Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Leasing
Leasing Dlaczego leasing? Leasing jest doskonałą metodą finansowania inwestycji oraz działalności przedsiębiorstwa. Leasing można w pewnym sensie porównać do kredytu bankowego, z tą jednak przewagą, że procedury oraz weryfikacja przedsiębiorstwa są tu znacznie uproszczone. Ponadto korzystanie z leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Jest jeszcze jedna, dla wielu najistotniejsza cecha leasingu - wszystkie opłaty z nim związane są kosztem uzyskania przychodu, a 22% VAT jest VAT-em naliczonym (wyjątek - samochody osobowe). Właściwość ta pozwala doskonale obniżyć wysokość dochodu przeznaczonego do opodatkowania. Jaką firmę wybrać? Przy wyborze towarzystwa leasingowego należy zwrócić uwagę na kilka cech: 1. Od kiedy dana firma istnieje? 2. Czy jest znana na rynku? 3. Kto jest jej udziałowcem? 4. Czy nie jest zagrożona bankructwem? 5. Ile czasu minie od podpisania umowy do odbioru przedmiotu leasingu (niektóre firmy muszą w tym czasie pozyskać środki na zakup przedmiotu leasingu, najczęściej jest to kredyt bankowy, wówczas cała procedura może przedłużyć się nawet do ponad miesiąca)? 6. W jaki sposób traktowany jest klient (ma to mimo wszystko spore znaczenie)? 7. Jakie wymagane są zabezpieczenia (standardowo weksel in blanco)? 8. Czy istnieje możliwość kształtowania wysokości czynszów leasingowych z uwzględnieniem sezonowości (jest to ważne zwłaszcza dla firm handlujących, np.: lodami, czy też czapkami futrzanymi)? 9. Jaka jest wysokość czynszów leasingowych, opłat manipulacyjnych, prowizji, wykupu po okresie leasingu oraz kto ma do niego prawo? 10. Jak firma leasingowa zachowuje się w przypadku opóźnień ze spłatą czynszów leasingowych? Trudniejsze momenty zdarzają się każdemu. Firmy, które odbierają przedmiot po dwóch miesiącach zwłoki są raczej niepoważne, zwłaszcza jeśli do końca okresu leasingu zostało np.: pół roku. Radzimy jednak zawsze informować leasingodawcę o planowanym opóźnieniu w spłatach raty. Pozwoli to zachować pozytywną atmosferę współpracy. 11. Jak leasingodawca postępuje w przypadku kradzieży bądź uszkodzenia przedmiotu leasingu? Nasza rada: Najlepiej wybrać towarzystwo duże, powszechnie znane na rynku leasingowym. Są to zazwyczaj firmy o dobrej kondycji finansowej. W ich przypadku nawet bankructwo nie jest „straszne”, ponieważ zawsze znajdzie się firma, bank, czy też instytucja finansowa, która będzie chciała przejąć ich wpływy, czyli dotychczasowych klientów. Duże towarzystwa oferują zazwyczaj najkorzystniejsze warunki, zwłaszcza finansowe oraz mają już wypracowane przejrzyste standardy współpracy z leasingobiorcami. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy przedmiot leasingu ulegnie zniszczeniu, awarii, kradzieży, itp. Jak zbudowana jest umowa leasingowa? W umowie leasingowej występują zazwyczaj następujące elementy: 1. informacje identyfikujące daną transakcję: nazwa, adres, numery REGON, NIP leasingobiorcy i leasingodawcy, imiona i nazwiska osób reprezentujących strony, dokładny opis przedmiotu leasingu, datę i miejsce zawarcia umowy oraz termin jej wygaśnięcia. 2. harmonogram finansowy, zawierający dokładne określenie sposobu wyliczania rat leasingowych, określenie kwot i terminów wnoszenia poszczególnych opłat oraz numer rachunku, na który powinny być dokonywane wpłaty. 3. ogólne warunki umowy regulujące kwestie dotyczące obowiązków leasingodawcy i leasingobiorcy, realizacji umowy, skutków naruszenia umowy, gwarancje i zabezpieczenia, ubezpieczenia oraz skutki zakończenia umowy. 4. jeżeli został wystawiony weksel przez leasingobiorcę musi być dołączona deklaracja wekslowa Jakie są obowiązki leasingobiorcy? Leasingobiorca ma obowiązek: 1. Uiszczać terminowo (wg harmonogramu) czynsze leasingowe. 2. Odebrać w ustalonym terminie przedmiot leasingu od dostawcy. 3. Użytkować przedmiot leasingu w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w wyniku niedbalstwa, czy też umyślnego działania. 4. Ubezpieczać przedmiot leasingu (wyjątkowo, ponieważ w większości przypadków leasingodawca ubezpiecza sprzęt i wystawia fakturę za ubezpieczenie leasingobiorcy). 5. Wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu leasingu lub zrezygnować z tego prawa. Co się dzieje w przypadku szkody lub kradzieży przedmiotu leasingu? W przypadku zwykłej szkody leasingodawca odbiera odszkodowanie, które przeznacza na naprawę sprzętu. Najczęściej jest tak, że upoważnia on leasingobiorcę do odbioru odszkodowania. I dokonania wszelkich czynności związanych z likwidacją szkody. Trochę inaczej wygląda to w przypadku kradzieży, bądź kasacji. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a odszkodowanie z tytułu szkody przeznaczone jest na spłatę pozostałych czynszów leasingowych, a pozostałą część odbiera leasingobiorca. Bardzo często jest jednak tak, że leasingodawca podpisuje z leasingobiorcą nową umowę na nowy sprzęt, a wysokość opłat jest korygowana o dotychczasowe wpłaty i odszkodowanie. Należy jeszcze pamiętać o tym, że czynsze leasingowe powinno regulować się nawet, w momencie, gdy przedmiot z powodu szkody, nie może być użytkowany. W praktyce jednak firmy leasingowe często łagodzą w/w wymóg, zawieszając spłatę rat, bądź przedłużając okres leasingu. Wymagane dokumenty 1. Dokumenty założycielskie (zaświadczenie o wpisie do ewidencji, umowa spółki, wypis z rejestru handlowego, akt notarialny, itp). 2. REGON, NIP. 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego. 4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS. 5. Opinia bankowa lub zgoda na jej udzielenie. 6. Dokumenty potwierdzające dochody za rok ubiegły, obecny, ostatni miesiąc (CIT, PIT, F01, F02). 7. Sprawozdania finansowe za rok ubiegły i bieżący (bilans, rachunek wyników, księga przychodów-rozchodów, itp). 8. Dowody osobiste osób upoważnionych do zawarcia umowy. 9. Analiza zyskowności inwestycji, biznes plan itp. Rodzaj i ilość dokumentów zależy zarówno od wyboru firmy leasingowej, jak i samego leasingobiorcy, tzn. jego stażu, rodzaju działalności, wyników finansowych, itp. Przeważnie są to punkty 1-5 lub 1-7. Procedura uproszczona - co to jest? Procedura uproszczona dotyczy tylko i wyłącznie nowych samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych w karoserii osobowych, kupowanych u autoryzowanych dealerów. Dzięki niej możliwe jest zawarcie umowy leasingu przedstawiając jedynie dokumenty rejestrowe firmy. Nie jest przeprowadzana analiza pod względem finansowym. Charakteryzuje się ona bardzo szybkim procesem weryfikacji. Od momentu złożenia dokumentów do odbioru samochodu mija 1-3 dni. W przypadku procedury uproszczonej minimalna opłata wynosi 20%. Czy można oszukać firmę leasingową? Niestety można. Z reguły przyjmuje to formę wyłudzenia finansowania na nieistniejący przedmiot lub przedłożenia nieprawdziwych dokumentów świadczących o sytuacji finansowej leasingobiorcy. Jednak firmy leasingowe coraz lepiej radzą sobie z tego typu przypadkami, szkoląc swój personel pod tym kątem, bądź korzystając z usług wyspecjalizowanych firm - wywiadowni gospodarczych. Dzięki temu, praktycznie każdy przypadek oszustwa jest wychwytywany. Nieuczciwym klientom grożą natomiast poważne konsekwencje karne. UMOWA LEASINGU Art. 7091. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Art. 7092. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Art. 7093. Jeżeli rzecz nie zostanie wydana korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione. Art. 7094. § 1. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę. § 2. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku. § 3. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. Art. 7095. § 1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. § 2. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy. § 3. Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Art. 7096. Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Art. 7097. § 1. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. § 2. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy. § 3. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w zakresie określonym w § 1 i 2. Art. 7098. § 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. § 2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. § 3. Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. § 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. § 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Art. 7099. Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Art. 70910. Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. Art. 70911. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § 1 lub w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Art. 70912. § 1. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. § 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § 1, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Art. 70913. § 1. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. § 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Art. 70914. § 1. W razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego. § 2. Finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy. Art. 70915. W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. Art. 70916. Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin. Art. 70917. Do odpowiedzialności finansującego za wady rzeczy powstałe na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność, uprawnień i obowiązków stron w razie dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko korzystającemu roszczeń dotyczących rzeczy, odpowiedzialności korzystającego i osoby trzeciej wobec finansującego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystającego do używania, zabezpieczenia rat leasingu i świadczeń dodatkowych korzystającego, zwrotu rzeczy przez korzystającego po zakończeniu leasingu oraz do ulepszenia rzeczy przez korzystającego stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a do zapłaty przez korzystającego rat przed terminem płatności stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży na raty. Art. 70918. Do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu. Istota leasingu Powszechnie używana nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa „lease” oznaczającego dzierżawę lub najem , których to instytucji nie odróżnia się w prawie anglosaskim. Ten swoisty rodzaj umowy kształtował się w latach pięćdziesiątych w USA. W następnych latach z pewnymi modyfikacjami przeniósł się na grunt gospodarki zachodnioeuropejskiej. W Polsce pojawił się wraz ze zmianami ustrojowymi początku lat dziewięćdziesiątych i jest stosowany zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Leasing możemy zdefiniować jako szczególną formę finansowania, na mocy której strona umowy zwana leasingodawcą przekazuje drugiej stronie jaką jest leasingobiorca gotowe dobra inwestycyjne. Leasingobiorca na podstawie umowy otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu za określone płatności .Użytkowanie rozumiemy jako używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków. Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Umowa jest zawarta na czas ściśle określony, a zapłata jest wyrażona zawsze w pieniądzu. Leasing pojawia się w różnych postaciach, nie poddających się jednej kwalifikacji prawnej. Wielość jego odmian jest związana z oparciem tej transakcji na zasadzie swobody umów. Leasing operacyjny (bieżący) Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest to składników majątku leasingodawcy. Ma on prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy. Czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym stanowią przychód leasingodawcy i jednocześnie koszt leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. finansowy (kapitałowy) Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem wraz z odsetkami. Ta część „odsetkowa” czynszów leasingowych stanowi przychód leasingodawcy. Natomiast część kapitałowa raty nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych leasingodawca nie jest zainteresowany w odzyskaniu rzeczy, które utraciły już wartość rynkową. Natomiast mogą się one przydać dotychczasowemu leasingobiorcy. Z tego względu umowa ta zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę. Leasing zwrotny Celem tego typu umowy leasingowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonego kapitału. Istota tej umowy polega na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swój majątek za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Leasing dewizowy Umowy leasingowe zobowiązują leasingobiorcę do zapłaty czynszów i innych opłat wynikających z umowy w walucie polskiej. Jednocześnie firmy leasingowe przedstawiają oferty leasingu dewizowego. Czynsze leasingowe w tego typu ofercie są rozliczane w oparciu o notowania kursów walut. Podatek dochodowy w leasingu operacyjnym Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym są: 1. Czynsz inicjalny. 