Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kolokwium z makroekonomii 2
Kolokwium z makroekonomii 2 PNB w cenach rynkowych wynosi 400 mld gb. Amortyzacja równa się 30 mld gb, a podatki pośrednie wynoszą 20 mld gb. Ile wynosi wartość PNN w cenach czynników produkcji? Wyjaśnij, dlaczego amortyzacja jest uwzględniana w tym rachunku. A podatki pośrednie? Oto dane o nominalnym PKB w Hipotecji w latach 1990 – 1993 i o wskaźniku cen (deflatorze) PKB w tym okresie. Nominalny PKB i deflator PKB w Hipotecji w latach 1990 – 1993 (w mld gb, rok poprzedni = 100) 1990 1991 1992 1993 PKBN 134 156 165 172 PKBR ? ? ? ? Wskaźnik cen PKB 112 104 118 Oblicz realny PKB (PKBR) w podanych latach. Uzyskane wyniki wstaw do tabeli. Oblicz poziom PKB­R w 1993 r. w cenach z 1991 r. Czym różni się inflacja mierzona wskaźnikiem cen detalicznych (WCD) od inflacji mierzonej deflatorem? Zamknięta gospodarka bez państwa zachowuje się “po keynesowsku”. Funkcja konsumpcji ma najpierw postać C=0, 7Y, a planowane oszczędności są równe 45. Potem okazuje się, że dla każdego poziomu dochodów, Y, konsumenci chcą wydać o 10 mniej. O ile zmieni się wielkość planowanych oszczędności? Pod wpływem motywu transakcyjnego i przezorności ludzie zgłaszają popyt na pieniądz. (środek płatniczy) Wymień 2 czynniki, od których zależy wielkość tego popytu. Wymień 3 instrumenty, za pomocą których bank centralny może kontrolować podaż środka płatniczego. Gospodarka zachowuje się “po keynesowsku”, ceny dóbr są stałe. Odwołując się do modelu IS-LM, pokaż na rysunku punkt równowagi rynku dóbr i rynku pieniądza. Pokaż skutki ekspansywnej polityki pieniężnej. Pokaż skutki ekspansywnej polityki budżetowej. Który z tych dwóch rodzajów polityki gospodarczej bardziej sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Dlaczego? Wymień jedną, Twoim zdaniem najważniejszą, różnicę dzielącą zwolenników modelu keynsowskiego od zwolenników modelu klasycznego gospodarki. Czy prawdziwa gospodarka zachowuje się “po keynesowsku”, czy też “klasycznie”? Uzasadnij odpowiedź na poprzednie pytanie. Opisz symbolami przebieg procesu “wypierania” w gospodarce zachowującej się “po keynesowsku” i w gospodarce zachowującej się “klasycznie”. Zgodnie z pewną klasyfikacją rozróżniamy 3 rodzaje bezrobocia. Wymień je. Które należą do bezrobocia dobrowolnego, a które do przymusowego? Co jest przyczyną bezrobocia klasycznego? Wymień 3 możliwe przyczyny inflacji. Dla jednej z nich opisz mechanizm powodujący wzrost cen. Wymień koszty inflacji uzasadniające powszechne dążenia rządów do jej powstrzymania. Nazwij warunki, w których powstają poszczególne rodzaje kosztów.