą. Dokonywanie pomiaru i ocena jakości posiada znaczenie przy stosowaniu czy dążeniu do systemu produkcji tzw. bezusterkowej. JAKOŚĆ TOWARU - zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a zagwarantowany normami lub innymi przepisami. Cechy fizyczne dotyczą: zawartości pożądanych składników, niezawodności działania, trwałości, niskich kosztów eksploatacji, walorów estetycznych itp. Subiektywne znaczenie mają cechy jakościowe dotyczące np. walorów smakowych napojów lub artykułów żywnościowych. JIT (Just In Time) – „dokładnie na czas”, oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy przewidzieć potrzeby w zakresie zasobów produkcyjnych, by następnie produkować na życzenie klienta przy min. koszcie, tj. przy min. zapasie. Należy przy tym spełnić żądania klienta zarówno co do ilości, terminu, jak i jakości wyrobów. KAIZEN - szczególna cecha charakteryzująca koncepcję kompleksowej jakości. Rozumiany jako permanentna presja na stałe ulepszanie w systemie produkcji w przedsiębiorstwie. Rezultatem tego jest m.in. świadomość o roli kompleksowej jakości oraz udział wszystkich pracowników w osiąganiu takiej sytuacji. KANAŁ DYSTRYBUCJI - to sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością rynkową. Do najważniejszych strumieni przepływających w procesie obsługi konsumenta można zaliczyć: negocjacje, fizyczny przepływ towarów i usług, środki aktywizacji sprzedaży, zapłatę za towar, informację rynkową. KANAŁY DYSTRYBUCJI - są systemem służącym do zorganizowanego przepływu produktów od wytwórców do końcowych nabywców. Uczestnikami kanału dystrybucji są: producenci, hurtownicy i detaliści dysponujący środkami materialnymi i finansowymi niezbędnymi do oferowania i sprzedaży produktów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. KANBAN - została zapoczątkowana w japońskim koncernie Toyota. Oznacza ona z japońskiego kartka, etykieta, naklejka. System ten wykorzystuje zasadę „ssania” i stosuje dwa rodzaje kart: ruchu - wywołują one przemieszczenia jednego standardowego pojemnika z gniazda nadania (wytworzenia) do gniazda odbioru (wykorzystania), produkcji - sygnalizują konieczność wyprodukowania w ustalonej ilości (w gnieździe nadania) części (podzespołu), której dotyczą. Karta ta musi zawierać szereg informacji: kod identyfikacyjny karty i części, miejsce stosowania, standardową ilość. KLASYFIKACJA SYSTEMÓW LOGISTYKI (ujęcie funkcjonalne) – według sfery działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego (zakresu i rodzaju rozpatrywanych funkcji systemu). Podział w dwóch ujęciach: funkcji pierwotnych – podsystem logistyki w sferze zaopatrzenia przepływ surowców, materiałów, części zamiennych od dostawców do magazynów lub bezpośrednio do produkcji, – podsystem systemu w sferze produkcji przepływ surowców materiałów półfabrykatów i wyrobów gotowych między magazynami zbytu, - podsystem logistyki w sferze dystrybucji( sprzedaż) - przepływ wyrobów gotowych między magazynami zbytu a klientami na rynku zbytu lub bezpośrednio z produkcji do klientów), funkcji zarządzania (jako funkcje decyzyjne) – które kierują użyciem zasobów koordynowaniem funkcji rzeczowych. KLASYFIKACJA SYSTEMÓW LOGISTYKI (ujęcie instytucjonalne) - według liczby i rodzaju instytucji składających się na strukturę systemu dzielimy na: mikrologistyczny – obejmujący wszystkie procesy logistyczne wewnątrz jednostkowych organizacji gospodarczych (system logistyczny przedsiębiorstwa), metalogistyczny - stanowi integrację podsystemów mikrologistycznych kooperujących przedsiębiorstw (łańcuch logistyczny), mezalogistyczny - jest rezultatem pionowej integracji podsystemów metalogistycznych, makrologistyczny – będący wyrazem integracji procesów logistycznych w skali całej gospodarki (międzysystem), zewnętrzny system logistyczny – integruje procesy logistyczne między dostawcami a odbiorcami. KONCEPCJA EFEKTYWNOŚCI - przejaw realizacji funkcji można traktować jako efekty, walory świadczenia usług, działania przedsiębiorstwa na rzecz realizacji tych funkcji znajdujących wyraz w nakładach. KONCEPCJA JAKOŚCI (Time Cent) - Permanentna cecha ulepszania systemów produktów w przedsiębiorstwie. Świadomość o roli kompleksowej jakości. KONCEPCJA LEAN MANAGEMENT - zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno- rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca produktywność i elastyczność stopnia produkcji przy równoczesnej redukcji zatrudnienia, produkcji, zmniejszenia inwestycji. KONCEPCJA LOGISTYKI (Blaik s.11) - to zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa i całego układu rynkowego z punktu widzenia optymalizacji realizowanych celów. Jest ona osadzona w realiach rynku tj. bazą i przesłanką wszystkich działań i decyzji oraz powiązań w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na wymogi rynku oraz możliwości jego kształtowania i rozwoju. KONCEPCJA LOGISTYKI MARKETINGOWEJ (Krulis-Randy) - Jest to zintegrowana funkcja marketingu na realizację jego celów. Funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne czynności komponenty systemu logistyki, które regulowane w procesie zintegrowanych przepływów towarowych i informacyjnych bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych. KONCEPCJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - systemowe ujecie zadań logistycznych występujących we wszystkich fazach przepływu dóbr w przedsiębiorstwie i traktowanie ich jako elementarnej, złożonej, zintegrowanej funkcji. KONCEPCJA MARKETINGOWA (Kotler) - opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych filarach: rynku docelowym, potrzebach klienta, marketingu skoordynowanym i rentowności. Opiera się ponadto na perspektywie „z zewnątrz do wewnątrz”. Punktem wyjścia jest dobrze zdefiniowany rynek, dalej następuje koncentracja na potrzebach klienta, koordynacja wszystkich działań dotyczących klienta i realizacja zysku poprzez osiągnięcie zadowolenia klienta. