Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kolokwium z makroekonomii
Kolokwium z makroekonomii 1. Zosta³eœ zatrudniony przez policjê do zbadania zwi¹zku miêdzy liczb¹ przestêpstw kryminalnych i wielkoœci bezrobocia. a/ Jak sprawdzisz tê hi-potezê? b/ Jakich danych potrzebujesz? c/ Podaj przyk³ad czynnika, który uznasz za sta³y? a/ b/ c/ 2.a/ Przy z³ej pogodzie trudno ³owiæ ryby. Na rysunku poka¿, co dzieje siê wtedy z poda¿¹ ryb? Co dzieje się z cen¹ i iloœci¹ ryb? b/ Poza tym z³a pogoda obni¿a popyt na ryby, bo mniej ludzi cho-dzi na zakupy. Uzupe³nij rysunek: co sta-nie siê z lini¹ popytu na ryby. Jak zmieni siê iloœæ? c/ Czy mo¿esz powiedzeæ, co stanie siê z cen¹? a/ b/ c/ 3. Oto cenowe i dochodowe elastycz-noœci popytu na 2 dobra. Wska¿: a/ dobro normalne, luksusowe, pierwszej potrzeby, ni¿szego rzêdu; b/ dobro, na które popyt jest elastyczny, dobro Giffena. a/ Normalne s¹ ........... ...................................., bo ............................... . Luksusowe s¹ .............................................., bo .............................. . Pierwszej potrzeby s¹ .................................., bo .............................. . b/ Elastyczny jest popyt na .............................., bo .............................. . c/ Dobrem Giffena s¹ ......................................, bo ............................. . 4. Dochód konsumenta, który nie oszczêdza, wynosi 120, dobro X kosztuje 8, a dobro Y 12. a/ Narysuj liniê ograniczenia bud¿etowego. b/ Efekt substy-tucyjny podwy¿ki ceny dobra X ma taki sam kierunek co efekt dochodowy. Narysuj tê sytuacjê. c/ Na osobnym rysunku poka¿ œcie¿kê wzrostu dochodu. a/ i b/ c/ 5. a/ Tablica opisuje zmiany wielkoœci produkcji i nak³adów. Cena pracy wynosi 5, a kapita³u 2. a/ Wska¿ ekonomicznie efektywn¹ metodê produkcji kolejno: 4, 8 i 12 jednostek. b/ Czy wystêpuj¹ korzyœci lub niekorzyœci skali? c/ Czy wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost kapita³o-ch³onnoœci? a/ b/ c/ 6. Przyporz¹dkuj wydatki pañstwa ich celom: A/ udostêpnienie czystych dóbr publicznych; B/ wspieranie dóbr spo³ecznie po¿¹danych; C/ zapew-nienie w³aœciwego podzia³u dochodów; 1/ wydatki na policjê; 2/ dotacje dla pañstwowych szkó³; 3/ zasi³ki dla bezrobotnych; 7. a/ Linia poda¿y jest pionowa, a linia popytu „normalna”.Uzupe³nij rys. A. Co powiesz o rozk³adzie ciê¿aru opodatkowania i o nieefektywnoœci spowo-dowanej podatkiem kwotowym? b/ Tym razem linia poda¿y jest pozioma. Uzupe³nij rys. B. Powtórnie odpowiedz na pytania z punktu (a). 8. Oto popyt na dobro wytwarzane przez monopolistê. Sta³y koszt krañcowy równa siê 5. a/ Narysuj linie popytu, poda¿y, utargu krañcowego. Ile wynosi produkcja i cena? b/ Ile wynios³aby cena i produkcja, gdyby to by³a ga³¹Ÿ wolnokonkurencyjna? c/ Zaznacz i oblicz spo³eczny koszt monopolizacji. P (cena) 8 7 6 5 4 3 2 1 a/ Q (iloœæ) 1 2 3 4 5 6 7 8 TR MR b/ c/ 9. Oto gra „w tchórza” (ang. chicken game): Dwa samochody pêdz¹ naprze-ciwko siebie. Przegra, kto ust¹pi... Grasz „w tchórza”. Widzisz, ¿e przeciwnik wyrzuci³ przez okno kierownicê!!! Poszukaj analogii do „odstraszania strategicznego”. W obu sytuacjach wska¿: a/ „odstraszaj¹cego” gracza. b/ cel „odstraszania”. c/ podobieñstwo metod „odstraszania”. a/ b/ c/ 10. Czy to prawda, ¿e wzrost stopy procentowej zwiêksza obecn¹ wartoœæ sta³ych przysz³ych dochodów? OdpowiedŸ uzasadnij.