Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kolizja norm w czasie
Kolizja norm w czasie O kolizji przepisów prawnych mówi się gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają. Do kolizji przepisów prawnych w czasie dochodzi gdy stosunek prawny uregulowany jest odmiennie przez dwa lub więcej przepisy wydane w różnym czasie. Jeśli np. w czasie trwania małżeństwa wchodzi w życie nowy kodeks rodzinny regulujący odmienne niż poprzeni wzajemne prawa i obowiązki małżonków, to jest to typowy przykład kolizji przepisów dawnych i nowych, a więc kolizji w czasie. Instrument, który usuwa kolizjie w czasie to przepisy przejściowe. Przepisy przejściowe ustalają, jak należy roztrzygać kolizje powstające w wskutek wejścia w życie danego aktu. Polega to najczęściej na wskazaniu przez przepisy przejściowe tych aktów normatywnych, które tracą moc z chwilą wejścia w życie nowego aktu. Jednak nie zawsze akt normatywny zawiera przepis przejściowy, wówczas występuje kolizja. Kolizja między starymi i nowymi przepisami roztrzygana jest przez zasadę USTAWA PÓŹNIEJSZA UCHYLA WCZEŚNIEJSZĄ. Oznacza ona, że akt normatywny odnosi się jedynie do tych stosunków, które powstały już po jego wejściu w życie, czyli pod rządami aktu normatywnego.