Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Konta wykazują salda:
Konta wykazują salda: finansowy majątek trwały – 700, w tym akcje obcych jednostek 500, długoterminowe pożyczki 200 rozrachunki z odbiorcami 2400$ co stanowi 8640 rozrachunki z dostawcami 3000$, co stanowi 11100 rachunek bieżący 8000 kredyty bankowe 3000 Operacje gospodarcze w miesiącu: sprzedano akcje obcych jednostek a) wartośćb) sprzedanych akcji wg cen ewidencyjnych 150 c) wpływ na rachunek bieżący sumy za sprzedane akcje 225 otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ dywidendy od akcji obcych jednostek 50 otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ odsetek za bieżący okres od udzielonych jednostkom długoterminowych pożyczek 80 otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ od odbiorcy zagranicznego 2400$ po kursie dnia 3,70, to stanowi d) wpływ na rachunek bankowy 8880 e) suma należności 8460 f) różnice kursowe 240 otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający spłatę zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego 3000$ po kursie 3,60 g) wypłata z rachunku 10800 h) suma zobowiązania 11100 i) różnice kursowe 300 otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający dopisanie należnych odsetek od sum lokowanych na rachunku bieżącym 400 otrzymano wyciąg stwierdzający naliczenie odsetek od zaciągniętych kredytów 350 Polecenia: otworzyć konta, zaksięgować, ustalić wynik osiągnięty przez jednostkę na operacjach finansowych. Finansowy majątek trwały rozrach. z odbiorcami Sp. 700 150 (1a) sp. 8640 8640 (4b) Rozrach. z dostawcami rach. bieżący kredyty bankowe (5b) 11100 11100 sp. Sp. 8000 3000 sp. (1b) 225 (2) 50 (3) 80 (4a) 8880 10800 (5a) (6) 400 350 (7) przychody finansowe koszty finansowe wynik finansowy 225 (1b) (1a) 150 przychody - 1295 50 (2) (7) 350 koszty - 500 80 (3) ___________________________ (4c) (5c) 795 (6) stany początkowe: 1. kasa 3000 2. rachunek bieżący 20000 3. inne środki pieniężne 4000 4. rozrachunki publiczno – prawne 3000 5. rozrachunki z dostawcami 11000 6. rozrachunki z odbiorcami 9000 operacje gospodarcze: 1. otrzymano wyciąg a) przelew zobowiązań wobec dostawców 8000 b) przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń 2000 2. od odbiorcy otrzymano czek rozrachunkowy potwierdzony tytułem uregulowania należności 4000 3. raport kasowy zawiera następujące informacje: a) pobranie przez pracownika zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej 1000 b) zapłata rachunku za naprawę maszyny biurowej 500 c) wpłata gotówki od odbiorcy 600 4. czek rozrachunkowy od odbiorcy złożono do banku do realizacji 4000 5. otrzymano wyciąg potwierdzający a) realizację czeku rozrachunkowego 4000 b) otwarcia akredytywy 3000 6. wyciąg bankowy z rachunku pomocniczego stwierdzający przelew zobowiązań 2500 zwrot niewykorzystanej akredytywy 500 7. wyciąg bankowy z rachunku bieżącego potwierdzający zakup jednorocznych obligacji państwowych 4000 kasa r – k bieżący inne śr. pieniężne sp. 3000 1000 (3a) sp. 20000 8000 (1a) sp. 4000 4000 (4) (3c) 600 500 (3b) (5a) 4000 2000 (1b) (2) 4000 (6b) 500 3000 (5b) (7) rozrach. publ.