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA - w przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych stosuje się logistykę na coraz większą skalę i traktuje się ją jako nową zintegrowaną funkcję i orientację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też ma miejsce wzrost znaczenia logistyki, rozumianej jako nowoczesna koncepcja zarządzania. KONKURENCYJNOŚĆ - to proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów próbują przedstawić korzystniejsze od innych podmiotów działania oferty pod względem ceny, jakości lub innych cech oferowanego produktu wpływającego na decyzję zawarcia transakcji. KONSOLIDACJA – zestawienie w składzie nadchodzących z różnych zakładów wyrobów w przesyłki zgodnie z zamówieniami klientów. KOOPERACJA - zachowanie samodzielności prawnej i ekonomicznej współpracujących przedsiębiorstw. KOSZTY LOGISTYCZNE - elementami struktury kosztów są przede wszystkim takie koszty jak magazynowania, transportu, przygotowania i realizacji zamówień, pakowania, organizacji i zarządzania przepływów towarów i informacji oraz koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz odbiorców. KOSZTY LOGISTYCZNE (poziom i struktura) - wzajemne powiązanie elementów tworzących określoną strukturę kosztów logistycznych. Wywołane są przez różnorodne czynności i procesy logistyczne. W możliwości i konieczności racjonalizacji, kształtowania struktury kosztów min. walory koncepcji logistycznej oraz znalezienie potencjalnej rezerwy i możliwości racjonalizacji sfery dystrybucji magazynowania, transportu, przygotowania i realizacji zamówień, pakowania, organizacji i zarządzania przepływów towarów i informacji oraz koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz odbiorców. KOSZTY LOGISTYKI (Sarjusz) - wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami oraz utrzymaniem zapasów. LEAN MANAGEMENT - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania. Został on rozpisany, w sensie teoretycznym, koncepcyjnym jako opcja zarządzania, a nie tylko wytwarzania przez specjalistów amerykańskich. Ogólną zasadą koncepcji Lean Management jest zintegrowana całościowa orientacja, która rozciąga się na cały majątek tworzenia wartości. Istotnym celem i komponentem tej koncepcji jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie wszystkich procesów i przebiegów w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Realizacja tego zadania ujawnia się też w konstrukcji produktów, zmianie sposobu techniki wytwarzania, organizacji pracy, jak i również w całym uproszczeniu hierarchii struktur w przedsiębiorstwie. LIS (Logistics Information System) - podobnie jak procesy logistyczne zmierzają do kompleksowego zarządzania procesami przepływu w postaci zintegrowanego łańcucha dostaw, tak procesy informacyjne zmierzają do stworzenia logistycznego systemu informacji).Równie istotne jest sprzężenie systemu informacji logistycznej z systemem informacyjnym produkcji poprzez komputerowe systemy zintegrowanego wytwarzania. Istotą LIS jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie dla wykorzystania ich w procesach podejmowania decyzji i sterowania działaniami logistycznymi. LIS integruje cały łańcuch dostaw na płaszczyźnie przepływów informacyjnych. Integracja obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha od źródeł pozyskania surowców poprzez ogniwa wytwórcze, dystrybucyjne aż po końcowego klienta. LOGISTYCZNA ORIENTACJA W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM - Sterowanie potencjałem tworzenia wartości, przy uwzględnieniu zasad logistycznego myślenia i działania. Zastosowanie i skoordynowanie podstawowych determinant zasobów systemu tworzenia wartości, które umożliwiają osiągnięcie pożądanych korzyści ekonomicznych. Istotne jest osiągnięcie wymiernej wartości zrealizowanego obrotu w odniesieniu do skumulowanych całkowitych kosztów tworzenia i transformacji wspomnianej wartości, jak również realizacji odpowiedniego poziomu usług logistycznych. LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Rozbudowa i wzbogacanie realnych przesłanek i elementów struktury istniejącego, jak również budowa nowego, logistycznego potencjału przyszłych efektów, w rozumieniu logistycznie zorientowanych zdolności sprawnego działania całego systemu przedsiębiorstwa. Podstawą strategicznej orientacji i efektów są: długofalowe korzyści logistyczne uzyskiwane przez nabywców, efekty osiągane przez przedsiębiorstwa oraz efektywna i sprawna realizacja procesu tworzenia oraz transformacji wartości w przedsiębiorstwie. LOGISTYKA - charakteryzuje się wieloszczeblową hierarchią. Oznacza to, że w ramach systemu logistycznego można wyodrębnić subsystemy różnego stopnia. Logistyka marketingowa może być więc traktowana, z jednej strony, jako subsystem logistyki przedsiębiorstwa, z drugiej zaś - jako subsystem marketingu. Wynika to z dwóch różnych wariantów usytuowania logistyki w hierarchicznej strukturze systemów. W wariancie I system logistyczny przedsiębiorstwa może być rozpatrywany jako podsystem przedsiębiorstwa czy nawet rynku i gospodarki narodowej. W wariancie II przedsiębiorstwo może stanowić element systemu metalogistycznego (łańcucha logistycznego) czy nawet systemu makrologistycznego. LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny. 