Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera
Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas: 1. klasy ekonomiczne - klasy posiadania – pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku * pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), * pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy; * negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy) - klasy zarobkowe – wyznaczane przez umieszczanie na rynku dobra lub świadczenia, którymi dysponują 2. klasy społeczne - jest to ogół tych połączeń klasowych, między którymi zachodzi w sposób typowy i łatwo wymiana osobnicza i następstwo pokoleniowe; u Webera to zbiorowość znajdująca się w sytuacji klasowej ze względu na: - zaopatrzenie w dobra - zewnętrzna pozycję życiową - wewnętrzny los życiowy, który wynika z zamiaru i rodzaju władzy rozporządzania (lub jej braku) dobrami lub kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania świadczeń oraz określonego sposobu ich zastosowania w danym porządku gospodarczym dla uzyskania dochodu. Klasy społeczne Webera: - robotnicy jako całość - drobnomieszczaństwo - nie posiadająca inteligencja (wyszkoleni fachowo technicy, pracownicy umysłowi, zatrudnieni w handlu i poza nim, urzędnicy państwowi) - posiadacze i uprzywilejowani przez wykształcenie