Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

KAPITAŁ OBROTOWY
KAPITAŁ OBROTOWY KA. stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pełni funkcję płynnej rezerwy umożliwiającej pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Utrzymywanie wysokiego poziomu ko. jest wskazane w przypadku podmiotu, który może mieć trudności z uzyskaniem pożyczki „od ręki”. Wielkość tego parametru powinna być operacyjny przyrost kapitału obrotowego W celu wyznaczenia poziomu ko. oblicza się następujące wskaźniki: 1) kapitał obrotowy aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe, Dla wierzycieli podmiotu istotny jest kierunek zmian poszczególnych rodzajów aktywów obrotowych dłużnika w wartości jego aktywów obrotowych ogółem, np. przesunięcie gotówki ku zapasom związane jest z pogorszeniem wypłacalności pg. 2) kapitał obrotowy ------------------------------- , wartość sprzedaży Wsk. ten informuje czy podmiot właściwie korzysta ze swych płynnych funduszy. Niski wsk. świadczy o dużej zdolności przedsiębiorstwa do wykorzystania aktywów płynnych w celu osiągania zysku. 3) kapitał obrotowy --------------------------------- , aktywa ogółem 4) operacyjny przyrost kapitału obrotowego wyznaczony jak poniżej: dochód netto + koszty nie obciążające kapitału obrotowego (np. amortyzacja) - dochody nie dotyczące kapitału obrotowego (np. inkaso odroczonych przychodów), 5) operacyjny przyrost kapitału obrotowego ------------------------------------------------------- , dochód netto Wskazany jest wysoki poziom tej wielkości, gdyż wypłacalność jest tym lepsza, im wyższe pokrycie ma dochód w aktywach płynnych. 6) operacyjny przyrost kapitału obrotowego -------------------------------------------------------- . zobowiązania ogółem Relacja powyższa określa do jakiego stopnia można wywiązać się ze zobowiązań w wyniku dopływu kapitału obrotowego ze źródeł wewnętrznych. B. ROTACJA ŚRODKÓW OBROTOWYCH WRO. to wielkość przychodu osiągniętego ze środków obrotowych. Określony relacją: przychody ze sprzedaży ------------------------------------ . środki obrotowe Wyższy wskaźnik może oznaczać niedostateczny poziom kapitału obrotowego (może wystąpić konieczność uregulowania zobowiązań zanim zapasy i należności zostaną przekształcone w gotówkę). Niska rotacja środków obrotowych świadczy o nadmiernej ich ilości.