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych oraz przyporządkowanych im przepływów informacyjnych w skali przedsiębiorstwa i całego łańcucha logistycznego ( Kummer Weber); 3) Jako przekrojowa przenikająca i wiążąca całą strukturę funkcja przedsiębiorstwa zabezpiecza poziome powiązania funkcjonalne, organizacyjne, uzupełniające i wspomagające zarazem zasady i rozwiązania w zakresie struktury i organizacji pionowej przedsiębiorstwa; 4) Jest systemem którego zastosowanie i efektywne oddziaływanie wymusza niejako od podstaw zmianę i reorganizacje istniejących struktur przedsiębiorstwa; 5) kompleksowy i zintegrowany system planowania, organizowania i kontroli procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacji w aspekcie optymalizacji działań i celów całego przedsiębiorstwa; 6) stanowi potencjał i instrument marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstw, determinującej jej skuteczność. LOGISTYKA (Blaik) - Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów (surowców, materiałów, produktów) i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów. LOGISTYKA (J. Weber) - To koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych oraz przyporządkowanych im przepływów informacyjnych w skali przedsiębiorstwa i całego łańcucha logistycznego. Zorientowana na przepływy dóbr koordynacja obejmuje w szczególności koordynację między dostawcami, sferami przedsiębiorstw i nabywcami jak również koordynację w płaszczyźnie podsystemów planowania, sterowania, realizacji i kontroli. LOGISTYKA (ujęcie funkcjonalno - strategiczne) - Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i całego układu logistycznego oraz przyporządkowanych im przepływom informacyjnym; (ujęcie strukturalne organizacji przedsiębiorstwa, zintegrowana funkcja logistyczna) - Funkcja „poprzeczna” przenikająca podstawowe funkcje działalności. Może rozciągać się poza granice przedsiębiorstwa integrując fizyczne i informacyjno-regulacyjne aspekty w całym systemie przepływów towarów; (ujęcie przedmiotowo-funkcjonalne) - Obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarowych oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji; (ujęcie funkcjonalne) - Wyodrębniony kompleks funkcji w sensie określonego subsytemu w skali przedsiębiorstwa i całego procesu gospodarowania i rynkowej działalności; (ujęcie instytucjonalne) - organizacja integracji logistycznych działań; (strategia funkcjonalna) - Strategia logistyczna rozciąga się na jej, różne funkcje i obszary funkcjonalne, czyli ujawnia się w postaci cząstkowych strategii funkcjonalnych; (strategia systemowa) - Przyjęcie systemowej orientacji na strategiczne kształtowanie łańcucha tworzenia wartości w skali przedsiębiorstwa; (strategia integrująca) - Zasady logistycznego. myślenia i działania stanowią część składową ogólnej strategii przedsiębiorstwa; (w sferze obrotu towarowego) - zintegrowany system kształtowania, regulowania i kontroli procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzający do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych w tej skali usług i obsługi odbiorców a poziomem i strukturą kosztów z tym związanych; (orientacja efektywnościowa) - Kompleksowa analiza i kształtowanie poziomu i struktury kosztów, w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług; LOGISTYKA A MARKETING - Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny marketingu, który wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Poziom skuteczności i oddziaływania logistyki zależy od stopnia zintegrowania z marketingiem w przedsiębiorstwie. Logistyka i marketing stykają się na wielu poziomach. Sferę tych styków w przedsiębiorstwie stanowi logistyka dystrybucji i logistyka zaopatrzenia, które tworzą wspólnie logistykę marketingową. LOGISTYKA jako koncepcja zintegrowanych przepływów towarów i informacji - W sensie przedmiotowo-funkcjonalnym obejmuje ona zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. W ramach wspomnianej struktury i układów przepływów realizowane są w sposób celowy różnorodne funkcje i czynności o charakterze ekonomicznym, technicznym i administracyjnym. Do czynności związanych z towarami należą: transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sortowanie, czynności obsługi nabywców itp. Sferę informacyjną wypełniają czynności przygotowania i przekazywania zamówień oraz administracyjne opracowanie, przygotowanie i uruchomienie przepływów towarów. Wspomniany układ i jego elementy wymagają stałej koordynacji. Ta funkcja koordynacyjna i zintegrowane podejście do wszystkich elementów i procesów logistycznych stanowią o istocie nowoczesnej koncepcji logistyki. LOGISTYKA KONCEPCJĄ ZARZĄDZANIA - jej istoty nie stanowią poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Planowanie, sterowanie oraz organizacja i kontrola procesów logistycznych nabywają dużego znaczenia, gdyż bez tych funkcji nie jest możliwe efektywne i sprawne wdrożenie logistycznego myślenia i działania w praktyce. LOGISTYKA MARKETINGOWA - 1) zintegrowana funkcja marketingowa zorientowana na realizację jego celów wyrażająca się w racjonalnym kształtowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu fizycznych aspektów przepływu surowców oraz towarów od producenta do sfery handlu a także przyporządkowanie im przepływów informacji. Obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych. Trzy wymiary: metodyczno- instrumentalna: planowania, sterowania, kontroli procesów. strumieni towarowych i informacyjnych; funkcjonalna: komplet funkcji w skali przedsiębiorstwa i całego procesy gospodarcze. i rynkowe; instytucjonalny: wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji logistycznej działalności. 