-prawne rozrach. z dostawcami rozrach. z odbiorcami (1b) 2000 3000 sp. (1a) 8000 11000 sp. Sp. 9000 4000 (2) (6a) 2500 600 (3c) pozost. rozr. z pracow. Usługi obce środki pien. w drodze (3a) 1000 (3b) 500 (4) 4000 4000 (5a) akredytywy krótkoter. pap. wartościowe (5b) 3000 2500 (6a) (7) 4000 500 (6b) Art. 3 ust. 1 p.14 – zdefiniowane pojęcie rzeczowego majątku trwałego (materiały i towary) Art. 17 ust. 2 p.4 zagadnienia z ewidencji materiałów i towarów Art. 28 ust.5 – materiały czy towary wycenia się w ciągu roku wg cen nabycia Art. 28 ust. 2 p.1 – cena nabycia (cena zakupu, cena nabycia, cena sprzedaży netto) Art. 28 ust. 1 p.4 – metodologia wyceny materiałów i towarów na dzień bilansowy (cena nabycia, koszt wytworzenia) Art. 28 ust. 2 p. 3 - cena sprzedaży netto Art. 34 ust. 1 p.1 - jednostka może dokonywać wyceny towarów w cenach zakupu Art. 34 ust. 1 p.2 - stałe ceny ewidencyjne (konto odchylenia cen ewidencyjnych) Art. 34 ust. 1 p. 4 – możliwość ustalania wartości majątku przy założeniu korzystania przez jednostkę przy ustalaniu rozchodów materiałów i towarów wg 4 metod: 1. cen przeciętnych 2. metody fito (pierwsze weczło – wyszło) 3. metody lifo ( ostatnie weszło – pierwsze wyszło) 4. szczegółowa identyfikacja) Obrót materiałowy (przy cenach ewidencyjnych) Rozrach. z dostaw. Rozlicz. zakupu mat. na składzie koszty wg rodz. ______________ ________________ _______________ f-ra dostawy dowód PZ Ewidencja stałych cen ewid. W dowodzie PZ przebiega następująco: Rozrach. z dost. Rozlicz. zakupu materiały na skł. Odchyl. od cen i mat. _______________ ________________ 1. f-ra dostawy 2. dowód PZ ____________________________________________________ 3a 1) obliczamy wskaźnik narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych wg wzoru ( Orp + Oo ) x 100 ------------------------ Wno = Mrk + Mr Wno – wskaźnik narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych towarów Orp – odchylenie odciążające stan początkowy materiałów Oo – odchylenie stwierdzone w czasie bieżącego okresu Mrk – stan końcowy materiałów Mr – rozchód materiałów korygowany od odchylenia 2) obliczamy kwotę odchyleń od cen ewidencyjnych dotyczącą całości rozchodów materiałów Mr x Wno --------------- Or = 100 Materiały na składzie odchylenia od cen ewid. Zużycie materiałów i energii 1 __________________ 2 _____________________ 3 __________________________________________ zadanie 4.3 Saldo konta „kasa” wynosi 3 500 Zaksięgować następujące operacje gospodarcze: 1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej zł 500,- dokumenty: polecenie wyjazdu służbowego i raport kasowy 2. Pracownik złożył rozliczenie kosztów podróży służbowej na sumę zł 440,- 3. Pracownik wpłacił do kasy nie rozliczoną część zaliczki na koszty podróży służbowej zł .............. dokumenty: polecenie wyjazdu służbowego i raport kasowy 4. Wypłacono pracownikowi do rozliczenia zaliczkę na zakup materiałów zł l 000,- dokumenty: Kw i raport kasowy 5. Pracownik złożył fakturę za zakupione materiały na sumę zł l 100,- Materiały przyjęto do magazynu 6. Wypłacono pracownikowi różnicę wynikającą z rozliczenia zaliczki na zakup materiałów zł .............. Na podstawę powyższych informacji dokonać niezbędnych księgowań. Kasa rozrach. z pracownikami pozostałe koszty Sp. 3500 500 (1) (1) 500 440 (2) (2) 440 (3) 60 1000 (4) (4) 1000 60 (3) 100 (6) (6) 100 1100 (5) rozliczenie zakupu materiały na składzie (5) 1100 1100 (5a) (5a) 1100 zadanie 5.2 W spółce salda wybranych kont w dniu 1 grudnia były następujące: - materiały na składzie 20 000 - odchylenia od cen ewidencyjnych (Ct) 400 - rozliczenie zakupu materiały w drodze 6 000 dostawy niefakturowane 1. na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu zafakturowane w poprzednim okresie sprawozdawczym materiały; wartość materiałów według cen ewidencyjnych 6 400 2. otrzymano fakturę od dostawcy „A” zawierającą następujące dane materiały 4 800 VAT 22% 1 052 Suma faktury 5 856 Materiały objęte powyższą fakturą przyjęto do magazynu w ubiegłym miesiącu. 