Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

LUTER
LUTER Moim zdaniem Luter odpowiada na główne problemy ówczesnego kościoła . To od niego zaczął się potężny ruch reformacji i to on pierwszy wystąpił przeciwko kościołowi ze swoją deklaracją 95 tez . Luter przeciwstawił się postępowaniu duchownych odrzucając odpusty i głosił postulat zniesienia celibatu . W jego myśl sam ożenił się z mniszką Katarzyną von Bora , której pomógł zbiec z klasztoru . Wśród jego innowacji były również odrzucenie kultu świętych i Matki Boskiej . Z sakramentów utrzymano tylko chrzest i komunię świętą , zaś msze odprawiano w języku macierzystym . Luter przeciwstawiał się narzuceniu przez papieża wszystkim chrześcijanom swej interpretacji Pisma Świętego i żądał prawa do swobodnej i indywidualnej interpretacji świętych ksiąg . Ażeby to ułatwić sam przetłumaczył Pismo Święte na język niemiecki , które dzięki wynalezionemu niedawno drukowi szybko zostało rozpowszechnione . Pomimo potępienia Lutra przez papieża , jego naukę poparło wielu uczonych książąt niemieckich . Nauka Luterańska przybrała postać oddzielnego wyznania i opanowała wiele księstw i państewek niemieckich , co podzieliło Rzeszę Niemiecką na zwalczające się obozy i była jedną z przyczyn wojen religijnych w tym kraju. Do walki z reformacją kościół zwołał w połowie XVI wieku wielki sobór w Tryndencie. Uchwalono na nim wiele zmian w organizacji kościoła i sformułowano nowy katechizm jako zbiór podstawowych prawd wiary. Znaczenie reformacji było ogromne dla ukształtowania nowej postawy człowieka wobec zagadnień religijnych, osłabił władzę kościoła a umocnił władzę świecką.