2) integruje kształtowane procesy planowania i sterowania oraz czynności operacyjne i rozwija się jako instrument strategiczny. 3) stanowi swego rodzaju wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji z jednej strony logistycznej jako przekrojowo zorientowanej koncepcji zarządzania, a z drugiej marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie; 4) istotny strategiczny instrument w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. LOGISTYKA MARKETINGOWA - wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania, tj. logistyki jako przekrojowo (w sensie „wiążącym”) zorientowanej na przepływy koncepcji zarządzania, i marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzania marketingowego). Obie koncepcje spotykają się na najbardziej wrażliwym miejscu jakim jest rynek, determinując strategie konkurencji przedsiębiorstwa na rynku zbytu i zaopatrzenia. Obejmuje: logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji. LOGISTYKA MARKETINGOWA (J. Krulis-Randa) - zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów, wyrażająca się w racjonalnym kształtowaniu, kierowaniu kontrolowania fizycznych aspektów przepływu surowców (faza zaopatrzenia) oraz towarów (faza zbytu) od producenta do sfery handlu, a także przyporządkowanych im przepływów informacyjnych. LOGISTYKA MATERIAŁOWA – obejmuje logistykę zaopatrzenia i produkcji. LOGISTYKA MIX - proces działań synchronizujących i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności logistyczne. Zintegrowany system podstawowych funkcji i procesów logistycznych na poziomie operacyjnym: obsługa klienta (nabywców), transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, sortowanie, asortymentacja, itp. LOGISTYKA MIX - w ramach systemowego rozpatrywania oraz kształtowania procesów i celów logistycznych, tendencje do kształtowania pożądanego związku między stosowanymi nakładami a uzyskiwanymi efektami są realizowane w ramach procesu działania systemu, który stanowi funkcjonalną część struktury systemu logistycznego. Polega ona na wzajemnym dostosowaniu oraz tworzeniu pożądanych uwarunkowań i związków między czynnościami logistycznymi (nakładami) a realizowanymi celami (efektami). Proces ten obejmuje działania synchronizujące i harmonizujące ze sobą poszczególne czynności logistyczne (logistyka-mix). Składają się na nią: zapasy (decyzje dotyczące poziomu serwisu, planowanie zapotrzebowania materiałowego), informacja (wystawianie zamówień, prognozowanie zaopatrzenia), magazynowanie i załadunek (lokalizacja składów i magazynów, podział na jednostki sprzedażne i pakowanie), transport (decyzje dotyczące rodzaju transportu, harmonogramowanie). LOGISTYKA ODWROTNA - mamy tu do czynienia z błędami w produkcji (jest to część logistyki utylizacji – wadliwe funkcjonowanie systemu logistycznego). LOGISTYKA sensie metodyczno-instrumentalnym - metoda i instrument planowania, sterowania i kontroli procesów, strumieni towarowych i informacyjnych. LOGISTYKA UTYLIZACJI – obejmuje procesy przepływu odwrotne (pod prąd). LOGISTYKA w dystrybucji - dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu towarowego, aż do ostatecznego konsumenta, ujmująca je w zintegrowane systemy planowania, kierowania, organizacji i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. LOGISTYKA w produkcji - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i magazynowania w ujęciu systemów kompleksowych. LOGISTYKA w sensie funkcjonalnym - wyodrębniony kompleks funkcji w sensie określonego subsystemu w skali przedsiębiorstwa i całego procesu gospodarowania i rynkowej (marketingowej) działalności. LOGISTYKA w sensie instytucjonalnym - wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji logistycznych działań (czynności) LOGISTYKA W SFERZE ZAOPATRZENIA – system zajmujący się pierwszą fazą przepływu dóbr, przepływ surowców i materiałów do produkcji. ŁAŃCUCH DOSTAW - powstaje w wyniku aliansu niezależnych partnerów, których ideą jest współpraca pomiędzy uczestnikami łańcucha w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Pomiędzy uczestnikami łańcucha następuje przepływ produktów, informacji i pieniędzy. Dobrze zarządzany łańcuch dostaw pozwala skrócić czas i związane z nim koszty cyklu dostarczania produktów. Rozwinięty na podstawie wyników przeprowadzonych badań przyszły model logistyki (dla lat po 2000 r.) mieści w sobie m.in. wykraczający poza przedsiębiorstwo łańcuch dostaw jako podstawowy obiekt zainteresowań w modelu oraz koncepcję międzyinstytucjonalnego rozwiązywania problemów jako sposób analizy i działania logistycznego. Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych - od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatniego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towarów we właściwym miejscu i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY - analiza i kształtowanie problemów logistyki w sensie „ciągnionym” w większej ilości współdziałających przedsiębiorstw. Zintegrowany system rozciągający się na poszczególne ogniwa układu rynkowego: dostawcy, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, nabywcy. Przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami działalności (np. zaopatrzenie, produkcja itp.), rodzajami kosztów i miejscami ich powstawania itp. Takim zintegrowanym procesem jest właśnie łańcuch logistyczny, składający się z procesów cząstkowych, np. proces realizacji zamówień, proces obsługi klienta, proces magazynowania i gospodarowania zapasami, proces przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania celów i kształtowania systemów przepływów itp. ŁAŃCUCH PODAŻY – to sieć wzajemnie ze sobą powiązanych organizacji zaangażowanych w różne procesy i działania, których celem jest dostarczenie ostatecznemu odbiorcy pełnej oferty produktów i usług. ŁAŃCUCH TRNSPORTOWY – następstwo powiązanych ze sobą technicznie i organizacyjnie procesów, w których osoby lub towary są przemieszczane z jednego źródła do jednego celu. ŁAŃCUCH TRNSPORTOWY JEDNOCZŁONOWY - punkt dostawy i odbioru połączone są ze sobą bezpośrednio, bez zmian środka transportu. ŁAŃCUCH TRNSPORTOWY WIELOCZŁONOWY – (transport łamany lub kombinowany) zachodzi zmiana środka transportowego. ŁAŃCUCH WARTOŚCI (Kotler s. 39, Blaik s.131) - jest narzędziem rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta, obejmuje 9 strategicznie istotnych działań, które tworzą wartość i koszt w konkretnym rodzaju działalności gospodarczej. Zbiór ten składa się z: 5 działań pierwotnych (dostarczanie surowców do firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie ich na rynek w nowej formie, handlowanie nimi oraz świadczenie nowych usług) i 4 wspierających, które przejawiają się w działaniach pierwotnych. MARKETING-MIX - to zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Można wyróżnić bardzo wiele narzędzi marketingu-mix, np. 4P: Produkt, Cena, Dystrybucja, Promocja. METODA - świadomie stosowany, uporządkowany i sprawdzony co do swej skuteczności sposób działania. MISJA LOGISTYCZNA - koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie. Obejmuje ona wiele segmentów rynku. OBROTU TOWAROWEGO STRUKTURA FUNKCJI w ujęciu szczegółowym: 1) dostosowanie produkcji do istniejącej i potencjalnej pojemności rynku (potrzeb społecznych), 2) czynna, organizatorska rola w planowaniu i inicjowaniu produkcji, 3) kształtowanie potrzeb, preferencji i popytu konsumentów i użytkowników, 4) kształtowanie systemu informacji rynkowej dla nabywców i producentów, 5) aktywna rola w dziedzinie polityki cen, 6) skracanie czasu realizacji masy towarowej i przyspieszenie całego procesu reprodukcji, 7) zmniejszenie nakładów związanych z procesem realizacji towarów, 8) transformacja form wartości, 9) przemieszczanie towarów, 10) magazynowanie i przechowywanie towarów, 11) organizacja procesu zakupu i sprzedaży towarów. OBRÓT TOWAROWY (Blaik) - obrót towarowy jest pojęciem szerszym niż handel, gdyż w przeciwieństwie do handlu występuje już wtedy, gdy jednostki gospodarcze wymieniają swoje produkty bezpośrednio między sobą (wymiana naturalna). Pojęcie obrotu towarowego obejmuje następujące formy wymiany towarowej: 1) wymiana naturalna produktów pracy ludzkiej i usług (prosta wymiana towarowa); 2) cyrkulacja towarowa, czyli wymiana za pośrednictwem pieniądza: a) prosta cyrkulacja towarowa (obrót towarowy między producentami) - zbyt i zaopatrzenie materiałowo-techniczne produkcji, b) rozwinięta cyrkulacja towarowo-pieniężna, czyli handel w ścisłym tego słowa znaczeniu: hurt, detal, skup itp. OBRÓT TOWAROWY (ujęcie systemowe) (Blaik) - sfera więzi ekonomicznych w systemie gospodarczym, akcentująca przede wszystkim występowanie funkcjonalnych zależności między podmiotami gospodarczymi - uczestnikami obrotu towarowego. Istnieją funkcje obrotu towarowego nie związane bezpośrednio z procesem przemieszczania towarów (przebiegi informacyjne). W świetle ogólnej definicji obrót towarowy to zbiór celowo dobranych elementów, realizujących określone funkcje, a więc charakteryzujących się celowym i zorientowanym działaniem. OBSŁUGA DOSTAW (Pfol) – usługi logistyczne to usługi świadczone w związku z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w materiały: obsługa zaopatrzeniowa lub wysyłkowa towarów do klienta, obsługa dostawcza – na którą składają się czas, niezawodność (pewność terminową), jakość, elastyczność dostawy. OBSŁUGA KLIENTA - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w składzie przedsiębiorstwa, a także minimalizację szkód i strat w czasie dostawy lub reakcję dostawcy na skargi klienta. Ogólnie obsługa klienta oznacza zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokojenia potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. OBSŁUGA KLIENTA (Christofera) – element przed transakcją; to program lub strategia firmy obejmująca sferę obsługi klienta, pisemne deklaracje dotyczące standardów odpowiedniej struktury firmy i elastyczności systemu. OPTIMUM - osiągnięcie najlepszego i najkorzystniejszego stanu przedmiotu, posiadania, relacji kosztów działania do jego wyników itp.; korzyść optymalna nie zawsze jest tym samym co korzyść maksymalna. OPTYMALIZACJA - proces poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania problemu, metody postępowania itp. Optymalizacji można dokonywać ze względu na jedno wybrane kryterium oceny (o. jednokryterialna) lub