2. Rata leasingowa. 3. Opłaty manipulacyjne, prowizje, itp. 4. Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy, energia, itp.). Leasingobiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, z prostych powodów - właścicielem przez cały okres trwania umowy leasingu jest firma leasingowa. Podatek dochodowy w leasingu finansowym Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu w leasingu finansowym są: 1. Raty leasingowe (tylko część odsetkowa, nie jest kosztem część kapitałowa). 2. Opłaty manipulacyjne, prowizje itp. 3. Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy, energia, itp.). W leasingu finansowym, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, w związku z tym to jemu, a nie leasingodawcy przysługuje prawo odpisów amortyzacyjnych. VAT w leasingu operacyjnym Usługa leasingu operacyjnego jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%. Jest nim opodatkowany zarówno czynsz inicjalny, raty leasingowe, jak i wykup. Dla leasingobiorcy jest to oczywiście VAT naliczony, który pomniejsza VAT należny w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym (dla firm nie będących płatnikiem VAT jest to koszt uzyskania przychodu). Od 01 października 2001 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące leasingu samochodów osobowych w myśl, których VAT, który jest doliczany do opłat leasingowych stanowi, jedynie, koszt uzyskania przychodu. VAT w leasingu finansowym Leasing finansowy jest opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 0%, 7% i 22%. Przyczyną tego zróżnicowania jest potraktowanie przez polskie organy fiskalne leasingu finansowego na równi ze sprzedażą. Dlatego też wysokość VAT zależy od rodzaju przedmiotu leasingu i przewidzianej dla niego stawki. Niesie to za sobą jeszcze inne, niestety negatywne, skutki. Tak samo jak przy sprzedaży, tak i tu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania rzeczy, bądź wystawienia faktury. Z tej przyczyny leasingobiorca musi zapłacić VAT od kwoty całej transakcji już na samym początku. Mimo, iż jest to VAT naliczony (powinien "wrócić"), to jednak interpretacja ta zmusza leasingobiorcę do wygospodarowania oraz zablokowania na pewien czas środków finansowych potrzebnych do zapłacenia podatku. Przedmiot leasingu Może być to zarówno rzecz ruchoma lub nieruchoma zwana środkiem trwałym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Obecnie za środek trwały uważa się przedmiot o wartości przynajmniej 3500 zł. Tylko takie środki podlegają amortyzacji. Inne o niższej wartości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo. Przedmiotem leasingu może być: 1. sprzęt biurowy 2. środki transportu: samochody ciężarowe, osobowe, dostawcze, samoloty, statki 3. linie technologiczne 4. nieruchomości 5. inne maszyny: np. sprzęt rolniczy, budowlany Czynsz leasingowy Jest to oznaczona suma pieniędzy stanowiąca zapłatę za użytkowanie przedmiotu leasingu. Wysokość poszczególnych rat (czynszów) leasingowych, harmonogram spłat oraz inne warunki są określane przy zawieraniu umowy. Czynsz inicjalny Jest to opłata wstępna wnoszona w chwili zawierania umowy. Stanowi ona część wartości leasingowanego przedmiotu. Najczęściej ustalana jest na poziomie 20% i raczej nie wykracza poza 5 do 40%. Harmonogram spłat Jest to integralna część umowy leasingu określająca szczegółowo terminy oraz wysokość wszystkich opłat ciążących na leasingobiorcy z tytułu zawartej umowy. Leasing operacyjny (bieżący) Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest to składników majątku leasingodawcy. Ma on prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy. Czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym stanowią przychód leasingodawcy i jednocześnie koszt leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. Leasing finansowy (kapitałowy) Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem wraz z odsetkami. Ta część „odsetkowa” czynszów leasingowych stanowi przychód leasingodawcy. Natomiast część kapitałowa raty nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych