Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kontrowersje wokół określenia Skarbu Państwa oraz gospodarowania jego mieniem
Kontrowersje wokół określenia Skarbu Państwa oraz gospodarowania jego mieniem Skarb państwa jest właścicielem majątku wraz z jego prawami majątkowymi – to też podmiot stosunków cywilno-prawnych lub podmiot uprawniony wg Osób prawnych tj. państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną np. banki, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa itp. Skarb Państwa to personifikacja Państwa w kontaktach z zagranicą. Skarb Państwa występuje jako kasjer i bankier gospodarki (rządu, podmiotów publicznych, przedsiębiorstw). Skarb Państwa w funkcji kasjera nie ogranicza się do obsługi kasowej budżetu państwa tj. gromadzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków budżetu, lecz prowadzi też różnego rodzaju rachunki związane z gospodarką poza budżetową, z działalnością podmiotów nie mającej osobowości prawnej, rachunków dotyczących różnych doraźnych przedsięwzięć podejmowanych przez państwo. Skarb Państwa pełniąc funkcję kasjera dba o bieżące płynności finansów, aby wydatki w każdym momencie mogły znaleźć pokrycie w środkach pieniężnych. Skarb Państwa jako bankier to organizacja emitująca: monety, pieniądz papierowy, papiery wartościowe bądź skarbowe, obligacje, udziela pożyczek różnym podmiotom gospodarczym pełni rolę gwaranta kredytów. Skarb Państwa nie należy utożsamiać z budżetem państwa gdyż jego rola jest dużo większa i wykracza poza gospodarkę budżetową. Operacje Skarbu Państwa oraz ich cele mogą być realizowane w powiązaniu z gospodarką budżetową, ale także w znacznej mierze poza np. Skarb Państwa kiedyś pełnił funkcje gospodarcze majątku (przed II wojną). Obecnie w warunkach przywróceniu konkurencji rynkowej zachodzi potrzeba przywrócenia Skarbu Państwa jako gospodarka z zagrożeniem od organów władzy państwowej. W związku z dużym zasięgiem prywatyzacji występowania instytucji. Skarb Państwa jest szczególnie niezbędny. Wiąże się to z koniecznością stworzenia sprawnego systemu rozliczeń z państwem z tytułu przekształceń własnościowych sprzedaży majątku. Wyodrębnienie Skarbu Państwa skupiającego uwagę na gospodarowaniu majątkiem państwowym, który nie zostanie sprecyzowany jest porządnie ze względu na konieczność racjonalnego gospodarowania tym majątkiem. Prawne uregulowania instytucji Skarbu Państwa jest też konieczne ze względu na rozwój stosunków państwa z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i skali międzynarodowej szczególnie w związku z zawieraniem umów, zaciąganiem pożyczek publicznych, ubieganie się o kredyty w bankach krajowych, zagranicznych, poręczeń.