określony zbiór kryteriów (o. wielokryterialna). ORGANIZOWANIE: 1) proces porządkowania czegoś, łączenia części w harmonijną, funkcjonującą całość; 2) funkcja kierownicza polegająca na koordynowaniu działań zbiorowych lub zespołowych; 3) projektowanie i tworzenie struktur organizacyjnych. PLANOWANIE - organizowanie rozwoju gospodarczego na podstawie spójnej i możliwie optymalnej struktury celów i odpowiadających im środków działania. Stosując techniki prognozowania (®prognoza gospodarcza) i programowanie w dążeniu do osiągnięcia pożądanych wyników ekonomicznych, odnosi się ono zarówno do działalności przedsiębiorstwa, instytucji publicznej, jak i nawet pojedynczej jednostki. W praktyce termin ten używany jest przede wszystkim do określania zbioru czynności polegających na świadomym organizowaniu rozwoju ekonomicznego w skali całego kraju. PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA ŁADUNKU – stopień odporności na warunki i skutki transportu, wynikająca z cech przewożonego produktu .Mamy podatność: naturalną – wynika z fizycznych, chemicznych oraz biologicznych cech i właściwości przewożonych produktów, techniczną – odporność na warunki i skutki przemieszczania wynikające z wielkości, kształtu i przestrzenności przewożonych produktów, ekonomiczną - określana przez wartość większa wartość ma wpływ na zmniejszenie podatności ekonom ładunków gdyż wymagają one troskliwszej opieki. POPYT (ujęcie marketingowe) - rozmiary ustalonych, na podstawie badania rynku, potrzeb posiadających pokrycie w zasobach pieniężnych. POTENCJAŁ KORZYŚCI (osiąganych w sferze konkurencji) - Tworzenie przesłanek umożliwiających zróżnicowanie i zaoferowanie tworzonych systemów wartości w sposób korzystniejszy od konkurentów; (jako potencjał efektywności i sprawności procesu) - Tworzenie wartości, które urealniają się w zdolnościach i możliwościach redukcji kosztów oraz wzrostu wydajności; (oferowanych przez przedsiębiorstwa) - Realizacja dodatkowych korzyści dla odbiorcy w postaci odpowiedniego poziomu i jakości obsługi, elastyczności i szybkości dostaw. POTENCJAŁY EFEKTYWNOŚCI - Kompleksowa struktura rzeczywistych i potencjalnych przesłanek kreowania i realizacji efektów. W ramach kryteriów i celów zarządzania istotne jest kreowanie i rozwój w kierunku zagwarantowania długofalowego wzrostu efektywności. Podstawą tego zadania jest rozbudowa i wzbogacanie realnych przesłanek oraz elementów struktury istniejącego potencjału logistycznego. POTENCJAŁY EFEKTYWNOŚCI LOGISTYKI – wyodrębniamy trzy podstawowe potencjały efektywności: 1) logistyczny potencjał jako podstawa sprawnego procesu tworzenia i transformacji wartości, 2) logistyczny potencjał tworzenia wartości i korzyści dla klientów, 3) logistyczny potencjał korzyści osiąganych w sferze konkurencji. POTENCJAŁY SUKCESU – rozumie się jako ogólną strukturę specyficznych w sensie produktowo - rynkowym przesłanek, istotnych dla sukcesu przedsiębiorstwa. Chodzi o świadome dążenie do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo warunków zapewniających przewagę nad konkurentem. Przedstawiają szczególne zdolności i gotowość przedsiębiorstwa do realizacji określonych celów w sposób efektywniejszy od jego konkurentów. POZIOM OBSŁUGI – determinują go następujące czynniki: respektowanie terminów, wzrost konkurencyjności w zakresie warunków dostaw, rozwój wymiany informatycznej związanej z obsługą oraz realizacja dostaw o czasie krótszym niż konkurencja. PREFERENCJE KLIENTÓW (Kotler) - stopień użyteczności przypisywany przez konsumentów różnym poziomom atrybutów produktu. Preferencje mogą dotyczyć np. wzoru opakowania, marki, ceny, gwarancji itp. PROCES - pasmo połączonych ze sobą działań lub zdarzeń zachodzących w czasie. Połączone pasma działań ludzi i maszyn, zmierzające do wytworzenia jakiegoś dobra nazywane są procesami technologicznymi; przyczynowo-skutkowe pasma zdarzeń gospodarczych to procesy ekonomiczne. Zobacz CZYNNOŚĆ PROCES (Blaik) - czynności służące realizacji zadań; zintegrowane układy czynności służące realizacji zadań. PROCES DZIAŁANIA SYSTEMOWEGO - Funkcjonalna część składowa struktury systemu logistycznego polegająca na wzajemnych dostosowaniach oraz tworzeniu pożądanych uwarunkowań związków między czynnościami logistycznymi (nakłady) i realizowanymi celami (efektami). PROCES KSZTAŁTOWANIA EFEKTYWNOŚCI – istotą procesu jest synchronizacja działania poszczególnych komponentów logistyki oraz tworzenie pożądanych uwarunkowań i związków między czynnościami logistycznymi i realizowanymi celami. Proces ten można traktować jako określoną orientację zarządzania w skali przedsiębiorstwa. Oznacza to potrzebę dynamicznego ujmowania formuły efektywności w systemie logistycznym, w której istotną determinantą są ciągłe procesy zarządcze i proces transformacji. PROCES ZARZĄDZANIA - zintegrowany zespół czynności. PRODUKT PRODUKT - należy traktować w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumując przezeń zarówno towar jak i usługę. Jako element marketingu jest agregatem pewnych właściwości. Podstawowym elementem tych właściwości są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego istnienie. Relacje między produktem a celem, któremu on służy, decydują o funkcjonalności produktu. Elementem podstawowych funkcji produktu są dwie jego cechy: funkcjonalność i wydajność. PRODUKT LOGISTYCZNY - jest to towar będący przedmiotem przepływu w kanale logistycznym z fizycznego i