3. otrzymano od dostawcy „Z” fakturę zawierającą następujące dane: Materiały 40 000 VAT 7% 2 800 Suma faktury 42 800 4. otrzymano od dostawcy „Z” materiały i przyjęto je do magazynu na podstawie dowodu Pz do magazynu według cen ewidencyjnych na sumę 38 000 5. otrzymano fakturę od dostawcy „M” zawierającą następujące dane: Materiały 4 500 kg po 4,- - 18 000 VAT 22% 3 960 Suma faktury 21 960 6. otrzymano od dostawcy „M” (dotyczy poz. 5) 4 000 kg materiału; materiały wyceniono w dowodzie Pz po 4,40 za 1 kg ................................. 7. wysłano do dostawcy „M” reklamację w związku z niedotrzymaniem zafakturowanej ilości materiałów oraz zwrócono fakturę. Dostawca reklamację uznał i przysłał nową fakturę zawierającą następujące dane: Materiały 16 000 VAT 22% 3 520 Suma faktury 19 520 8. otrzymano fakturę od dostawcy „N” zawierającą następujące dane Materiały 16 000 VAT 7% 1 120 Suma faktury 17 120 9. otrzymano od dostawcy „B” materiały, które wyceniono w dowodzie Pz na sumę 18 000; faktury do końca okresu nie otrzymano 10. zgodnie z zestawieniem dowodów Rw wydano z magazynu w bieżącym okresie materiały w wartości według cen ewidencyjnych 80 000. Materiały na składzie odch. od cen ewidencyjnych rozliczenie zakupu Sp. 20000 80000 (10) (2b) 800 400 Sp Sp 6000 4000 Sp (1) 6400 (4a) 2000 400 (1a) (1a) 400 6400 (1) (4) 38000 1600 (6a) (2) 5856 1056 (2a) (6) 17600 (3) 42800 800 (2b) (9) 18000 (5) 21960 2800 (3a) (6a) 1600 38000 (4) (7) 21960 2000 (4a) (7b)19520 3960 (5a) (8) 17120 17600 (6) 3960 (7a) 3520 (7c) 1120 (8a) 18000 (9) rozrach. z dostawcami VAT naliczony zużycie mat. i energii 5856 (2) (2a) 1056 (10) 80000 42800 (3) (3a) 2800 21960 (5) (5a) 3960 21960 (7) (7a) 3960 19520 (7b) (7c) 3520 17120 (8) (8a) 1120 Zadania obowiązujące na zaliczeniu – 3.1, 3.2, 4.3, 5.2, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 7.4, 7.5 Materiały Przychody rozchody Data ilość cena wartość data ilość cena wartość 1.06 100 4,- 400 5.06 200 5,- 1000 4.06 200 5,50 1100 12.06 250 5,75 1437,50 10.06 300 6,- 1800 ----------- 2437,50 metoda – ceny przeciętne metoda fifo metoda lifo ad. A) ( 400 + 1100 ) : ( 100 + 200 ) = 5,- 12.06 ( 400 + 1100 + 1800 – 1000 (rozchód z 5.06) ) : ( 100 + 200 + 300 – 200 ) = = 5,75 ad. B) rozchody: data ilość 5.06 200 100 x 4,- = 400 100 x 5,50 = 550 ----------------------- 950 12.06 250 100 x 5,50 = 550 150 x 6,- = 900 ---------------------- 1450 ad c) 5.06 200 x 5,50 = 1100 12.06 250 x 6,- = 1500 ------------------------------------- 2600 art. 3 ust. 1 p.11 – dotyczy środków trwałych art. 3 ust. 1 p. 12 – inwestycje rozpoczęte art. 3 ust. 1 p. 13 – wartości niematerialne i prawne art. 31, 32, 33 Zadanie 6.1 Jednostka gospodarcza dysponowała na początku stycznia następującymi środkami pieniężnymi – „rachunek bieżący” – 50 000 1. otrzymano od przedsiębiorstwa budowlano – montażowego fakturę za wykonanie robót związanych z budową hali fabrycznej 24 000 VAT 22% 5 280 Suma faktury 29280 2. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający spłatę zobowiązania wobec dostawcy z przyznanego kredytu na budowę hali fabrycznej 29 280 3. otrzymano fakturę od przedsiębiorstwa „X” Za dostarczoną maszynę wymagającą montażu 1 000 VAT 22% 220 Suma faktury 1 220 4. spłacono zobowiązanie wobec dostawcy „X” z rachunku bieżącego; wyciąg bankowy otrzymano na sumę 1 220 5. otrzymano fakturę dostawcy za montaż zakupionej maszyny 200 VAT 22% 44 Suma faktury 244 6. otrzymano fakturę dostawcy za zakupiony samochód dostawczy 30 000 VAT 22% 6 600 Suma faktury 36 600 Jednocześnie wystawiono dowód OT stwierdzający przyjęcie samochodu do eksploatacji 7. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy samochodu 36 600 8. sporządzono protokół przekazania zakupionej maszyny do eksploatacji ........................ Otworzyć konta, zaksięgować operacje, zamknąć konto inwestycje i ustalić jego saldo, co ono oznacza? Rach. bieżący rozliczenie zakupu rozrach. z dostawcami Sp. 50000 12200 (4) (1) 29280 24000 (1a) (2) 29280 29280 (1) 36600 (7) (3) 1220 5280 (1b) (4) 1220 1220 (3) (5) 244 220 (3a) (7) 36600 244 (5) (6) 36600 1000 (3b) 36600 (6) 200 (5a) 44 (5b) 30000 (6a) 6600 (6b) VAT naliczony inwestycje kredyt bankowy środki trwałe (1b) 5280 (1a) 24000 1200 (8) 29280 (2) (6a) 30000 (3a) 220 (3b) 1000 (8) 1200 (5b) 44 (5a) 200 (6b) 6600 --------------------------- 25200 1200 24000 Sk. ---------------------------- 25200 25200 Zadanie 6.2 Konta środków pieniężnych wykazywały na dzień 1.10 następujące salda: „rachunek bieżący” – 2 200 000, „kredyt bankowy” (inwestycyjny) – 200 000 1. otrzymano od przedsiębiorstwa budowlanego fakturę Za wykonanie części robót przy wznoszeniu hali fabrycznej 700 000 VAT 22% 154 000 Suma faktury 854 000 2. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego 854 000 3. otrzymano fakturę od dostawcy zagranicznego „X” za zakupioną maszynę wymagającą montażu; suma faktury 4 000 USD Po kursie 3,6 - 14400 Cło w kwocie 2880 VAT 3801,6 4. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający zobowiązania wobec dostawcy „X” z przyznanego na ten cel kredytu 14 400 5. otrzymano fakturę od dostawcy „Z” za roboty związane z wymurowaniem fundamentu do zakupionej maszyny oraz ulokowaniem jej na fundamencie kwota netto 2 000 VAT 22% 440 Suma faktury 2 440 6.otrzymano fakturę od dostawcy „Y” za zakupioną maszynę nie wymagającą montażu Kwota netto 120 000 VAT 22% 26 400 Kwota faktury 146 400 7. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy „Y”, „Z” .................... 8. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający policzenie odsetek od udzielonego kredytu bankowego 300 9. sporządzono dowód OT stwierdzający przekazanie do eksploatacji maszyny wymagającej montażu na kwotę ................................ Otworzyć konta, zaksięgować operacje, zamknąć konta inwestycje. Rachunek bieżący kredyt bankowy rozlicz. z dostawcami Sp.2200000 854000 (2) 200000 Sp. (2) 854000 854000 (1) 148840 (7) 14800 (4) (7) 148840 2440 (5) 300 (8) 146400 (6) rozliczenie zakupu inwestycje VAT naliczony (1) 854000 700000 (1a) (1a) 700000 19980 (9) (1b) 154000 (3a) 14400 154000 (1b) (3d) 14400 (3f) 3801,6 (3b) 2880 14400 (3d) (3e) 2880 (5b) 440 (3c) 3801,6 2880 (3e) cło (4) 400 (różn.kursowe) (6a) 26400 (5) 2440 3801,6 (3f) (5a) 2000 (6) 146400 2000 (5a) (8) 300 440 (5b) ----------------------------- 26400 (6a) 19980 19980 120000 (6b) rozrach. z dost. zagran. Rozrach. z urz. Celnym środki trwałe (4) 14400 14400 (3a) 2880 (3b) (6b) 120000 3801,6 (3c) (9) 19980 Zadanie 6.6 Na dzień 1.01 jednostka gospodarcza posiadała, między innymi następujące składniki majątkowe: „środki trwałe” – 1 420 000, „umorzenie środków trwałych” – 320 000, „inwestycje” – 500 000. Środki trwałe będące w dyspozycji jednostki umarza się i amortyzuje według następujących rocznych stóp amortyzacyjnych: środki trwałe o wartości początkowej 1 200 000 - 10%, środki te są zainstalowane w wydziałach produkcyjnych środki trwałe o wartości początkowej 220 000 - 6%, środki te są zainstalowane w administracji jednostki. 