Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kolizja norm w przestrzeni
Kolizja norm w przestrzeni O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Kolizja przepisów w przestrzeni, to ta kolizja, do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach. Do kolizji może dojść: a) między przepisami obowiązującymi w różnych dzielnicach kraju; b) między przepisami obowiązującymi w różnych państwach; Do kolizji między przepisami dzielnicowymi może dojść tylko wtedy, gdy prawo każda dzielnica państwa ma swoje prawo. Obecnie państwo polskie jest ujednolicone i do takich kolizji nie dochodzi. Kolizje między ustawodawcami różnych państw są zjawiskiem naturalnym i nie da się go uniknąć. Trzeba natomiast dysponować środkami do ich rozstrzygania. Do takiej kolizji dochodzi w przypadku zawierania umowy pomiędzy np. obywatelem Polski i obywatelem Węgier, związków małżeńskich par mieszanych (Polak i Niemka). W takich przypadkach każde państwo ustanawia własne przepisy kolizyjne. Wskazują one do jakiego stosunku prawnego stosować praw rodzime czy obce. Dziedziny prawa cywilnego i prawa rodzinnego reguluje prawo międzynarodowe prywatne. W dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego przestrzegane są np. następujące zasady: 1) w zakresie prawa osobowego stosowane są przepisy tego państwa, którego obywatelem jest dana osoba.; 2) w zakresi prawa rzeczowego stosuje się przepisy państwa na terenie, którego rzecz się znajduje; 3) w zakresie oceny umów i innych aktów prawnych oraz oceny ich formy prawnej właściwie są przepisy tego państwa, na terytorium którego miało miejsce zawarcia umowy;