Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

KONFLIKTY SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY- POJĘCIE , PRZYCZYNY I SKUTKI
KONFLIKTY SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY- POJĘCIE , PRZYCZYNY I SKUTKI Konflikt – jest to nierozwiązana lub rozwiązana w sposób niezgodny z oczekiwaniami czy warunkami obiektywnymi sprzeczność między grupami lub jednostkami. Sprzeczność występuje gdy mamy do czynienia z przeciwstawnością sytuacji materialnych czy niematerialnych, z przeciwstawnością interesów jednostek lub grupy. Przyczyny : podstawą jest sprzeczność, która może ale nie musi prowadzić do konfliktu społecznego. Sprzeczność powoduje konflikt wtedy gdy grupa lub jednostka dąży do określonego celu natomiast działalność innej grupy lub jednostki udaremnia jej osiągnięcie tego celu. Sprzeczność jest nie do uniknięcia – powoduje rozwój i może wznosić organizację na wyższy poziom. Przyczyny : - nieprzestrzeganie ustawodawstwa pracy, wady i niedoskonałości w organizacji produkcji i pracy, różnica poglądów członków org. Na sprawy merytoryczne, niejasność w określaniu możliwości, zasad i przyczyn wyróżnień i awansów, niewłaściwa polityka kadrowa, niewłaściwy stosunek przełożonych do podwładnych i vice versa, niewłaściwe wprowadzenie zmian organizacyjnych, źle określone systemy komunikacji i łączności, braki w kulturze, nieposzanowanie władzy i godności człowieka, występowanie określonych cech charakterologicznych u członków załogi. Są : - subiektywne i obiektywne Skutki : pozytywne – pobudza do lepszych pomysłów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, powoduje ujawnienie i rozwiązanie zadawnionych problemów, zmusza ludzi do wyjaśnienia swych opinii, związane z nim napięcie pobudza zainteresowanie i twórczość, daje ludziom możliwość wykazania ich zdolności Negatywne – sprawia, że niektórzy czują się pokonani i poniżeni, zwiększa dystans między ludźmi, wytwarza klimat podejrzeń i braku zaufania, sprawia, że komórki organizacyjne i ludzie, którzy powinni ze sobą współpracować dbają o własne interesy, powoduje opory aktywne lub bierne, skłania niektórych do odejścia. Problemem nie jest występowanie konfliktów lecz charakter i sposób ich rozwiązywania.