1. na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego OT przyjęto do eksploatacji nowy środek trwały wykonany w ramach działalności inwestycyjnej (stopa amortyzacji 10%) i zainstalowano w wydziale produkcyjnym 280 000 2. na podstawie dowodu PT przekazano nieodpłatnie szkole maszynę produkcyjną wartość początkowa maszyny 120 000 dotychczasowe umorzenie 35 000 wartość bieżąca 85 000 VAT 22% 18 700 3. wystawiono fakturę za sprzedany środek trwały zaliczony do grupy o 10% stopie amortyzacyjnej: wartość środka trwałego – 300 000, VAT 22% - 66 000, suma faktury – 366 000 Wartość początkowa środka trwałego 360 000 Dotychczasowe umorzenie (umorzenie na dzień 1.01 wynosiło 120 000) 123 000 Bieżąca (księgowa) wartość środka trwałego 237 000 4.otrzymano fakturę za remont bieżący środka trwałego eksploatowanego w wydziale produkcyjnym o Usługa remontowa 3 500 o VAT 22% 770 o Suma faktury 4 270 5. w końcu miesiąca sporządzono tabelę amortyzacyjną, na podstawie której zaksięgowano zużycie środków trwałych w bm. ............................. Otworzyć konta, zaksięgować operacje, ustalić bieżącą (księgową) wartość środków trwałych na koniec miesiąca stycznia. Środki trwałe umorz. środków trwałych inwestycje Sp.1420000 35000 (2b) (2b) 35000 320000 Sp. Sp. 500000 280000 (1) (1) 280000 85000 (2c) (3b)123000 11100 (5) 123000(3b) ------------------------------ 237000(3c) 158000 331100 ----------------------------- Sk. 173100 1700000 480000 1220000 Sk amortyzacja pozostałe koszt. operac. VAT należny rozr. z odbiorc. (5) 11100 (2c) 85000 18700 (2d) (3)366000 (2d) 18700 66000 (3) (3c)237000 (4) 3500 pozost. przych. operac. Rozrach. z dostawc. VAT naliczony 300000 (3) 4270 (4) (4) 770 amortyzacja za m-c 1 200 000 x 10% : 12 = 10 000 220 000 x 6% : 12 = 1 100 ------------- 11 100 wartość księgowa (bieżąca) 1 220 000 – 173 100 = 1 046 900 Zadanie 7.4 Plan kosztów jednostki gospodarczej dotyczący roku bieżącego, przewidywał przeprowadzenie remontu maszyny zainstalowanej w wydziale produkcyjnym na sumę 48 000. Zgodnie z planem koszt tego remontu powinien być rozliczony w ciągu roku. Wykonanie tego remontu przewidziano na miesiąc czerwiec. Remont został wykonany w miesiącu sierpniu. Faktura za wykonanie remontu wpłynęła dnia 20 sierpnia na sumę 52 460, w tym wartość remontu 43 000, VAT 22% 9 460. Należy – otworzyć odpowiednie konta syntetyczne, przeprowadzić księgowanie, które w związku z powyższym remontem powinny być dokonane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Rozliczenie między okresowe kosztów pozostałe koszty operacyjne Styczeń 4000 1____________ 4000 4000 2 4000 4000 3 4000 4000 4 4000 4000 5 4000 4000 6 4000 4000 7 4000 3000 9 3000 3000 10 3000 3000 11 3000 3000 12 3000 3000 13 3000 (14) 43000 rozrach. z dost. VAT naliczony usługi obce rozliczenie kosztów 52460 (8) (8) 9460 (8) 43000 43000 (14) (wartość f-ry) 43 000 – 28 000 (rozliczone do lipca) = 15 000 ( do rozliczenia przez pozostałe miesiące do końca roku) , czyli 15 000 : 5 = 3 000 zadanie 6.10 1. otrzymano fakturę : wartość netto - 100 000, VAT - 22 000, suma faktury – 122 000 2. w wyniku rozliczenia kosztów ustalono koszt wytworzonego we własnym zakresie wyposażenia na kwotę 50 000 3. na podstawie PZ przyjęto do magazynu wyposażenie zakupione oraz wytworzone we własnym zakresie – 150 000 4. na podstawie dowodu RW wydano ze składu do użytkowania wyposażenie o wartości 120 000 5. na podstawie rozdzielnika zużycia wyposażenia ustalono umorzenie i amortyzacją w wysokości 120 000 (jednostka stosuje metodę 100% umorzenia) 6. na skutek całkowitego zużycia wyposażenia, w oparciu o dowód RN wycofano z ewidencji wyposażenie o wartości 40 000. Zaksięguj operacje, ustal na koniec okresu bilansowego wartość wyposażenia na składzie. Rozrach. z dost. rozliczenie zakupu VAT naliczony wyposaż na składzie 122000 (1) (1) 122000 22000 22000 (3a) 100000 120000 (4) (2) 50000 100000 (3a) (3b) 50000 50000 (3b) ------------------------------ 150000 120000 30000 koszty prod. Wyposaż. w użytkow. Umorz. wyposaż. amortyzacja 50000 (2) (4) 120000 40000 (6) (6) 40000 40000 (6) (5) 120000 Wartość wyposażenia na składzie na koniec roku bilansowego wynosi 30 000.