leasingodawca nie jest zainteresowany w odzyskaniu rzeczy, które utraciły już wartość rynkową. Natomiast mogą się one przydać dotychczasowemu leasingobiorcy. Z tego względu umowa ta zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę. Leasing zwrotny Celem tego typu umowy leasingowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonego kapitału. Istota tej umowy polega na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swój majątek za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Leasing dewizowy Umowy leasingowe zobowiązują leasingobiorcę do zapłaty czynszów i innych opłat wynikających z umowy w walucie polskiej. Jednocześnie firmy leasingowe przedstawiają oferty leasingu dewizowego. Czynsze leasingowe w tego typu ofercie są rozliczane w oparciu o notowania kursów walut. Leasingodwca/Finansujący Najczęściej jest to wyspecjalizowane przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe. Może być to również spółka prawa handlowego powołana przez bank. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna, ale nie jest bez znaczenia dla jego wiarygodności. W przypadku firm posiadających osobowość prawną leasingobiorca może uzyskać wiarygodne informacje na temat ich działalności w rejestrach handlowych prowadzonych przez rejonowe sady gospodarcze. Leasingodawca na mocy umowy zobowiązuje się oddać leasingobiorcy rzecz stanowiącą przedmiot leasingu w użytkowanie lub upoważnia go do pobierania z niego pożytków. Leasingobiorca/Korzystający Teoretycznie może nim być każdy podmiot gospodarczy i osoba fizyczna. Jednak dla pewnych podmiotów gospodarczych rozliczających się w formie ryczałtu i karty podatkowej oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawieranie umów leasingu jest nieopłacalne. Dla leasingodawcy ważne jest aby leasingobiorca posiadał zdolność zaciągania zobowiązań oraz był reprezentowany przez osobę mającą prawo do podpisania umowy i żeby jej podpis był wystarczający dla jej ważności. W przypadku spółek prawa handlowego osoby te figurują w wypisie z rejestru i są to członkowie zarządu oraz prokurenci. Szczególna sytuacja wyłoniła się na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kodeks mówi że „czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządzania, a dokonana przez jednego z małżonków, pozostających we wspólnocie majątkowej, wymaga pisemnego potwierdzenia przez drugiego małżonka”. Za taką właśnie czynność uważa się podpisanie umowy leasingu. Oczywiście problem ten nie istnieje jeżeli małżonkowie wcześniej spisali intercyzę. Poręczyciel Może nim być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Musi spełniać te same warunki dotyczące reprezentacji co leasingobiorca. Poręczyciel jest konieczny gdy leasingobiorca nie spełnia warunków dotyczących zdolności kredytowej. Nie może udokumentować odpowiednich obrotów i dochodów gwarantujących terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań. Bank Najczęściej jest podmiotem faktycznie finansującym transakcję. Odbywa się to na zasadzie wykupu przez bank przyszłych należności. Firma leasingowa przygotowując ofertę bierze pod uwagę warunki banku. Musi tak skalkulować opłaty leasingowe aby po sprzedaniu ich bankowi jako wierzytelności oferta zapewniała odpowiedni zysk. Bank decyduje jakie dokumenty, zabezpieczenia finansowe ma przedstawić leasingobiorca. Na leasingodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania aby te warunki zostały spełnione, w przeciwnym razie bank może odmówić finansowania. Dostawca Jest to producent lub firma handlowa, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej to sam leasingobiorca wybiera dostawcę i sprzęt. Po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi przejmuje leasingobiorca i dochodzi ich bezpośrednio u dostawcy pomimo tego, że to leasingodawca jest właścicielem. Jeżeli dostawcę wybrał leasingobiorca uwalnia to leasingodawcę od odpowiedzialności za niesolidność dealera. Depozyt Jest to kwota, którą leasingobiorca płaci leasingodawcy tytułem zabezpieczenia należności wynikających z umowy leasingowej. Jest on zwracany po zakończeniu leasingu. Zarówno termin jaki wysokość depozytu powinna być zawarta w umowie. https://potreningu.pl/articles/6181/co-gorsze--jesc-za-duzo-czy-jesc-za-malo