ekonomicznego punktu widzenia. PRODUKT OCZEKIWANY - jest to zbiór cech i warunków jakich oczekuje nabywca decydujący się kupić dany produkt. PRODUKT PODSTAWOWY POŻYTEK – to podstawowa usługa lub korzyść którą nabywca w rzeczywistości kupuje. PRODUKT POTENCJALNY – to wszelkie ulepszenia i przekształcenia jakim ostatecznie może podlegać produkt w przyszłości. PRODUKT ULEPSZONY – to taki który oferuje dodatkowe usługi lub korzyści, wyróżniające go od oferty konkurencyjnej. PRODUKT W FORMIE PODSTAWOWEJ – typowa wersja produktu. PRODUKTYWNOŚĆ (Blaik) - wydajność zaangażowanych czynników produkcji. PRZEBIEGI TOWAROWE (Blaik) - obrót towarowy ą przebiegi towarowe. Układ przepływów towarowych z produkcji do konsumpcji oraz przepływów informacji, podporządkowanych realizacji procesów przemieszczania towarów. Jest to zespół działań i funkcji związanych z procesem przemieszczania masy towarowej z produkcji do sfery konsumpcji lub sfery zużycia produkcyjnego (od pierwszego miejsca produkcji do ostatniego nabywcy) oraz rozwiązań instytucjonalnych umożliwiających realizację tych funkcji. Obrót towarowy wyraża się m.in. przebiegami towarowymi, te jednak nie stanowią i nie wyczerpują jego istoty. PRZEDSIĘBIORSTWO - System zachowań, w którym elementy są powiązane prze procesy transformacji. PRZEPŁYWY LOGISTYCZNE (Wojciechowski) - mogą być:1) liniowe (proste), jedno- lub wielostopniowe, całkowicie niezależne od przepływu innych dóbr, gdyż bez względu na liczbę ogniw, przepływ tego towaru nie jest zależny od przepływu innych towarów, 2) logistyczne przepływy kombinowane (złożone), zależne od jednoczesnych przepływów innych dóbr i wymagających ich wzajemnej synchronizacji. PRZEPŁYWY REALNE - logistyka w sensie przedmiotowo-strukturalnym obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. Sferę przepływów towarów (przepływy realne) wypełniają czynności związane z towarami, czyli transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sterowanie, czynności obsługi itd. RACJONALIZACJA - wszelkie metody i techniki zmierzające do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych wyników, przy możliwie najniższych kosztach (nakładach czasu, energii, surowców, pracy ludzkiej itp.). RACJONALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW LOGISTY - Analiza i kształtowanie obejmujące wszystkie koszty powstające w procesie fizycznego obiegu towarów, traktowane jako całość charakteryzująca się określoną, elastyczną strukturą. RACJONALIZACJA STRUKTURY KOSZTÓW - Jest właściwą strukturą między efektami a kosztami. Najbardziej optymalne dostosowanie efektów do kosztów. REENGINEERING – jest fundamentalną zmianą sposobu myślenia i radykalną zmianą całego systemu prowadzenia biznesu poprzez zmiany procesów biznesowych, zakresów obowiązków, struktury organizacyjnej, systemów zarządzania i kontroli dla osiągnięcia znaczących efektów kosztowych, jakościowych i czasowych. Opiera się na 4 etapach powstawania: 1) Wybór i zrozumienie procesu do rekonstrukcji 2) wyznaczenie „gospodarza” procesu i utworzenie zespołu roboczego 3) rekonstrukcja procesu 4) wprowadzenie rekonstrukcji do praktyki. RENTOWNOŚĆ - osiąganie nadwyżek przychodów nad poniesionymi kosztami prowadzenia danej działalności gosp. Mierzy się ją wskaźnikami rentowności, które są wielkościami pokazującymi stosunek osiągniętego zysku do dochodu lub stosunek zysku do poniesionych kosztów. RYNEK (ujęcie podmiotowe) – jego elementami są: sprzedawcy, nabywcy, państwo (uczestnik lub arbiter gry). RYNEK (ujęcie przedmiotowe) – jego elementami są: popyt, podaż, cena. RYNEK DOCELOWY (Blaik) - jest to część kwalifikowanego rynku dostępnego, na której przedsiębiorstwo chce zaistnieć. Określony krąg nabywców już znanych, których popyt planuje się zaspokoić, kierując do nich określone produkty lub programy marketingowe. RYNEK EFEKTYWNY – tworzenie liberalnej koncepcji tzn. swobodnego przepływu kapitału. To rynek równej informacji dla wszystkich. Aby zapewnić wysoką efektywność rynków potrzebna jest: wysoka częstotliwość obrotu, znaczna liczba uczestników. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTW - składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi by wykorzystać je do produkcji innych produktów lub usług. Rynek ten obejmuje różne działy gospodarki: leśnictwo, budownictwo, bankowość itd. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWA - zbiór aktualnych lub potencjalnych kupujących dany produkt wraz z uwarunkowaniami. SEGMENTACJA RYNKU - to podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania. Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do konsumenta: 1) społeczno-ekonomiczne - dochód, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania; 2) demograficzne - wiek, płeć, status rodzinny, narodowość; 3) psychograficzne - styl życia, aktywność, zainteresowania, opinie. Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do produktu: 1) wzorce konsumpcji - częstotliwość użycia, lojalność wobec marki produktu; 2) warunki zakupu - rodzaj sklepu, czas zakupu, impuls, okazje, częstotliwość zakupu; 3) oferowane korzyści - wiedza konsumenta o produkcie, postrzeganie korzyści, predyspozycje konsumentów. SEGMENTACJA RYNKU (ujęcie logistyczne) (Blaik s.169) - ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną segmentację rynku w znaczeniu identyfikacji grup klientów o podobnych upodobaniach i oczekiwaniach w zakresie świadczeń logistycznych. W drugim znaczeniu segmentacja odnosi się do wewnętrznych organizacyjno-strukturalnych aspektów systemu logistyki, ujawniających się w postaci tworzenia w przedsiębiorstwie sfer odpowiedzialności mających na celu integrację wszystkich czynności związanych z danym segmentem logistycznym. SIM (System Informacji Marketingowych) – sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń i oraz procedur stworzony w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. Jest często elementem systemu informowania kierownictwa. Istnienie SIM dyscyplinuje przepływy informacji miedzy działami przedsiębiorstwa i osłabia powiązania nieformalne w tym zakresie. Składa się z 4 elementów: informacji operatywnej, badań marketingowych, wywiadów i systemu analitycznego marketingu. Dzięki SIM są realizowane korzyści skali w odniesieniu do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Dane mogą być przydatne w różnych układach analitycznych dla wielu komórek organizacyjnych. SKŁAD – służy jako punkt docelowy dużych przesyłek oraz punkt powstania w ich miejsce mniejszych przesyłek. SKŁADOWANIE – podwyższa użyteczność towarów poprzez poprawę ich dostępności w czasie dla ewentualnych klientów. SPRAWNOŚĆ (Blaik) - wiąże się z osiągnięciem jednostkowych celów uczestników danego systemu organizacyjnego. Baruard proponuje używać to pojęcie, gdy ogólnie założony cel nie został zrealizowany, a zrealizowane zostały preferencje jednostkowe nie będące bezpośrednim źródłem działania. Sprawne działanie realizuje preferencje i motywy jednostkowe. Natomiast efektywne działania prowadzą do osiągnięcia celu złożonego systemu społeczno-gospodarczego. STEROWANIE - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane. Jest to więc proces decyzyjny oparty na informacji początkowej oraz na informacji roboczej uzyskiwanej w trakcie procesu sterowania. STOSUNKI RYNKOWE – są to elementarne negocjacje miedzy potencjalnymi a rzeczywistymi elementami stosunków rynkowych (podmioty, przedmioty, sprzężenia o charakterze informacyjnym). Są istotą rynku. STOSUNKI WYMIENNE - ich wynikiem jest uzyskanie pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie coś w zamian. STRATEGIA – pewien plan działania organizacji związany z jej obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu oraz trwały i spójny sposób działania. Podstawowe elementy strategii to: cele strategiczne - określają kierunek w którym firma zmierza, określają ramy planów strategicznych, domena działania - wskazuje jaki produkt i na jakich rynkach firma zamierza działać, sposób zdobywania przewagi konkurencyjnej – to niska cena, dobra jakość, wyjątkowe cechy produktu, lokalizacja, szybkość dostawy i marka, strategia funkcjonalna – to konkretyzacja strategii ogólnej na polu produkcji, marketingu, logistyki i finansów. STRATEGIA MARKETINGOWA - obejmuje dwa elementy: wybrany rynek na którym ma działać, oraz dostosowany do tego rynku marketing mix. STRATEGIA MARKETINGOWA - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Strategia powstaje w wyniku odpowiedzi na stawiane sobie pytanie: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć? Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) - maksymalizacja zysku. Najczęściej przyjmuje się, że w wyniku ukształtowania celów i instrumentów ich realizacji powstają strategie: 1) rozwoju - ukierunkowane na uzyskanie wzrostu produkcji, sprzedaży, inwestycji - a więc i zysku oraz pozycji rynkowej (s. ekspansywna), 2) zachowania osiągniętej pozycji i jej utrzymania lub ograniczenia, 3) selektywnego rozwoju, a więc rozwoju określonych produktów lub kierunków działania przedsiębiorstwa i wycofywania się z innych. Te 3 rodzaje strategii - nazwane normatywnymi - stanowią pewien wzorzec, który w praktyce może być modyfikowany i dostosowywany do specyfiki i sytuacji konkretnej firmy. Omówiona klasyfikacja strategii ma 3 zasadnicze zalety: jest prosta, uwzględnia wyraźnie i zarysowuje granice miedzy poszczególnymi rodzajami strategii, jest dostosowana także do sytuacji występujących na rynku środków produkcji. STRATEGIA MARKETINGOWA (E.J.McCarthy) - plan marketingu niezbędny do racjonalnego działania na rynku. STRATEGIA MARKETINGOWA (P.Kotler) - wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinuje i alokuje środki w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. STRATEGIA MARKETINGOWA (T.Kramer)- stanowi zestaw działań, za pomocą których przedsiębiorstwo osiąga swoje długofalowe cele rynkowe. STRATEGIA MARKETINGOWA (Żurawik) - obejmuje wybór docelowego rynku oraz interesantów marketingu mix (4P),którymi są produkt, promocja, polityka cenowa i dystrybucja. W marketingu strategicznym przyjmuje się, że zasadniczym otoczeniem jest rynek, na którym firma dzięki podejściu strategicznemu może skutecznie działać. STRATEGIA MARKRTINGOWA (M.Strzyżewska) - koncepcja funkcjonowania organizacji w długim okresie, zawierająca zoperacjonalizowane główne cele i sposoby działania, przy respektowaniu przyjętych w firmie wartości i zasad estetycznych. STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA (K.von Clausewitz) - zbiór działań prowadzących do spełnienia planu wojennego zawierającego projekty poszczególnych kampanii a w ich ramach bitew. STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA (McKinsey) - koncepcja funkcjonowania organizacji w dłuższym okresie, zawierająca http://www.przedsiebiorstwoprzyszlosci.pl/przedstawiciel-handlowy-jak-wyglada-jego-przecietny-dzien-pracy-2/